Grodno zwiększa sprzedaż i rentowność w I kw. 2019/20

W I kw. roku obrotowego 2019/20 przychody Grodna wzrosły o 23%, zysk netto o 82% rdr.

Przychody na poziomie 135,6 mln zł oznaczają, że był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii Grodna. Sprzedaż rosła o 23% rdr, głównie za sprawą rozwoju Grupy o nowie oddziały, a także rozbudowy oferty asortymentowej i specjalistycznych usług budynkowych. Przychody Grupy pozostawały również pod wpływem wzrostów w branży budowlano-montażowej.

Rosnąca sprzedaż przełożyła się na poprawę pozycji wynikowych. W I kw. 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 67% rdr do wartości 1,8 mln zł, natomiast zysk netto o 82% do wartości 1,0 mln zł. Poprawie uległa też rentowność – marża EBIT wzrosła z 1% przed rokiem do 1,3% oraz marża netto z 0,5% do 0,8%.

– Ostatnie miesiące były dla nas bardzo udane. Stabilny wzrost zawdzięczamy w dużej mierze rozwojowi organizacji i konsolidacji danych naszych spółek zależnych. W I kw. sporo uwagi poświęcaliśmy integracji wewnątrz Grupy spółki Magma, zakupionej przez nas w grudniu 2018 r. Proces ten przebiega efektywnie, o czym świadczą choćby wykazane wyniki finansowe. Po raz kolejny potwierdzają się nasze wysokie kompetencje w zakresie konsolidacji branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-20, zakładającej dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz rozbudowę oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych. Grupa dużo uwagi poświęca również rozwojowi sprzedaży w internecie oraz nowym technologiom, m. in. z zakresu automatyki budynkowej, fotowoltaiki, przetwarzania danych i cyfryzacji.

Grupa Grodno z najwyższą sprzedażą w swojej historii

W roku obrotowym 2018/19 zakończonym 31 marca 2019 r., Grodno wykazało 489 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 8,2 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 14% rdr i kształtowały się na rekordowym w historii Spółki poziomie. Był to rezultat konsekwentnej rozbudowy kompleksowej oferty usług specjalistycznych i asortymentu, a także rozwoju Grupy o nowe oddziały. Ponadto sprzedaż Spółki pozostawała pod wpływem korzystnej koniunktury na rynku. Wg GUS branża budowlano-montażowa w 2018 r. wzrosła o 17,9% rdr, a w miesiącach styczeń-marzec 2019 r. o 9,4% rdr.

Kolejny rekord sprzedaży świadczy o skutecznej realizacji naszych założeń i jest powodem do satysfakcji. Aktualnie mocno skupiamy się na dalszym zwiększaniu udziału w rynku, przy jednoczesnych stabilnych wynikach finansowych. Grodno nieprzerwanie od lat 90. dynamicznie zwiększa skalę działalności i obecnie nie dostrzegam żadnych sygnałów, by tendencja ta miała się zmienić – wyjaśnił Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Przejęcia siłą napędową Grupy

Obecnie w skład Grupy Grodno wchodzi 88 oddziałów, o 7 więcej niż przed rokiem. Zmiana ta jest przede wszystkim rezultatem zakupu szczecińskiej firmy Magma, prowadzącej sieć hurtowni elektrotechnicznych. Transakcja została zrealizowana w grudniu 2018 r. i była największym przejęciem w historii Grodna.

Magma to dla nas bardzo atrakcyjna spółka, o solidnych fundamentach i stabilnej bazie klientów. Podmiot jest obecnie integrowany logistycznie i operacyjnie w strukturach Grupy Grodno. Nie jest to pierwszy raz kiedy przeprowadzamy ten proces, mamy duże doświadczenie w podobnych integracjach, dlatego wdrożenie Magmy przebiega sprawnie – skomentował Andrzej Jurczak.

