Grodno po raz kolejny podzieli się zyskiem

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł za akcję.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1.846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy.

Dywidendą objętych zostało 15.381.861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Grodno od początku swojej giełdowej przygody bardzo dynamicznie się rozwija, a obecnie rośniemy najszybciej w branży. Generujemy stabilne wyniki i chętnie dzielimy się nimi z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Na chwilę obecną nie dostrzegamy przesłanek, by sytuacja ta miała ulec zmianie. Dostrzegamy duży popyt na nasze usługi, rozwijamy się w nowych, przyszłościowych obszarach. Przed nami dobre perspektywy i – co najważniejsze – wiemy, jak je wykorzystać – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 listopada 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 listopada 2018 r.

Grodno S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 r. Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli jest to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki.

Grodno pnie się w górę. poprawia sprzedaż i zyski w I kw. 2018/19

Po udanym roku obrotowym 2017/18 Grodno dalej pnie się w górę. W I kw. zamkniętym 30 czerwca br., przychody Grupy wzrosły o 20% rdr, natomiast zysk netto był wyższy o 28% rdr.

Przychody rosną dzięki rozwojowi sieci sprzedaży i dobrej koniunkturze

Dane Grodna za I kw. potwierdziły wcześniejsze szacunki. Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty dla realizatorów inwestycji budynkowych umożliwiła Grodnu wypracowanie rekordowego pod kątem sprzedaży I kw. W stosunku do I kw. ubiegłego roku obrotowego, Grupa urosła o 11 placówek i dziś liczy już 81 oddziałów działających w całej Polsce.

Na poprawę sprzedaży duży wpływ miała również utrzymująca się dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej. Zgodnie z danymi GUS, w kwietniu br. rynek rósł o 19,7% rdr, w maju o 20,8% rdr, natomiast w czerwcu o 24,7% rdr.

Za nami bardzo dobry kwartał. Na dynamikę sprzedaży duży wpływ miała rozbudowa grupy i konsolidacja danych naszych spółek zależnych. Sprzyjała nam również ogólnie dobra sytuacja gospodarcza, a w szczególności w branży budowlano-montażowej. Oczekujemy, że utrzymanie się koniunktury korzystnie wpłynie na sprzedaż Grupy Grodno w bieżącym roku obrotowym – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Dobre wyniki spółek zależnych

Choć jednostkowe wyniki Grodno S.A. kształtowały się poniżej wykazanych przed rokiem, na poziomie skonsolidowanym Grupa wykazała poprawę – zysk operacyjny wzrósł o 14% rdr, EBITDA o 17% rdr, natomiast zysk netto o 28% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd był to rezultat udanej integracji oraz dobrych wyników podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy.

Wyniki należy analizować całościowo, pod kątem całej Grupy. Niższe rdr zyski na poziomie jednostkowym to efekt odseparowania działalności usługowo inżynieryjnej z Grodno S.A. do spółki zależnej Inegro. Ponadto na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki naszych spółek Bargo oraz El-Corte, które dołączyły do Grupy w 2017 r. Potwierdzają, że Grodno ma duże kompetencje w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej – wyjaśnił Andrzej Jurczak.

Realizacja strategii i dalsze przejęcia

W perspektywie kolejnych kwartałów Grodno będzie kontynuować działania ujęte w przedstawionej rok temu strategii na lata 2017-2020. W myśl dokumentu, Grupa dąży do zapewnienia w pełni kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok rozwoju oferty asortymentowej, Grodno dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Ponadto w Grupie dynamicznie rozwijane są internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C, które do 2020 r. powinny generować 35% sprzedaży Grupy.

Kluczowym elementem strategii Grupy pozostaje również konsolidacja branży poprzez przejęcia mniejszych podmiotów. Grodno ma za sobą już 7 udanych akwizycji i integracji hurtowni elektrotechnicznych. W grudniu ubiegłego roku Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego, potencjalnie ósmego, przejęcia.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Stale monitorujemy rynek i jesteśmy gotowi na kolejne przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kolejny rekordowy rok Grodna

Skonsolidowane przychody Grodna w roku obrotowym wzrosły o 30% rdr do poziomu 429,5 mln zł, co stanowi najwyższą sprzedaż w historii Grupy.

Wysoki wzrost sprzedaży był efektem rozwoju sieci Grodno na terenie całego kraju, a także konsekwentnej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej – wyjaśnia Zarząd Spółki. Wpływ na przychody Grupy miała również dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej, która wg GUS wzrosła w 2017 r. o 12%, natomiast w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. o 26% rdr.

