Wideokonferencja z Zarządem Grodno S.A.

Wszystkich Inwestorów oraz zainteresowanych rozwojem Grupy Grodno zapraszamy na wideokonferencję poświęconą prezentacji nowej strategii rozwoju na lata 2020-2024.

Spotkanie będzie prowadzone przez:

– Andrzeja Jurczaka – Prezesa Zarządu
– Marcina Gardasa – Dyrektora Rozwoju

Transmisja na żywo odbędzie się 7 października (środa) o godzinie 13:00 na kanale YouTube Grodno S.A. Zapraszamy!

Pobierz: Strategia Grupy Kapitałowej Grodno S.A. na lata 2020-2024

Grodno przedstawiło nową strategię, będzie liderem zielonej rewolucji

Zgodnie z nową strategią, w latach 2020 – 2024 Grodno planuje rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Siłą napędową Grupy będą fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze.Jak wyjaśnia Zarząd w dokumencie strategii, rynek i otoczenie Grupy podlegają dynamicznym zmianom. Dekarbonizacja i programy takie jak Europejski Zielony Ład mogą zrewolucjonizować zwłaszcza branżę elektryczną i grzewczą. Grodno zakłada aktywne uczestnictwo w tych zmianach poprzez budowę pozycji rynkowego lidera z kompleksową ofertą dla wykonawców energooszczędnych inwestycji budynkowych, z OZE jako dominującym elementem rozwoju.

W branży energetycznej zachodzą i będą zachodzić istotne zmiany, na które przygotowywaliśmy się od wielu lat, umiejętnie rozwijając ofertę kompleksowych, energooszczędnych rozwiązań. Pragniemy najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał transformacji energetycznej. Planujemy dynamiczny rozwój obszarach związanych z energooszczędnością, tak aby klient otrzymywał od nas pełną ofertę i obsługę w zakresie realizacji nowoczesnych, energooszczędnych inwestycji. Tego rodzaju kompleksowość, w warunkach coraz większej roli zielonej energii, będzie nadawała ton rozwojowi Grupy w najbliższych latach – twierdzi Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

15% udziału w polskim rynku PV do 2024 r.

Działalność w branży fotowoltaicznej Grodno prowadzi od 10 lat. Jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów na rynku i dysponuje największa siecią sprzedaży PV w Polsce. Perspektyw wzrostu Grupa upatruje przede wszystkim w obszarach instalacji komercyjnych (przemysłowych), a także wielkoskalowych farm fotowoltaicznych – w obu planuje osiągnąć 15% udziału w rynku do 2024 r. Jednocześnie Zarząd pragnie utrzymać obecną, silną pozycję w obszarze mikroinstalacji, gdzie już dziś obecność Grodna przekracza 15%.

Nasze założenia w zakresie fotowoltaiki opieramy na twardych danych rynkowych, które – czy to spojrzymy na prognozy przyrostu mocy czy nakłady inwestycyjne – bezsprzecznie wskazują na dalszy rozwój branży. Jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Mamy ogromne doświadczenie i umowy dystrybucyjne z najlepszymi producentami. Ponadto naszą niepodważalną przewagą konkurencyjną jest współpraca i świetne relacje z tysiącami instalatorów, którzy odgrywają kluczową rolę w dotarciu do klienta końcowego. Perspektywy rozwoju Grodna na rynku fotowoltaicznym są doskonałe – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.

Grzejnictwo i pozostałe obszary OZE

Obok fotowoltaiki, filarem rozwoju oferty OZE Grodna będzie komplementarny obszar grzejnictwa.
W najbliższych latach pompy ciepła mają szansę zastąpić znaczną część rynku kotłów na paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych, a branżę czeka boom zasilany m. in. licznymi bodźcami finansowymi z unijnych, krajowych i lokalnych funduszy. Celem Grodna jest zostanie krajowym liderem nadchodzących przemian w grzejnictwie.