Konsolidacja branży przez przejęcia mniejszych hurtowni jest jednym z motorów rozwoju Grupy Grodno. Zakup Magmy był już 8 przejęciem zrealizowanym przez Spółkę. Wcześniej, w 2017 r. Grodno sfinalizowało dwie transakcje – zakupiło 100% udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także przejęło działalność handlową firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Konsolidujemy branżę, ponieważ działalność w większej skali stwarza dużo większe możliwości. Obecnie skupiamy się na integracji Magmy, ale w perspektywie najbliższych lat będziemy dążyć do dalszego umacniania Grupy poprzez przejęcia – wyjaśnia Prezes Grodna.

Zarząd stawia na kompleksowość oferty

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację założeń strategicznych 2017-2020, zakładających dalszą rozbudowę kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok budowy portfolio produktów elektrotechnicznych, Spółka skupia się na rozwoju w obszarze najnowszych technologii (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych), a także rozwijaniu oferty specjalistycznych usług audytowych, projektowych i inżynieryjnych. Dynamicznie rozwijane są także internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C.

Chcemy towarzyszyć klientom na każdym etapie realizacji inwestycji budynkowych, dostarczając komplet rozwiązań i usług elektrotechnicznych, oświetleniowych, fotowoltaicznych i pokrewnych, a także pełną ofertę asortymentową. Klienci bardzo doceniają takie całościowe podejście i to jest dla nas najważniejsze – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno rośnie kolejny kwartał z rzędu!

Spółka przedstawiła dane finansowe za I-III kw. roku obrotowego 2018/19, wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 13% rdr.

 

http://ri.grodno.pl/userfiles/grn%203q%20tabela.jpg

Wzrost skonsolidowanych przychodów w analizowanym okresie był efektem stałej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej, wyższej sprzedaży Grodno S.A. oraz konsolidacji danych spółek zależnych. Sprzedaż Grupy Grodno pozostawała pod wpływem dobrej koniunktury w branży budowlanej utrzymującej się w całym 2018 r.

Wpływ na spadek pozycji wynikowych miały niższe wyniki odnotowane w III kwartale roku obrotowego 2018/19, będące przede wszystkim rezultatem poniesionych kosztów w zakresie działań akwizycyjnych, związanych ze zrealizowanym zakupem Magma S.A.

Na niższą rentowność w III kw. wpłynęły koszty związane ze przejęciem, które mają charakter przejściowy i które traktujemy jako inwestycję. Grodno obecnie kontynuuje strategię zwiększania udziałów w rynku, co przekłada się na wysoki wzrost przychodów, przy tymczasowych, wyższych kosztach związanych z rozwojem – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Grodno realizuje swoje największe przejęcie

Ważnym elementem strategii Grodna pozostaje konsolidacja rynku poprzez przejęcia dobrze prosperujących podmiotów z branży. Sfinalizowana w grudniu 2018 r. transakcja zakupu 100% udziałów sieci hurtowni elektrotechnicznych Magma była ósmym i największym przejęciem w historii Grodna.

Obecnie jesteśmy na etapie integracji Magmy wewnątrz Grupy. Wszystko przebiega sprawnie i jestem przekonany, że zakończenie tego procesu umożliwi wypracowanie cennych efektów synergii i przełoży się na jeszcze szybszy rozwój Magmy i całej Grupy Grodno. Magma to perspektywiczny podmiot, w dobrej kondycji finansowej. Oceniam tę transakcje jako bardzo udaną – dodaje Andrzej Jurczak.

W wyniku akwizycji Grupa istotnie umocniła swoją pozycję rynkową, głównie w północno-zachodniej części kraju. Jednocześnie zwiększyła zasięg o 8 lokalizacji do łącznej liczby 83 oddziałów w całej Polsce.

Grodno stawia na dalszą ekspansję, fotowoltaikę i unikalne kompetencje

Na najbliższe kwartały Grodno zapowiada dalszą realizacje założeń strategicznych na lata 2017-2020. Obejmują one m. in. konsolidację rynku, rozbudowę sieci sprzedaży oraz rozwój oferty usługowej i asortymentowej.