Ostatni rok obrotowy był dla nas bardzo udany. Kolejny raz wykazaliśmy istotną poprawę przychodów, która jest rezultatem zwiększenia liczby oddziałów, wyższej sprzedaży do Klientów, a także konsolidacji wyników naszych spółek zależnych. Konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i zdecydowanie umocniliśmy pozycję rynkową – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

W analizowanym okresie wzrosły również pozycje wynikowe – skonsolidowany EBIT, EBITDA i zysk netto były wyższe odpowiednio o 7%, 11% i 2% rdr. Wśród czynników, które korzystnie wpłynęły na wyniki należy wymienić wzrost skali działalności oraz dobrą koniunkturę rynkową w branży budowlano-montażowej.
Z drugiej strony, pozostawały one pod wpływem wyższych kosztów działalności, związanych z rozbudową Grupy i integracją podmiotów wewnątrz jej struktur.
– W minionym roku obrotowym przeprowadziliśmy działania związane z integracją przejętych podmiotów, co wiązało się kosztami, które rozpatrujemy w kategoriach inwestycji. Rynek hurtowni elektrotechnicznych wywierał również presję na marże i to także wpłynęło na naszą rentowność. Stale pracujemy nad optymalizacją procesów wewnętrznych i redukcją kosztów. Spodziewamy się, że działania te korzystnie przełożą się na wyniki w przyszłych kwartałach – komentuje Andrzej Jurczak.

Rozbudowa sieci sprzedaży. W planach przejęcia

W roku obrotowym 2017/18 Grupa dynamicznie rozwijała ogólnopolską sieć sprzedaży. Obecnie obejmuje ona 81 punktów handlowych (wobec 70 przed rokiem) i jest jedną z największych wśród niezależnych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych.

Jednym z kluczowych elementów strategii Grodna pozostaje rozwój i budowa kompetencji w oparciu o przejęcia dobrze funkcjonujących, mniejszych podmiotów z branży. Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na ostatnie miesiące wymienić można m. in. włączenie do Grupy działalności firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej, a także podmiotu Elektromag Lighting, wzmacniającego Grupę Grodno w zakresie sprzedaży e-commerce. W grudniu natomiast Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie potencjalnego zakupu kolejnego przedsiębiorstwa z branży. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8 przejęcie Grodna.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Za przykład może posłużyć m. in. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Realizacja strategii zgodnie z planem

Na miniony rok obrotowym przypadła publikacja nowej strategii Grupy na lata 2017-2020, w myśl której Grodno dążyć będzie do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. W swoich planach Spółka dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym
i inżynieryjnym.

– W bieżącym roku obrotowym Grupa Grodno będzie kontynuować przyjęte kierunki rozwoju, zakładające przede wszystkim rozbudowę sieci sprzedaży, rozwój oferty specjalistycznych usługi i rozwiązań, a także oferty asortymentowej. Sytuacja na rynku jest obecnie bardzo korzystna i oczekujemy, że stan ten utrzyma się w najbliższych kwartałach. Zgodnie z naszymi założeniami, konsekwentna realizacja strategii w sprzyjających warunkach gospodarczych powinna umożliwić nam wejście do grona trzech największych krajowych podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r. – stwierdził Prezes Andrzej Jurczak.

Informacje o Grodno S.A.

Grodno to jeden z czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki i oświetlenia w Polsce, oferujący ponad 120 tys. towarów od krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grupy Grodno obejmuje 81 punktów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Ofertę Grodna wyróżnia stale poszerzany asortyment, m.in. obejmujący kompleksowe rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Spółka świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Klientami Grodna są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucją (hurtownie, sklepy, składy budowlane), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) oraz klienci indywidualni.

Głównym profilem działalności Grupy jest zapewnienie inwestorowi kompleksowych rozwiązań prądowych do każdego typu obiektu budowlanego.

Kolejne wzmocnienie Grupy Grodno

Aktywna w integracji rynku hurtowni elektroinstalacyjnych spółka Grodno S.A., notowana na GPW, dołącza do Grupy Grodno podmiot Elektromag Lighting. Jest to druga część przejętego w 2015 r. przedsiębiorstwa Elektromag.

Działalność Elektromag Lighting koncentruje się na dwóch obszarach: sprzedaży dzięki współpracy z projektantami i architektami oraz sprzedaży B2C w kanale e-commerce. Włączenie jej w Grupę Grodno stanowi wzmocnienie kompetencji w obu obszarach, szczególnie w zakresie e-commerce zorientowanego na klienta końcowego.

