Kiedy spółka opublikuje szacunkowe wyniki finansowe?

Czy dostają już Państwo takie pytania? Czy przyzwyczaili Państwo inwestorów do wcześniejszej publikacji popularnych „profit warnings”, czy wręcz przeciwnie nigdy ich nie publikują? Czy publikacja szacunków to tylko dobry zwyczaj, czy może jest to zawsze obowiązek?

Wcześniejsze informowanie o oszacowanym poziomie wyników jest oczekiwane przez inwestorów. Od dawna było popularne, ale po wejściu w życie MAR stało się niemal regułą. Większość spółek publicznych z pewnością spotkało się z pytaniami inwestorów odnośnie publikacji wyników szacunkowych.

Na wstępie warto przypomnieć, czym szacunki różnią się od prognoz. Są to terminy często mylone, zwłaszcza przez mniej doświadczonych inwestorów giełdowych. Pracownikom relacji inwestorskich zdarza się wyjaśniać, że co do zasady – szacunkowe dane dotyczą okresów już zakończonych, a prognozy okresów trwających lub przyszłych.

Czy zawsze należy publikować szacunkowe dane, tak szybko jak tylko są dostępne? Niekoniecznie. Na gruncie dominującej interpretacji przepisów o obowiązkach informacyjnych, w tym przede wszystkim MAR przyjęło się, że raporty okresowe nie powinny zawierać danych spełniających definicję informacji poufnej (art. 7 ust 1 MAR), informacje takie powinny być opublikowane uprzednio w raportach bieżących. Wynika z tego zatem, że szacunki publikowane są wcześniej, jeśli w opinii Emitenta spełniają kryteria informacji poufnej.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wyniki finansowe, choćby przybliżone, zawsze będą stanowić informację poufną. Faktycznie: z zasady są one poufne oraz precyzyjne, spełniają więc dwa z trzech kryteriów. Ale czy zawsze są cenotwórcze? Przeważnie tak, można jednak wskazać sytuacje, kiedy uzasadnione będzie twierdzenie, że tak nie jest.

Przy okazji wejścia w życie MAR wielu emitentów opracowało polityki informacyjne. Niektórzy zawarli w nich kryteria, którymi kierują się decydując o wcześniejszej publikacji kluczowych danych finansowych, takich jak przychody i pozycje wynikowe. Takie kryteria, odnoszące się do specyfiki i  doświadczenia konkretnego Emitenta, zdecydowanie ułatwią podjęcie decyzji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli są one szczegółowe, nie zwalniają one nas z analizy cenotwórczości poszczególnych informacji, w tym wyników szacunkowych. Spółki, które takich kryteriów nie opracowały, każdorazowo oceniają cenotwórczość wyników.

Bezpiecznie zatem przyjąć, że w większości przypadków, po oszacowaniu danych finansowych, kiedy tylko są one wystarczająco precyzyjne, mamy do czynienia z informacją cenotwórczą. Będzie tak z pewnością jeśli odbiegają one istotnie od publikowanych wcześniej prognoz czy oczekiwań inwestorów wyrażonych w tzw. „konsensusie rynkowym”. Jeśli nie publikowano prognoz lub nie mamy do czynienia z konsensusem rynkowym, bez większych wątpliwości należy uznać, że wyniki są cenotwórcze, jeśli w odbiegają od wyników z lat ubiegłych lub od notowanego w poprzednich latach trendu. Jeśli wyniki pokrywają się z prognozą lub powszechnie dostępnym konsensusem, można w miarę bezpiecznie uznać, że ich publikacja nie jest wymagana, ale już zgodność z danymi lub trendem lat poprzednich nie zawsze będzie negatywną przesłanką do uznania danych za cenotwórcze.

Jak widać z powyższych rozważań w przeważającej liczbie przypadków publikacja danych szacunkowych będzie albo bezwzględnym obowiązkiem, albo z ostrożności będzie co najmniej zalecana. Jeśli tak, to kiedy należy publikować takie wyniki?

Oczywiście jak najszybciej. Ponieważ mają one walor informacji poufnej, istnieje obowiązek niezwłocznej ich publikacji. Od chwili ustalenia szacunkowych wyników w toku przygotowywania raportu okresowego obowiązuje nas zwykła procedura stosowana przy publikacji raportów bieżących.

Ze względów komunikacyjnych i równego dostępu do informacji Emitent powinien dołożyć starań aby wiarygodne wyniki były oszacowane jak najwcześniej. Zdarzają się jednak przypadki, zwłaszcza jeśli wyniki nie podlegają audytowi, że decyzje mające istotny wpływ na wyniki podejmowane są niemal do ostatniej chwili przed publikacją raportu okresowego. Wtedy również należy pamiętać o obowiązujących przepisach. Nawet jeśli wyniki zostaną ustalone na dzień czy dwa przed zaplanowaną publikacją sprawozdania, jeśli spełniają kryteria informacji poufnej, należy je niezwłocznie opublikować raportem bieżącym. Co prawda nie jest to sytuacja komfortowa z punktu widzenia komunikacji, to jednak przepisy nie pozostawiają tutaj wątpliwości. Trzeba również pamiętać, że o ile raporty okresowe publikujemy poza sesją giełdową, ograniczenie to nie dotyczy raportów „profit warning” – publikujemy je, jak tylko są dostępne.

Podsumowując, publikacja wyników szacunkowych nie jest tylko dobrym zwyczajem, ale zwykle jest też obowiązkiem. Jeśli podjęcie decyzji o ich publikacji stanowi kłopot, warto rozważyć wsparcie się opinią doświadczonego doradcy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych publikacją „profit warnings” zachęcam do kontaktu.

Artur Rzepka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Redwood

Klauzula informacyjna RODO

Zapisując się do naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (adresu e-mail) i potwierdzają zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

  1. Grupa Profescapital przetwarza Państwa dane osobowe za pośrednictwem spółki Redwood Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (http://redwoodpr.pl/kontakt/).
  2. Aby skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o mail na adres: kontakt@redwoodpr.pl .
  3. Grupa Profescapital przetwarza dane osobowe samodzielnie oraz powierza przetwarzanie zaufanym dostawcom narzędzi takim jak freshmail, dbając o zachowanie poufności tych danych na podstawie stosownej umowy.
  4. Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby przesyłania niniejszego newslettera oraz marketingu bezpośredniego.
  5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 a. (chęć otrzymywania newslettera) oraz f. w związku z motywem 47 (marketing bezpośredni).
  6. Grupa Profescapital nie przekazuje danych innym podmiotom, a także nie przekazuje ich do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia przez osobę której dotyczą.
  8. Osoby objęte przetwarzaniem danych mogą: żądać dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, przenieść dane oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.