Prognozy dotyczące sprzedaży pomp ciepła są bardzo korzystne. Działamy w branży od 5 lat i widzimy, jak ogromny jest to potencjał. Sami klienci coraz częściej dostrzegają ideę i opłacalność kompleksowej inwestycji np. w fotowoltaikę i pompę ciepła. Co kluczowe z naszej perspektywy, wszystkie przewagi, które budujemy od 30 lat – sieć sprzedaży, relacje z inwestorami, doświadczenie i know-how – możemy wykorzystać realizując plan ekspansji na rynku grzewczym – powiedział Prezes Jurczak.

Wg planów Grodna, już w pierwszych latach realizacji strategii (do 2022 r.) spodziewany jest wzrost sprzedaży Grupy w obszarach PV i pomp ciepła łącznie o 50%. W segmencie OZE Zarząd planuje również dalszy rozwój obszarów uzupełniających, takich jak systemy automatyki, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne czy kotły grzewcze. Do 2024 r. OZE ma stanowić 35% przychodów Grupy Grodno.

 

Rozwój na solidnych fundamentach

W najbliższych latach, obok budowy pozycji na rynku OZE, celem Zarządu pozostanie rozbudowa sieci sprzedaży (m. in. poprzez akwizycje), a także dalszy rozwój oferty w obszarach szeroko pojętej elektrotechniki. To właśnie kompleksowość ofertowanych rozwiązań i asortymentu stanowiła i w dalszym ciągu stanowić będzie główny element budowania przewagi konkurencyjnej Grodna.

Tworząc nową strategię kierowaliśmy się nie tylko sygnałami rynkowymi, ale i analizą Grupy oraz możliwych obszarów synergii. W tym roku obchodzimy trzydziestolecie działalności i właśnie wciągu tych trzech dekad zdołaliśmy zbudować bardzo silne fundamenty, na których dziś możemy budować sukces Grodna w nowych, niezwykle perspektywicznych obszarach. Oferowane przez nas rozwiązania, zarówno energooszczędne, jak i ogólniej elektrotechniczne, doskonale się uzupełniają, jednocześnie mają za sobą kompletne zaplecze asortymentowe. Ta kompleksowość, połączona z silną wiedzą inżynierską w poszczególnych wyspecjalizowanych obszarach, składają się na to, że obecnie dysponujemy najlepszą jakościowo i najpełniejszą ofertą w branży – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

 

Wideokonferencja

7 października 2020 r. (środa) o godz. 13:00 na kanale YouTube Spółki odbędzie się wideokonferencja z Zarządem Grodno S.A. dotycząca omówienia nowej strategii Grupy. Zapraszamy do uczestnictwa!

 

 

 

Kolejny rekordowy rok Grupy Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca były wyższe o 27% rdr i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41% rdr.

 

Na wzrost wyników Grupy wpłynęła przede wszystkim ponad trzykrotnie wyższa rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki. Segment PV w roku 2019/20 odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego strategią na lata 2017-2020. Grupa odnotowała również dynamiczny wzrost sprzedaży w pozostałych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak m. in. pompy ciepła.

Jesteśmy jednym z głównych beneficjentów wzrostu rynku PV w Polsce i kluczowym dostawcą w zakresie małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Rozwój tego segmentu wpływa również na istotną poprawę sprzedaży w takich obszarach jak pompy ciepła, klimatyzacja, wentylacja, a także kable i przewody. Oczekujemy, że nasza pozycja w branży OZE będzie coraz mocniejsza – komentuje Prezes Andrzej Jurczak.

Na wyższe wyniki w dużym stopniu wpłynęła konsolidacja danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r., a także udana integracja tego podmiotu w strukturach Grupy. Sprzedaż Grupy pozostawała również pod korzystnym wpływem utrzymującej się w analizowanym okresie koniunktury w branży elektrotechnicznej i budowlano-montażowej.