Szacujemy, że rozszerzenie działalności Grupy Grodno o nowy podmiot przyniesie wzrost przychodów o około 2 mln zł w kanale e-commerce i 3 mln w pozostałej części działalności Elektromag Lighting. Będzie to oczywiście zależało od osiągniętych synergii i wyników integracji z Grupą Grodno. Tutaj jednak mamy spore doświadczenie i kompetencje, na co wskazuje konsekwentna integracja rynku, w tym przejęcie kilka lat temu pierwszej części przedsiębiorstwa Elektromag – mówi Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

 

Wzrost przez przejęcia elementem strategii Grupy Grodno

Obok dynamicznego wzrostu organicznego i ciągłej optymalizacji procesów oraz rozwoju oferty, konsekwentna integracja rynku jest podstawą strategii Grupy Grodno. Przejęcia są wpisane w działalność Grupy, która potwierdza swoje doświadczenie we włączaniu kolejnych podmiotów w działalność Grupy Grodno, osiągając efekt synergii i wzrostu przychodów. W ubiegłym roku Grupa przejęła hurtownię BaRGo, działalność przedsiębiorstwa Jorga oraz kilka mniejszych punktów sprzedaży, natomiast w grudniu poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z kolejnym potencjalnym podmiotem, z którym obecnie prowadzi rozmowy.

Integracja większych i mniejszych podmiotów jest dla nas okazją do przejmowania kolejnych grup klientów oraz zespołów pracowników. Tym razem do Grupy Grodno dołącza pięć bardzo kompetentnych osób. Jest to dobrze znany nam kierunek rozwoju i ten ruch, a także trwające negocjacje z większym podmiotem, potwierdzają naszą gotowość do dalszego powiększania Grupy Grodno w ten sposób. Cały czas jesteśmy otwarci na akwizycje – dodaje Prezes Grodna.

Zgodnie z założeniami Zarządu Grodna, produkcja budowlano-montażowa rośnie o 24,8 proc. Prezes Spółki: przed nami bardzo dobre perspektywy

GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej. W kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła 19,7% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,3% rdr.

Od stycznia do końca kwietnia produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 6,4% rdr.

Zgodnie z moimi przewidywaniami, doświadczamy obecnie dobrego okresu w branży budowlano-montażowej. Kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy wzrost wobec całkiem dobrego 2017 r. Przyczyn tej poprawy upatruję m. in. ogólnym ożywieniu gospodarczym, w tym realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych. Oczekuję, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych kwartałach – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., jednego z największych dostawców rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2017 r. branża budowlano-montażowa wykazała wzrost o 12,1% wobec 2016 r., w którym odnotowała spadek o 14,1%. Od marca 2017 r. rynek pozostaje w nieprzerwanej tendencji wzrostowej. Zgodnie ze strategią Grodna, w warunkach wzrostu produkcji budowlano-montażowej o min. 5% rocznie do roku 2020, skonsolidowane przychody Spółki powinny rosnąć o min. 20% w skali roku.

Dobra sytuacja rynkowa ma bezpośrednie przełożenie na kondycję dystrybutorów elektrotechniki. Po trzecim kwartale, który zamknęliśmy w grudniu, Grodno zwiększyło sprzedaż o 30% i planujemy utrzymać dwucyfrowe tempo. Na rozdrobnionym rynku dystrybutorów, źródeł wzrostu upatrujemy przede wszystkim w konsolidacji i integracji mniejszych podmiotów, a także rozwoju oferty o innowacyjne, kompleksowe usługi. Uważam, że rysują się przed nami bardzo dobre perspektywy – dodał Andrzej Jurczak.

W grudniu 2017 r. Grodno S.A. poinformowało o zawarciu list intencyjnego ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej. W przypadku pomyślnej realizacji transakcji, byłoby to już
8. przejęcie spółki.

Źródło: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku

Grodno rośnie o 30% po III kw. 2017/18

Spółka przedstawiła wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2017/18, który okazał się najlepszym pod kątem sprzedaży kwartałem jej w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, natomiast zysk netto o 6% rdr.

 

Jak wyjaśnia Zarząd Spółki, wpływ na odnotowane, rekordowe przychody miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej, przypadająca na 2017 r. (+12,1% rdr wg. GUS). Na wzrost sprzedaży złożyły się również takie czynniki jak rozwój oferty produktowo-usługowej oraz rozwój sieci sprzedaży, w tym udana integracja i konsolidacja spółki BARGO przejętej w lutym 2017 r.

