Obowiązki informacyjne

Wszystkie spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku NewConnect, zobowiązane są do przestrzegania obowiązków informacyjnych mających zapewnić przejrzystość działalności emitenta oraz bezpieczeństwo obrotu. Regulacje nakładają na spółki szereg zobowiązań dotyczących zasad publikacji określonego rodzaju informacji w trybie raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) oraz raportów bieżących.

Redwood oferuje wparcie polegające na obsłudze obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

Zakres usługi

Kompleksowa obsługa bieżących obowiązków informacyjnych spółki publicznej:

  • weryfikacja istotności zdarzeń pod względem konieczności ich upublicznienia w formie raportu bieżącego (w systemie EBI/ESPI),
  • sporządzanie raportów bieżących,
  • wsparcie w publikacji raportów bieżących za pośrednictwem systemu EBI/ESPI,
  • nadzór nad terminowością publikacji raportów bieżących.

Obsługa okresowych obowiązków informacyjnych:

  • wsparcie w sporządzaniu raportów okresowych,
  • kompleksowe wsparcie w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń i wypłaty dywidend,
  • weryfikacja polityki informacyjnej emitenta pod kątem Dobrych Praktyk.

Komunikacja z instytucjami GPW i organami nadzoru, w szczególności:

  • przejęcie od emitenta obowiązku weryfikacji pism wystosowanych przez GPW, KNF, KDPW, a także podejmowanie działań dążących do rozwiązania ewentualnych problemów opisanych w pismach,
  • przejęcie od emitenta obowiązku kontaktu z GPW, KNF, KDPW.
  • Szkolenia dla zarządów i pracowników dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz najnowszych regulacji.