Błędy w raportowaniu – wybór audytora a obowiązek informacyjny

Od 30 kwietnia br. spółki z GPW obowiązuje nowe Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. Analizując bieżące komunikaty, można jednak odnieść wrażenie, że emitenci często zapominają o nowych przepisach, informując o wydarzeniach, o których już nie powinni. Przykład – wybór audytora.

Jak było?

Do 30 kwietnia wszyscy Emitenci z GPW mieli obowiązek informowania o wyborze biegłego rewidenta. Zgodnie w obowiązującym wówczas par. 5 ust. 1 pkt. 19), zobowiązani byli do przekazania informacji o wyborze „przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych…”. Szczegółową zawartość takiego raportu precyzował par. 25.

Jak jest?

Obecnie nie informujemy o wyborze audytora. Od 30 kwietnia obowiązuje nowe Rozporządzenie MF, o którym pisaliśmy w tym artykule. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, zniknęło sporo szczegółowych podstaw prawnych raportowania, w tym omawiana dzisiaj. Wynika to głównie z uwzględnienia w nim przepisów MAR.

Wybór biegłego mógłby być obecnie przedmiotem raportowania w ESPI jedynie, gdyby spełniał kryteria art. 7 ust 1. MAR, czyli stanowił informację poufną. Można spotkać się z przypadkami, kiedy taka podstawa prawna jest stosowana dla raportu o wyborze audytora. Chciałbym poznać uzasadnienie takiego raportu (być może jest to informacja cenotwórcza), ponieważ w ogromnej większości sytuacji, w mojej ocenie będzie to jednak raport z błędną podstawą prawną.

Trzeba pamiętać, że obowiązkiem wciąż jest publikacja komunikatu o ewentualnym wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy z biegłym rewidentem. Aktualnie jest to par. 5 ust. 3) nowego Rozporządzenia, zgodnie z którym przekazujemy informację o „wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez emitenta lub przez firmę audytorską umowy o badanie lub przegląd sprawozdań finansowych…”. Ale tutaj znowu można by się zastanowić, czy ta z kolei informacja nie spełnia kryteriów informacji poufnej, ponieważ takie wypowiedzenie następuje zwykle z ważnych, a często też potencjalnie niepokojących inwestorów powodów.

Informacja dla KNF

Choć obowiązek informowania o wyborze audytora raportem bieżącym został zniesiony, należy pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 133 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach…, zgodnie z którym „Jeżeli  w jednostce   zainteresowania   publicznego   wyboru   firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jej sprawozdania finansowego dokonuje organ dokonujący wyboru (to znaczy inny niż ten, który jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania – AR), jednostka informuje o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego.” Informację taką emitenci przekazują listownie, drogą tradycyjną, na adres KNF.

Podsumowując

O wyborze biegłego rewidenta spółki z GPW nie muszą informować już raportem bieżącym, a w większości przypadków raport taki będzie wręcz błędny. Emitenci zobowiązani są natomiast opublikować raport w przypadku rozwiązania umowy z firmą audytorską. Co ważne, o wyborze biegłego rewidenta wciąż trzeba poinformować KNF.

Z przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych emitenci muszą być na bieżąco. Choć komunikowanie wydarzeń, o których już nie trzeba informować, nie jest rażącym naruszeniem przepisów, może świadczyć o tym, że nie emitent nie śledzi zmian przepisów lub nie do końca je rozumie.

Wszystkich zainteresowanych problematyką obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, zapraszamy do zapisu na nasz newsletter. Jeśli szukają Państwo konsultacji lub szerszej pomocy w tym obszarze zachęcamy również do kontaktu.

Artur Rzepka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Redwood

Klauzula informacyjna RODO

Zapisując się do naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (adresu e-mail) i potwierdzają zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

  1. Grupa Profescapital przetwarza Państwa dane osobowe za pośrednictwem spółki Redwood Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (http://redwoodpr.pl/kontakt/).
  2. Aby skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o mail na adres: kontakt@redwoodpr.pl .
  3. Grupa Profescapital przetwarza dane osobowe samodzielnie oraz powierza przetwarzanie zaufanym dostawcom narzędzi takim jak freshmail, dbając o zachowanie poufności tych danych na podstawie stosownej umowy.
  4. Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby przesyłania niniejszego newslettera oraz marketingu bezpośredniego.
  5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 a. (chęć otrzymywania newslettera) oraz f. w związku z motywem 47 (marketing bezpośredni).
  6. Grupa Profescapital nie przekazuje danych innym podmiotom, a także nie przekazuje ich do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia przez osobę której dotyczą.
  8. Osoby objęte przetwarzaniem danych mogą: żądać dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, przenieść dane oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.