Grodno S.A. wypłaci dywidendę 0,12 zł na akcję

26 września Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016/2017.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1,85 mln zł, czyli blisko 22% jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/17 w wysokości 8,50 mln zł. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15 381 861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Dzień dywidendy ustalono na 2 listopada br., natomiast termin wypłaty dywidendy na 17 listopada br.

Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Grodno S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Jednocześnie Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki – w takim przypadku, za zgodą akcjonariuszy, dywidenda nie będzie wypłacana.