Za nami bardzo dobry rok, sprzedażowo i wynikowo najlepszy w naszej historii. Wysoka dynamika jest przede wszystkim rezultatem konsekwentnego rozwoju sieci sprzedaży, udanych przejęć i integracji nowych podmiotów, a także prężnego rozwijania działalności w nowych, perspektywicznych segmentach, takich jak m. in. fotowoltaika – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Obecnie Zarząd pracuje nad nową strategią, w której kluczową rolę ma odegrać rozwój działalności w obszarach związanych z energooszczędnością i zieloną energią.

– W branży energetycznej zachodzą i będą zachodzić istotne zmiany, na które przygotowywaliśmy się od wielu lat, umiejętnie rozwijając ofertę kompleksowych, energooszczędnych rozwiązań dla realizatorów inwestycji budynkowych. Rozwój w tym obszarze będzie jednym z kluczowych elementów strategii Grupy na najbliższe lata. Pragniemy najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał transformacji energetycznej – dodaje Prezes Grodna.

Grodno zwiększa sprzedaż o 24%, zysk netto o 31% w I-III kw. 2019/20. Fotowoltaika jednym z motorów wzrostu

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 przychody Grupy Grodno wyniosły 458,5 mln zł i przełożyły się na 9,1 mln zł zysku netto. Duży wpływ na odnotowaną poprawę rdr miał ponad trzykrotny wzrost sprzedaży fotowoltaiki.

Wzrost przychodów i wyników był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży, a także konsekwentnej rozbudowy oferty usługowej i asortymentowej. Rosnąca sprzedaż Grupy pozostawała również pod wpływem utrzymującej się w analizowanym okresie korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej.

Wpływ na przedstawione wyniki miała w dużym stopniu konsolidacja wyników spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r. Za nami udana integracja tego podmiotu, prowadzona w całym 2019 r. Akwizycja nadała dodatkowej dynamiki rozwojowi Grupy i potwierdziła nasze kompetencje w zakresie skutecznej konsolidacji branży – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Fotowoltaika to już 15% przychodów Grupy

W analizowanym okresie dynamiczny wzrost wykazał przede wszystkim segment fotowoltaiki, w którym Grodno działa od 2012 r. W ubiegłym roku Spółka zrealizowała najwięcej instalacji PV w historii swojej działalności, co przełożyło się na ponad trzykrotny wzrost sprzedaży segmentu. Narastająco w III kw. 2019/20 fotowoltaika wygenerowała 68,7 mln zł przychodów wobec 21,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+213%).

Z końcem III kwartału fotowoltaika odpowiadała już za 15% przychodów Grupy, wobec 6% przed rokiem, co oznacza istotne przekroczenie naszego celu strategicznego, zakładającego osiągnięcie 7,5% udziału fotowoltaiki do 2020 r. Jest to duży sukces, jednak nie spoczywamy na laurach i planujemy dalszy rozwój w tym obszarze. Zakończyliśmy już kontraktowanie dostaw na 2020 r., naszym celem na ten okres jest dostarczenie komponentów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 150MW – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno stawia na energooszczędność

W perspektywie najbliższych miesięcy Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-20, zakładającej dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz rozbudowę oferty asortymentowej i specjalistycznych usług dla realizatorów inwestycji budynkowych. Szczególny potencjał Zarząd dostrzega przede wszystkim w kompleksowych rozwiązaniach związanych z energooszczędnością.

Fotowoltaika ma olbrzymi potencjał, a fakt że wprowadziliśmy rozwiązania PV do oferty przed konkurencją sprawia, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży, od którego uczą się inne podmioty. Oczekuję, że rosnące ceny energii w dalszym ciągu będą wpływać również na rozwój takich obszarów, jak oświetlenie LED, pompy ciepła czy audyty energetyczne, które także postrzegamy jako bardzo przyszłościowe. Analizując obecne wyniki Grodna oraz sygnały płynące od Klientów, spodziewam się, że bieżący rok obrotowy, który zamkniemy z końcem marca, będzie dla nas bardzo udany – dodaje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Grupa Grodno zwiększa wyniki w I półroczu 2019/2020

Od kwietnia do września przychody Grupy Grodno wzrosły o 23% rdr, natomiast zysk netto o 29% rdr. Było to najlepsze sprzedażowo I półrocze w historii firmy.