Za nami doskonały okres, w szczególności III kwartał roku obrotowego, który sprzedażowo okazał się dla nas rekordowy. Dzięki temu powiększamy dynamicznie udział w rynku, przy zachowaniu satysfakcjonującej nas rentowności. Oczekujemy, że w niedługiej przyszłości będziemy poprawiać również zyskowność dzięki korzystnej koniunkturze i stopniowo rosnącemu popytowi. Rynek jest dosyć konkurencyjny, ale pozytywnie się na jego tle wyróżniamy, szczególnie jeśli chodzi o dynamiki wzrostu. Mamy olbrzymi potencjał, dlatego jestem dobrej myśli co do przyszłości GRODNA – skomentował Prezes Andrzej Jurczak.

Grupa GRODNO to dziś 80 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 9 oddziałów spółki zależnej BARGO na Mazowszu, 5 punktów El-Corte oraz 10 placówek w modelu franczyzowym.

W planach kolejne przejęcia

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Grupy Grodno pozostają akwizycje. 13 lutego Spółka poinformowała o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia udziałów BARGO – sieci hurtowni przejętej w ubiegłym roku. W grudniu natomiast Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego potencjalnego zakupu przedsiębiorstwa. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8 przejęcie Grodna.

Konsolidacja i integracja rynku poprzez akwizycje pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Jest to również obszar, w którym  po 7 przejęciach mamy już duże doświadczenie. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy skutecznie realizować kolejne akwizycje, a także szybko integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Można tu przywołać np. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kompleksowa oferta, specjalistyczne usługi i najnowsze technologie

Zgodnie ze strategią przedstawioną w sierpniu 2017 r., w najbliższych kwartałach Grodno rozwijać będzie
m. in. takie segmenty jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz markę własną, dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Dużą uwagę Spółka poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Dobre wyniki finansowe oraz wieloletni, stabilny rozwój działalności potwierdzają naszą mocną pozycję rynkową i już dziś stawiają nas w czołówce krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych. Spodziewamy się, że kontynuacja korzystnych tendencji w sprzyjających warunkach gospodarczych umożliwi nam wejście do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r. – podsumowuje Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno planuje kolejne przejęcie

Spółka zawarła list intencyjny ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej.

Podpisany 12 grudnia list intencyjny dotyczy nabycia 100% udziałów podmiotu z branży elektro przez Grodno S.A. Warunkiem realizacji transakcji będzie m. in. przeprowadzenie badania due diligence, zaplanowanego na luty 2018 r., a także brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wstępne warunki zakładają realizację transakcji przy wycenie 100% udziałów przedsiębiorstwa na poziomie ok. EV/EBITDA = 6. Prognozowany przez przedsiębiorstwo na koniec 2017 r. wynik EBITDA wynosi ok. 4-4,5 mln PLN, dług netto ok. 3-4 mln PLN. Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu zaplanowane jest na
II kw. przyszłego roku.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to już 8 przejęcie Grodna – mamy więc duże doświadczenie w tym obszarze. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy nie tylko skutecznie realizować kolejne akwizycje, ale również szybko integrować nowe podmioty, uzyskując przy tym efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Zakładamy dalsze umacnianie naszej pozycji jako jednego z liderów rynku w oparciu o przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Przejęcia motorem rozwoju Grupy Grodno

Konsolidacja rynku przez akwizycje dobrze prosperujących podmiotów z branży jest istotnym elementem strategii, a także jednym z kluczowych czynników sukcesu Grodna. W 2017 r. Spółka sfinalizowała dwie transakcje – największą do tej pory, związaną z zakupem udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także drugą – dotyczącą przejęcia działalności handlowej firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Dążymy do konsolidacji, ponieważ działalność w dużej skali stwarza większe możliwości i umożliwia generowanie wyższych marż, w przeciwieństwie do wielu mniejszych firm z branży. Dlatego planujemy konsekwentne umacnianie pozycji Grupy w oparciu o zwiększanie zasięgu, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty i dążeniu do kompleksowości rozwiązań, elektrotechnicznych, oświetleniowych i pokrewnych. Zarówno wyniki Grupy, jak i rosnąca wycena rynkowa, będąca wypadkową zaufania inwestorów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.

Grodno kontynuuje wzrost. Zwiększa sprzedaż o 24 proc.

Grodno S.A. przedstawiło wyniki za I półrocze  (kwiecień-wrzesień) r.o. 2017/18. Spółka zwiększyła przychody o 24% rdr oraz zysk netto o 5% rdr.