Jednym z najprężniej rozwijanych obszarów działalności będzie segment fotowoltaiki, w którym Spółka działa od 2012 r., oferując kompletne rozwiązania i pełne wsparcie dla inwestora – od projektu do realizacji i uruchomienia elektrowni PV. Zgodnie ze strategią Grodna, do 2020 r. sprzedaż rozwiązań fotowoltaicznych odpowiadać ma za 7,5% skonsolidowanych przychodów.

Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą w zakresie fotowoltaiki, ale także audytami energetycznymi i produktami takimi jak pompy ciepła, czy oświetlenie LED. Ma to związek m. in. ze wzrostami cen energii elektrycznej, które skłaniają właścicieli budynków do inwestycji w energooszczędne rozwiązania. Rynek ten ma bardzo duży potencjał i zakładamy dalszy rozwój w tym obszarze – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Spółka dużą uwagę poświęca także rozwijaniu know-how i unikalnych kompetencji w zakresie najnowszych technologii (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznych usług audytowych, projektowych i inżynieryjnych.

Dostrzegamy dużą skuteczność naszej strategii i konsekwentnie realizujemy przyjęte założenia. Sprzyja nam sytuacja rynkowa, która jest obecnie bardzo dobra, i której utrzymanie się najbliższych kwartałach powinno korzystnie wpływać na naszą sprzedaż. Oczekuję, że obecny rok obrotowy, który zamkniemy z końcem marca, będzie jednym z najlepszych w historii Grodna – podsumował prezes Andrzej Jurczak.

Jednym z celów strategicznych Spółki, przy założeniu utrzymania się korzystnych warunków gospodarczych, pozostaje wejście do grona trzech największych w Polsce podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r.

Grodno zwiększa wyniki i podpisuje umowę ws. kolejnego przejęcia

W I półroczu roku obrotowego 2018/19 skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% rdr,  zysk netto był wyższy 17% rdr.

Jak wyjaśnia Zarząd w raporcie za I półrocze 2018/19 zakończone 30. września, na zwiększenie sprzedaży wpłynęła konsekwentna rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także rozwój Grupy Kapitałowej, w tym wzrost sprzedaży spółki zależnej BaRGo oraz konsolidacja wyników pozostałych podmiotów Grupy. Korzystnym czynnikiem była też dobra koniunktura w branży – w okresie kwiecień-wrzesień 2018 r. krajowa sprzedaż hurtowni elektrotechnicznych wykazała wzrost o 18% rdr, natomiast produkcja budowlano-montażowa, zgodnie z danymi GUS, rosła w średnim tempie 20% rdr.

Odnotowana sprzedaż przełożyła się na wzrost pozycji wynikowych Grupy. Zysk operacyjny za I półrocze wyniósł 3,2 mln zł (+13%), EBITDA 5,5 mln zł (+16%) oraz zysk netto 1,8 mln zł (+17% rdr).

Za nami solidne I półrocze, pod kątem sprzedaży najlepsze w historii Grodna. Obecnie, zgodnie z naszą strategią, mocno skupiamy się na zdobywaniu rynku, stąd przychody wykazują wyższą dynamikę od pozycji wynikowych. Niemniej same wyniki Grupy również nas zadowalają i są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zostały wypracowane m. in. dzięki udanej konsolidacji spółek zależnych BaRGo i El-Corte, co potwierdza nasze zdolności w zakresie integracji rynku – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Grodno bliskie przejęcia kolejnej sieci hurtowni

Konsolidacja rynku poprzez akwizycje jest kluczowym elementem strategii Grodna. 14 grudnia Zarząd poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy zakupu 100% udziałów sieci hurtowni elektrotechnicznych Magma. Cena transakcji ma wynieść ok. 20 mln zł, przy czym jej ostateczna wartość uzależniona będzie
m. in. od wyniku EBITDA Magmy za 2018 r. Płatność została podzielona na trzy transze, a źródłem jej finansowania będą środki własne Grodna oraz kredyt bankowy.

Magma to dla nas bardzo atrakcyjny podmiot, posiadający 8 dobrze zorganizowanych hurtowni i szeroką bazę klientów. To przejęcie istotnie zwiększy skalę naszej działalności oraz umocni pozycję Grupy. Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenie w tego typu transakcjach, jestem przekonany, że integracja tego podmiotu wewnątrz Grupy zakończy się sukcesem i przyniesie cenne efekty synergii – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.