 

Wzrost przychodów Grupy o 23% rdr był w dużej części rezultatem konsolidacji danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r. Ponadto samo Grodno S.A. jednostkowo wykazało wzrost przychodów o 20%, który zawdzięcza konsekwentnej rozbudowie oferty produktowej i usługowej, a także utrzymującej się w analizowanym okresie korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej.

Wzrost sprzedaży Grupy umożliwił poprawę pozycji wynikowych. W I półroczu roku obrotowego 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 33% rdr do wartości 4,2 mln zł, natomiast zysk netto o 29% rdr do kwoty 2,4 mln zł. Na poziomie jednostkowym, Grodno S.A. odnotowało jednak spadek wyniku netto o 13% rdr, co było rezultatem przede wszystkim wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych (i zaksięgowania w tej pozycji nieściągalnych należności).

Bardzo dobrze oceniam I półrocze. Wzrost Grupy jest rezultatem konsekwentnej realizacji strategii, której bardzo istotnym elementem są udane akwizycje. Na ostatnie wyniki duży wpływ miała konsolidacja danych finansowych sieci hurtowni Magma, którą zakupiliśmy w blisko rok temu, a w ostatnich miesiącach dużo uwagi poświęciliśmy jej integracji w naszych strukturach. Zauważam, że po każdym kolejnym naszym przejęciu proces ten przebiega sprawniej, a że była to nasza ósma akwizycja – mamy w tym zakresie już naprawdę duże kompetencje – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu.

W planach Grupy Grodno na kolejne kwartały jest dalsza realizacja strategii na lata 2017-20, zakładającej kontynuowanie rozwoju ogólnopolskiej sieci sprzedaży, a także poszerzanie oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych.

Stale pracujemy nad naszą ofertą i elastycznie reagujemy na zmiany i trendy rynkowe. Obecnie bardzo duży potencjał dostrzegamy m. in. w fotowoltaice i oświetleniu LED, dlatego zakładamy istotny wzrost znaczenia tych obszarów w naszych skonsolidowanych przychodach w horyzoncie czasowym obecnie realizowanej strategii. Generalnie, obserwując rynek i analizując sygnały płynące od naszych klientów, oczekuję że obecny rok obrotowy będzie bardzo udany dla całej Grupy Grodno – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Grodno zwiększa sprzedaż i rentowność w I kw. 2019/20

W I kw. roku obrotowego 2019/20 przychody Grodna wzrosły o 23%, zysk netto o 82% rdr.

Przychody na poziomie 135,6 mln zł oznaczają, że był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii Grodna. Sprzedaż rosła o 23% rdr, głównie za sprawą rozwoju Grupy o nowie oddziały, a także rozbudowy oferty asortymentowej i specjalistycznych usług budynkowych. Przychody Grupy pozostawały również pod wpływem wzrostów w branży budowlano-montażowej.

Rosnąca sprzedaż przełożyła się na poprawę pozycji wynikowych. W I kw. 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 67% rdr do wartości 1,8 mln zł, natomiast zysk netto o 82% do wartości 1,0 mln zł. Poprawie uległa też rentowność – marża EBIT wzrosła z 1% przed rokiem do 1,3% oraz marża netto z 0,5% do 0,8%.

– Ostatnie miesiące były dla nas bardzo udane. Stabilny wzrost zawdzięczamy w dużej mierze rozwojowi organizacji i konsolidacji danych naszych spółek zależnych. W I kw. sporo uwagi poświęcaliśmy integracji wewnątrz Grupy spółki Magma, zakupionej przez nas w grudniu 2018 r. Proces ten przebiega efektywnie, o czym świadczą choćby wykazane wyniki finansowe. Po raz kolejny potwierdzają się nasze wysokie kompetencje w zakresie konsolidacji branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-20, zakładającej dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz rozbudowę oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych. Grupa dużo uwagi poświęca również rozwojowi sprzedaży w internecie oraz nowym technologiom, m. in. z zakresu automatyki budynkowej, fotowoltaiki, przetwarzania danych i cyfryzacji.