*Grodno S.A. konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.). Z uwagi na brak skonsolidowanych danych porównywalnych, przedstawionymi danymi porównawczymi są jednostkowe dane finansowe Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/17.

 

Grodno rośnie szybciej niż rynek

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, które uwzględniają również dane spółki BARGO przejętej w lutym br., wyniosły 195,8 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rdr. Zwiększeniu uległy również pozycje wynikowe – zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł (+19% rdr), EBITDA 4,7 mln zł (+17% rdr) oraz zysk netto 1,6 mln zł (+5% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, osiągnięty wzrost wyników był rezultatem rozbudowy sieci sprzedaży, rozwoju oferty asortymentowo-usługowej, a także poprawy koniunktury ogólnobudowlanej.

Odnotowane wyniki uznajemy za bardzo dobre, Grodno pod kątem sprzedażowym rozwija się dużo szybciej niż rynek. Za nami udany okres, w którym istotnie rozbudowaliśmy nasza Grupę, obejmującą obecnie również sieci hurtowni BARGO i El-Corte. Łącznie posiadamy już 80 oddziałów w całej Polsce, co plasuje nas w czołówce podmiotów z branży. Oczekujemy dalszego, konsekwentnego wzrostu wyników, który w najbliższych latach  powinien wprowadzić nas na podium krajowych spółek elektrotechnicznych – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kompleksowość oferty, nowe technologie i dalsze ekspansja

Założenia dotyczące najbliższej przyszłości Grodno zostały ujęte w strategii na lata 2017, opublikowanej w sierpniu br. Zgodnie z jej założeniami, Spółka stawia na kompleksowość oferty, planując przede wszystkim rozwój takich segmentów jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz marki własnej. Dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom związanym z automatyką budynkową i przetwarzaniem danych, a także specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

– Stawiamy na kompleksowość i unikalność oferty, tak by móc towarzyszyć naszym odbiorcom na każdym etapie realizowanych przez nich inwestycji budynkowych. Poza bogatym doświadczeniem związanym z klasyczną dystrybucją, posiadamy olbrzymi know-how w zakresie dostarczania specjalistycznych, zaawansowanych rozwiązań i usług, które generują dla Klienta dużą wartość dodaną. Dostrzegamy w takich usługach duży potencjał i w takim kierunku chcemy się rozwijać – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

Wśród planów na najbliższe kwartały Zarząd Grodna wymienia również dalszą ekspansję sieci dystrybucyjnej, która zachodzić może m. in. poprzez konsolidację rynku i przejęcia dobrze prosperujących podmiotów z branży. Zakładany  jest również rozwój modelu franczyzowego, udział w nowoutworzonych spółkach zależnych, a także uruchamianie nowy oddziałów własnych.

Prezes Grodno: oczekujemy dalszego wzrostu branży budowlano-montażowej

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej
i przemysłowej. We wrześniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 4,3% rdr.

Od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 13,0% rdr, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 14,9% z końcem września roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., kiedy wzrost wyniósł o 3,7%

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, od kilku miesięcy doświadczamy odbicia w branży budowlano-montażowej, po dość słabym 2016 r. Część niezrealizowanych wówczas inwestycji realizowana jest w roku bieżącym, co korzystnie przekłada się na dynamiki wzrostu sektora. Spodziewam się kontynuacji tej tendencji w najbliższych miesiącach, m. in. w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych, przy jednoczesnym większym wykorzystaniu środków UE – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., piątego co do wielkości dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń-luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% rdr.

Stan branży budowlano-montażowej ma duży wpływ na kondycję dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, dlatego spodziewam się, że obecna sytuacja korzystnie przełoży się na nasze wyniki finansowe. Przypadek Grodno z 2016 r. pokazuje jednak, że wzrost możliwy jest również w warunkach rynkowego przyhamowania. Kluczem jest tutaj odpowiednio zdywersyfikowana oferta, nie tylko artykułów, ale i innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań. Bardzo ważne są też silne, długoterminowe relacje z klientami. Są to obszary, na które kładziemy bardzo duży nacisk – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Źródło:
GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

Grodno S.A. wypłaci dywidendę 0,12 zł na akcję

26 września Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016/2017.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1,85 mln zł, czyli blisko 22% jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/17 w wysokości 8,50 mln zł. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15 381 861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Dzień dywidendy ustalono na 2 listopada br., natomiast termin wypłaty dywidendy na 17 listopada br.

Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Grodno S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Jednocześnie Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki – w takim przypadku, za zgodą akcjonariuszy, dywidenda nie będzie wypłacana.