Spółka zakłada, że podpisanie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy przedwstępnej, zastrzegając jednocześnie, że termin ten może ulec zmianie. Będzie to trzecia duża akwizycja firmy sieciowej przez Grodno i jednoczenie ósme przejęcie w historii Spółki.

 

Grodno po raz kolejny podzieli się zyskiem

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł za akcję.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1.846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy.

Dywidendą objętych zostało 15.381.861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Grodno od początku swojej giełdowej przygody bardzo dynamicznie się rozwija, a obecnie rośniemy najszybciej w branży. Generujemy stabilne wyniki i chętnie dzielimy się nimi z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Na chwilę obecną nie dostrzegamy przesłanek, by sytuacja ta miała ulec zmianie. Dostrzegamy duży popyt na nasze usługi, rozwijamy się w nowych, przyszłościowych obszarach. Przed nami dobre perspektywy i – co najważniejsze – wiemy, jak je wykorzystać – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 listopada 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 listopada 2018 r.

Grodno S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 r. Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli jest to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki.

Grodno pnie się w górę. poprawia sprzedaż i zyski w I kw. 2018/19

Po udanym roku obrotowym 2017/18 Grodno dalej pnie się w górę. W I kw. zamkniętym 30 czerwca br., przychody Grupy wzrosły o 20% rdr, natomiast zysk netto był wyższy o 28% rdr.

Przychody rosną dzięki rozwojowi sieci sprzedaży i dobrej koniunkturze

Dane Grodna za I kw. potwierdziły wcześniejsze szacunki. Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty dla realizatorów inwestycji budynkowych umożliwiła Grodnu wypracowanie rekordowego pod kątem sprzedaży I kw. W stosunku do I kw. ubiegłego roku obrotowego, Grupa urosła o 11 placówek i dziś liczy już 81 oddziałów działających w całej Polsce.

Na poprawę sprzedaży duży wpływ miała również utrzymująca się dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej. Zgodnie z danymi GUS, w kwietniu br. rynek rósł o 19,7% rdr, w maju o 20,8% rdr, natomiast w czerwcu o 24,7% rdr.

Za nami bardzo dobry kwartał. Na dynamikę sprzedaży duży wpływ miała rozbudowa grupy i konsolidacja danych naszych spółek zależnych. Sprzyjała nam również ogólnie dobra sytuacja gospodarcza, a w szczególności w branży budowlano-montażowej. Oczekujemy, że utrzymanie się koniunktury korzystnie wpłynie na sprzedaż Grupy Grodno w bieżącym roku obrotowym – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Dobre wyniki spółek zależnych

Choć jednostkowe wyniki Grodno S.A. kształtowały się poniżej wykazanych przed rokiem, na poziomie skonsolidowanym Grupa wykazała poprawę – zysk operacyjny wzrósł o 14% rdr, EBITDA o 17% rdr, natomiast zysk netto o 28% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd był to rezultat udanej integracji oraz dobrych wyników podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy.

Wyniki należy analizować całościowo, pod kątem całej Grupy. Niższe rdr zyski na poziomie jednostkowym to efekt odseparowania działalności usługowo inżynieryjnej z Grodno S.A. do spółki zależnej Inegro. Ponadto na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki naszych spółek Bargo oraz El-Corte, które dołączyły do Grupy w 2017 r. Potwierdzają, że Grodno ma duże kompetencje w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej – wyjaśnił Andrzej Jurczak.

Realizacja strategii i dalsze przejęcia

W perspektywie kolejnych kwartałów Grodno będzie kontynuować działania ujęte w przedstawionej rok temu strategii na lata 2017-2020. W myśl dokumentu, Grupa dąży do zapewnienia w pełni kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok rozwoju oferty asortymentowej, Grodno dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Ponadto w Grupie dynamicznie rozwijane są internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C, które do 2020 r. powinny generować 35% sprzedaży Grupy.