Grupa Grodno z najwyższą sprzedażą w swojej historii

W roku obrotowym 2018/19 zakończonym 31 marca 2019 r., Grodno wykazało 489 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 8,2 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 14% rdr i kształtowały się na rekordowym w historii Spółki poziomie. Był to rezultat konsekwentnej rozbudowy kompleksowej oferty usług specjalistycznych i asortymentu, a także rozwoju Grupy o nowe oddziały. Ponadto sprzedaż Spółki pozostawała pod wpływem korzystnej koniunktury na rynku. Wg GUS branża budowlano-montażowa w 2018 r. wzrosła o 17,9% rdr, a w miesiącach styczeń-marzec 2019 r. o 9,4% rdr.

Kolejny rekord sprzedaży świadczy o skutecznej realizacji naszych założeń i jest powodem do satysfakcji. Aktualnie mocno skupiamy się na dalszym zwiększaniu udziału w rynku, przy jednoczesnych stabilnych wynikach finansowych. Grodno nieprzerwanie od lat 90. dynamicznie zwiększa skalę działalności i obecnie nie dostrzegam żadnych sygnałów, by tendencja ta miała się zmienić – wyjaśnił Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Przejęcia siłą napędową Grupy

Obecnie w skład Grupy Grodno wchodzi 88 oddziałów, o 7 więcej niż przed rokiem. Zmiana ta jest przede wszystkim rezultatem zakupu szczecińskiej firmy Magma, prowadzącej sieć hurtowni elektrotechnicznych. Transakcja została zrealizowana w grudniu 2018 r. i była największym przejęciem w historii Grodna.

Magma to dla nas bardzo atrakcyjna spółka, o solidnych fundamentach i stabilnej bazie klientów. Podmiot jest obecnie integrowany logistycznie i operacyjnie w strukturach Grupy Grodno. Nie jest to pierwszy raz kiedy przeprowadzamy ten proces, mamy duże doświadczenie w podobnych integracjach, dlatego wdrożenie Magmy przebiega sprawnie – skomentował Andrzej Jurczak.

Konsolidacja branży przez przejęcia mniejszych hurtowni jest jednym z motorów rozwoju Grupy Grodno. Zakup Magmy był już 8 przejęciem zrealizowanym przez Spółkę. Wcześniej, w 2017 r. Grodno sfinalizowało dwie transakcje – zakupiło 100% udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także przejęło działalność handlową firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Konsolidujemy branżę, ponieważ działalność w większej skali stwarza dużo większe możliwości. Obecnie skupiamy się na integracji Magmy, ale w perspektywie najbliższych lat będziemy dążyć do dalszego umacniania Grupy poprzez przejęcia – wyjaśnia Prezes Grodna.

Zarząd stawia na kompleksowość oferty

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację założeń strategicznych 2017-2020, zakładających dalszą rozbudowę kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok budowy portfolio produktów elektrotechnicznych, Spółka skupia się na rozwoju w obszarze najnowszych technologii (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych), a także rozwijaniu oferty specjalistycznych usług audytowych, projektowych i inżynieryjnych. Dynamicznie rozwijane są także internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C.

Chcemy towarzyszyć klientom na każdym etapie realizacji inwestycji budynkowych, dostarczając komplet rozwiązań i usług elektrotechnicznych, oświetleniowych, fotowoltaicznych i pokrewnych, a także pełną ofertę asortymentową. Klienci bardzo doceniają takie całościowe podejście i to jest dla nas najważniejsze – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno rośnie kolejny kwartał z rzędu!

Spółka przedstawiła dane finansowe za I-III kw. roku obrotowego 2018/19, wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 13% rdr.

 

http://ri.grodno.pl/userfiles/grn%203q%20tabela.jpg

Wzrost skonsolidowanych przychodów w analizowanym okresie był efektem stałej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej, wyższej sprzedaży Grodno S.A. oraz konsolidacji danych spółek zależnych. Sprzedaż Grupy Grodno pozostawała pod wpływem dobrej koniunktury w branży budowlanej utrzymującej się w całym 2018 r.

Wpływ na spadek pozycji wynikowych miały niższe wyniki odnotowane w III kwartale roku obrotowego 2018/19, będące przede wszystkim rezultatem poniesionych kosztów w zakresie działań akwizycyjnych, związanych ze zrealizowanym zakupem Magma S.A.

Na niższą rentowność w III kw. wpłynęły koszty związane ze przejęciem, które mają charakter przejściowy i które traktujemy jako inwestycję. Grodno obecnie kontynuuje strategię zwiększania udziałów w rynku, co przekłada się na wysoki wzrost przychodów, przy tymczasowych, wyższych kosztach związanych z rozwojem – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Grodno realizuje swoje największe przejęcie

Ważnym elementem strategii Grodna pozostaje konsolidacja rynku poprzez przejęcia dobrze prosperujących podmiotów z branży. Sfinalizowana w grudniu 2018 r. transakcja zakupu 100% udziałów sieci hurtowni elektrotechnicznych Magma była ósmym i największym przejęciem w historii Grodna.

Obecnie jesteśmy na etapie integracji Magmy wewnątrz Grupy. Wszystko przebiega sprawnie i jestem przekonany, że zakończenie tego procesu umożliwi wypracowanie cennych efektów synergii i przełoży się na jeszcze szybszy rozwój Magmy i całej Grupy Grodno. Magma to perspektywiczny podmiot, w dobrej kondycji finansowej. Oceniam tę transakcje jako bardzo udaną – dodaje Andrzej Jurczak.

W wyniku akwizycji Grupa istotnie umocniła swoją pozycję rynkową, głównie w północno-zachodniej części kraju. Jednocześnie zwiększyła zasięg o 8 lokalizacji do łącznej liczby 83 oddziałów w całej Polsce.

Grodno stawia na dalszą ekspansję, fotowoltaikę i unikalne kompetencje

Na najbliższe kwartały Grodno zapowiada dalszą realizacje założeń strategicznych na lata 2017-2020. Obejmują one m. in. konsolidację rynku, rozbudowę sieci sprzedaży oraz rozwój oferty usługowej i asortymentowej.

Jednym z najprężniej rozwijanych obszarów działalności będzie segment fotowoltaiki, w którym Spółka działa od 2012 r., oferując kompletne rozwiązania i pełne wsparcie dla inwestora – od projektu do realizacji i uruchomienia elektrowni PV. Zgodnie ze strategią Grodna, do 2020 r. sprzedaż rozwiązań fotowoltaicznych odpowiadać ma za 7,5% skonsolidowanych przychodów.

Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą w zakresie fotowoltaiki, ale także audytami energetycznymi i produktami takimi jak pompy ciepła, czy oświetlenie LED. Ma to związek m. in. ze wzrostami cen energii elektrycznej, które skłaniają właścicieli budynków do inwestycji w energooszczędne rozwiązania. Rynek ten ma bardzo duży potencjał i zakładamy dalszy rozwój w tym obszarze – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Spółka dużą uwagę poświęca także rozwijaniu know-how i unikalnych kompetencji w zakresie najnowszych technologii (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznych usług audytowych, projektowych i inżynieryjnych.

Dostrzegamy dużą skuteczność naszej strategii i konsekwentnie realizujemy przyjęte założenia. Sprzyja nam sytuacja rynkowa, która jest obecnie bardzo dobra, i której utrzymanie się najbliższych kwartałach powinno korzystnie wpływać na naszą sprzedaż. Oczekuję, że obecny rok obrotowy, który zamkniemy z końcem marca, będzie jednym z najlepszych w historii Grodna – podsumował prezes Andrzej Jurczak.