Kluczowym elementem strategii Grupy pozostaje również konsolidacja branży poprzez przejęcia mniejszych podmiotów. Grodno ma za sobą już 7 udanych akwizycji i integracji hurtowni elektrotechnicznych. W grudniu ubiegłego roku Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego, potencjalnie ósmego, przejęcia.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Stale monitorujemy rynek i jesteśmy gotowi na kolejne przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kolejny rekordowy rok Grodna

Skonsolidowane przychody Grodna w roku obrotowym wzrosły o 30% rdr do poziomu 429,5 mln zł, co stanowi najwyższą sprzedaż w historii Grupy.

Wysoki wzrost sprzedaży był efektem rozwoju sieci Grodno na terenie całego kraju, a także konsekwentnej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej – wyjaśnia Zarząd Spółki. Wpływ na przychody Grupy miała również dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej, która wg GUS wzrosła w 2017 r. o 12%, natomiast w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. o 26% rdr.

Ostatni rok obrotowy był dla nas bardzo udany. Kolejny raz wykazaliśmy istotną poprawę przychodów, która jest rezultatem zwiększenia liczby oddziałów, wyższej sprzedaży do Klientów, a także konsolidacji wyników naszych spółek zależnych. Konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i zdecydowanie umocniliśmy pozycję rynkową – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

W analizowanym okresie wzrosły również pozycje wynikowe – skonsolidowany EBIT, EBITDA i zysk netto były wyższe odpowiednio o 7%, 11% i 2% rdr. Wśród czynników, które korzystnie wpłynęły na wyniki należy wymienić wzrost skali działalności oraz dobrą koniunkturę rynkową w branży budowlano-montażowej.
Z drugiej strony, pozostawały one pod wpływem wyższych kosztów działalności, związanych z rozbudową Grupy i integracją podmiotów wewnątrz jej struktur.
– W minionym roku obrotowym przeprowadziliśmy działania związane z integracją przejętych podmiotów, co wiązało się kosztami, które rozpatrujemy w kategoriach inwestycji. Rynek hurtowni elektrotechnicznych wywierał również presję na marże i to także wpłynęło na naszą rentowność. Stale pracujemy nad optymalizacją procesów wewnętrznych i redukcją kosztów. Spodziewamy się, że działania te korzystnie przełożą się na wyniki w przyszłych kwartałach – komentuje Andrzej Jurczak.

Rozbudowa sieci sprzedaży. W planach przejęcia

W roku obrotowym 2017/18 Grupa dynamicznie rozwijała ogólnopolską sieć sprzedaży. Obecnie obejmuje ona 81 punktów handlowych (wobec 70 przed rokiem) i jest jedną z największych wśród niezależnych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych.

Jednym z kluczowych elementów strategii Grodna pozostaje rozwój i budowa kompetencji w oparciu o przejęcia dobrze funkcjonujących, mniejszych podmiotów z branży. Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na ostatnie miesiące wymienić można m. in. włączenie do Grupy działalności firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej, a także podmiotu Elektromag Lighting, wzmacniającego Grupę Grodno w zakresie sprzedaży e-commerce. W grudniu natomiast Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie potencjalnego zakupu kolejnego przedsiębiorstwa z branży. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8 przejęcie Grodna.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Za przykład może posłużyć m. in. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Realizacja strategii zgodnie z planem

Na miniony rok obrotowym przypadła publikacja nowej strategii Grupy na lata 2017-2020, w myśl której Grodno dążyć będzie do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. W swoich planach Spółka dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym
i inżynieryjnym.

– W bieżącym roku obrotowym Grupa Grodno będzie kontynuować przyjęte kierunki rozwoju, zakładające przede wszystkim rozbudowę sieci sprzedaży, rozwój oferty specjalistycznych usługi i rozwiązań, a także oferty asortymentowej. Sytuacja na rynku jest obecnie bardzo korzystna i oczekujemy, że stan ten utrzyma się w najbliższych kwartałach. Zgodnie z naszymi założeniami, konsekwentna realizacja strategii w sprzyjających warunkach gospodarczych powinna umożliwić nam wejście do grona trzech największych krajowych podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r. – stwierdził Prezes Andrzej Jurczak.

Informacje o Grodno S.A.

Grodno to jeden z czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki i oświetlenia w Polsce, oferujący ponad 120 tys. towarów od krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grupy Grodno obejmuje 81 punktów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Ofertę Grodna wyróżnia stale poszerzany asortyment, m.in. obejmujący kompleksowe rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Spółka świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Klientami Grodna są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucją (hurtownie, sklepy, składy budowlane), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) oraz klienci indywidualni.

Głównym profilem działalności Grupy jest zapewnienie inwestorowi kompleksowych rozwiązań prądowych do każdego typu obiektu budowlanego.

Kolejne wzmocnienie Grupy Grodno

Aktywna w integracji rynku hurtowni elektroinstalacyjnych spółka Grodno S.A., notowana na GPW, dołącza do Grupy Grodno podmiot Elektromag Lighting. Jest to druga część przejętego w 2015 r. przedsiębiorstwa Elektromag.

Działalność Elektromag Lighting koncentruje się na dwóch obszarach: sprzedaży dzięki współpracy z projektantami i architektami oraz sprzedaży B2C w kanale e-commerce. Włączenie jej w Grupę Grodno stanowi wzmocnienie kompetencji w obu obszarach, szczególnie w zakresie e-commerce zorientowanego na klienta końcowego.

Szacujemy, że rozszerzenie działalności Grupy Grodno o nowy podmiot przyniesie wzrost przychodów o około 2 mln zł w kanale e-commerce i 3 mln w pozostałej części działalności Elektromag Lighting. Będzie to oczywiście zależało od osiągniętych synergii i wyników integracji z Grupą Grodno. Tutaj jednak mamy spore doświadczenie i kompetencje, na co wskazuje konsekwentna integracja rynku, w tym przejęcie kilka lat temu pierwszej części przedsiębiorstwa Elektromag – mówi Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

 

Wzrost przez przejęcia elementem strategii Grupy Grodno

Obok dynamicznego wzrostu organicznego i ciągłej optymalizacji procesów oraz rozwoju oferty, konsekwentna integracja rynku jest podstawą strategii Grupy Grodno. Przejęcia są wpisane w działalność Grupy, która potwierdza swoje doświadczenie we włączaniu kolejnych podmiotów w działalność Grupy Grodno, osiągając efekt synergii i wzrostu przychodów. W ubiegłym roku Grupa przejęła hurtownię BaRGo, działalność przedsiębiorstwa Jorga oraz kilka mniejszych punktów sprzedaży, natomiast w grudniu poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z kolejnym potencjalnym podmiotem, z którym obecnie prowadzi rozmowy.

Integracja większych i mniejszych podmiotów jest dla nas okazją do przejmowania kolejnych grup klientów oraz zespołów pracowników. Tym razem do Grupy Grodno dołącza pięć bardzo kompetentnych osób. Jest to dobrze znany nam kierunek rozwoju i ten ruch, a także trwające negocjacje z większym podmiotem, potwierdzają naszą gotowość do dalszego powiększania Grupy Grodno w ten sposób. Cały czas jesteśmy otwarci na akwizycje – dodaje Prezes Grodna.

Zgodnie z założeniami Zarządu Grodna, produkcja budowlano-montażowa rośnie o 24,8 proc. Prezes Spółki: przed nami bardzo dobre perspektywy

GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej. W kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła 19,7% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,3% rdr.

Od stycznia do końca kwietnia produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 6,4% rdr.

Zgodnie z moimi przewidywaniami, doświadczamy obecnie dobrego okresu w branży budowlano-montażowej. Kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy wzrost wobec całkiem dobrego 2017 r. Przyczyn tej poprawy upatruję m. in. ogólnym ożywieniu gospodarczym, w tym realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych. Oczekuję, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych kwartałach – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., jednego z największych dostawców rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2017 r. branża budowlano-montażowa wykazała wzrost o 12,1% wobec 2016 r., w którym odnotowała spadek o 14,1%. Od marca 2017 r. rynek pozostaje w nieprzerwanej tendencji wzrostowej. Zgodnie ze strategią Grodna, w warunkach wzrostu produkcji budowlano-montażowej o min. 5% rocznie do roku 2020, skonsolidowane przychody Spółki powinny rosnąć o min. 20% w skali roku.

Dobra sytuacja rynkowa ma bezpośrednie przełożenie na kondycję dystrybutorów elektrotechniki. Po trzecim kwartale, który zamknęliśmy w grudniu, Grodno zwiększyło sprzedaż o 30% i planujemy utrzymać dwucyfrowe tempo. Na rozdrobnionym rynku dystrybutorów, źródeł wzrostu upatrujemy przede wszystkim w konsolidacji i integracji mniejszych podmiotów, a także rozwoju oferty o innowacyjne, kompleksowe usługi. Uważam, że rysują się przed nami bardzo dobre perspektywy – dodał Andrzej Jurczak.

W grudniu 2017 r. Grodno S.A. poinformowało o zawarciu list intencyjnego ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej. W przypadku pomyślnej realizacji transakcji, byłoby to już
8. przejęcie spółki.

Źródło: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku

Grodno rośnie o 30% po III kw. 2017/18

Spółka przedstawiła wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2017/18, który okazał się najlepszym pod kątem sprzedaży kwartałem jej w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, natomiast zysk netto o 6% rdr.

 

Jak wyjaśnia Zarząd Spółki, wpływ na odnotowane, rekordowe przychody miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej, przypadająca na 2017 r. (+12,1% rdr wg. GUS). Na wzrost sprzedaży złożyły się również takie czynniki jak rozwój oferty produktowo-usługowej oraz rozwój sieci sprzedaży, w tym udana integracja i konsolidacja spółki BARGO przejętej w lutym 2017 r.

Za nami doskonały okres, w szczególności III kwartał roku obrotowego, który sprzedażowo okazał się dla nas rekordowy. Dzięki temu powiększamy dynamicznie udział w rynku, przy zachowaniu satysfakcjonującej nas rentowności. Oczekujemy, że w niedługiej przyszłości będziemy poprawiać również zyskowność dzięki korzystnej koniunkturze i stopniowo rosnącemu popytowi. Rynek jest dosyć konkurencyjny, ale pozytywnie się na jego tle wyróżniamy, szczególnie jeśli chodzi o dynamiki wzrostu. Mamy olbrzymi potencjał, dlatego jestem dobrej myśli co do przyszłości GRODNA – skomentował Prezes Andrzej Jurczak.

Grupa GRODNO to dziś 80 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 9 oddziałów spółki zależnej BARGO na Mazowszu, 5 punktów El-Corte oraz 10 placówek w modelu franczyzowym.

W planach kolejne przejęcia

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Grupy Grodno pozostają akwizycje. 13 lutego Spółka poinformowała o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia udziałów BARGO – sieci hurtowni przejętej w ubiegłym roku. W grudniu natomiast Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego potencjalnego zakupu przedsiębiorstwa. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8 przejęcie Grodna.

Konsolidacja i integracja rynku poprzez akwizycje pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Jest to również obszar, w którym  po 7 przejęciach mamy już duże doświadczenie. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy skutecznie realizować kolejne akwizycje, a także szybko integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Można tu przywołać np. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kompleksowa oferta, specjalistyczne usługi i najnowsze technologie

Zgodnie ze strategią przedstawioną w sierpniu 2017 r., w najbliższych kwartałach Grodno rozwijać będzie
m. in. takie segmenty jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz markę własną, dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Dużą uwagę Spółka poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Dobre wyniki finansowe oraz wieloletni, stabilny rozwój działalności potwierdzają naszą mocną pozycję rynkową i już dziś stawiają nas w czołówce krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych. Spodziewamy się, że kontynuacja korzystnych tendencji w sprzyjających warunkach gospodarczych umożliwi nam wejście do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r. – podsumowuje Prezes Andrzej Jurczak.