Jednym z celów strategicznych Spółki, przy założeniu utrzymania się korzystnych warunków gospodarczych, pozostaje wejście do grona trzech największych w Polsce podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r.

Grodno zwiększa wyniki i podpisuje umowę ws. kolejnego przejęcia

W I półroczu roku obrotowego 2018/19 skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% rdr,  zysk netto był wyższy 17% rdr.

Jak wyjaśnia Zarząd w raporcie za I półrocze 2018/19 zakończone 30. września, na zwiększenie sprzedaży wpłynęła konsekwentna rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także rozwój Grupy Kapitałowej, w tym wzrost sprzedaży spółki zależnej BaRGo oraz konsolidacja wyników pozostałych podmiotów Grupy. Korzystnym czynnikiem była też dobra koniunktura w branży – w okresie kwiecień-wrzesień 2018 r. krajowa sprzedaż hurtowni elektrotechnicznych wykazała wzrost o 18% rdr, natomiast produkcja budowlano-montażowa, zgodnie z danymi GUS, rosła w średnim tempie 20% rdr.

Odnotowana sprzedaż przełożyła się na wzrost pozycji wynikowych Grupy. Zysk operacyjny za I półrocze wyniósł 3,2 mln zł (+13%), EBITDA 5,5 mln zł (+16%) oraz zysk netto 1,8 mln zł (+17% rdr).

Za nami solidne I półrocze, pod kątem sprzedaży najlepsze w historii Grodna. Obecnie, zgodnie z naszą strategią, mocno skupiamy się na zdobywaniu rynku, stąd przychody wykazują wyższą dynamikę od pozycji wynikowych. Niemniej same wyniki Grupy również nas zadowalają i są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zostały wypracowane m. in. dzięki udanej konsolidacji spółek zależnych BaRGo i El-Corte, co potwierdza nasze zdolności w zakresie integracji rynku – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Grodno bliskie przejęcia kolejnej sieci hurtowni

Konsolidacja rynku poprzez akwizycje jest kluczowym elementem strategii Grodna. 14 grudnia Zarząd poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy zakupu 100% udziałów sieci hurtowni elektrotechnicznych Magma. Cena transakcji ma wynieść ok. 20 mln zł, przy czym jej ostateczna wartość uzależniona będzie
m. in. od wyniku EBITDA Magmy za 2018 r. Płatność została podzielona na trzy transze, a źródłem jej finansowania będą środki własne Grodna oraz kredyt bankowy.

Magma to dla nas bardzo atrakcyjny podmiot, posiadający 8 dobrze zorganizowanych hurtowni i szeroką bazę klientów. To przejęcie istotnie zwiększy skalę naszej działalności oraz umocni pozycję Grupy. Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenie w tego typu transakcjach, jestem przekonany, że integracja tego podmiotu wewnątrz Grupy zakończy się sukcesem i przyniesie cenne efekty synergii – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.

Spółka zakłada, że podpisanie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy przedwstępnej, zastrzegając jednocześnie, że termin ten może ulec zmianie. Będzie to trzecia duża akwizycja firmy sieciowej przez Grodno i jednoczenie ósme przejęcie w historii Spółki.

 

Grodno po raz kolejny podzieli się zyskiem

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł za akcję.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1.846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy.

Dywidendą objętych zostało 15.381.861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Grodno od początku swojej giełdowej przygody bardzo dynamicznie się rozwija, a obecnie rośniemy najszybciej w branży. Generujemy stabilne wyniki i chętnie dzielimy się nimi z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Na chwilę obecną nie dostrzegamy przesłanek, by sytuacja ta miała ulec zmianie. Dostrzegamy duży popyt na nasze usługi, rozwijamy się w nowych, przyszłościowych obszarach. Przed nami dobre perspektywy i – co najważniejsze – wiemy, jak je wykorzystać – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 listopada 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 listopada 2018 r.

Grodno S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 r. Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli jest to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki.