FITEN zwiększył sprzedaż dla biznesu w 2016 r.

FITEN opublikował raport za 2016 r., wykazując wzrost sprzedaży 17% rdr, będący rezultatem rozwoju segmentów dostaw energii i gazu dla odbiorców biznesowych.

Skonsolidowane przychody Grupy FITEN wyniosły w ubiegłym roku 442 mln zł wobec z 378 mln zł w 2015 r. (+17% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, zmiana ta była rezultatem kontynuowanej strategii rozwoju segmentu sprzedaży dla biznesu w oparciu o budowaną od 2014 r. ogólnopolską sieć handlową. Z końcem roku FITEN dostarczał energię i gaz do ponad 1300 przedsiębiorstw.

Działalność FITEN w segmencie dostaw energii i gazu w ubiegłym roku skupiliśmy na pozyskaniu małych i średnich odbiorców biznesowych. Rynek uznajemy za bardzo perspektywiczny, dlatego zakładamy dalszy rozwój tych segmentów w oparciu o podmioty sektora MSP, w tym wzrost jednostkowych marż sprzedawanej energii i gazu – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Z końcem 2016 r. zakontraktowany wolumen dostaw energii elektrycznej z dostawą w 2017 r. i latach kolejnych wyniósł 415 GWh, natomiast gazu ziemnego 173 GWh.

Rośnie sprzedaż pelletu

W analizowanym okresie wzrost sprzedaży odnotowała również wchodząca w skład Grupy FITEN spółka GreenAgro, zajmująca się produkcją i sprzedażą wysokojakościowego pelletu drzewnego marki IGNIS. W 2016 r. przychody podmiotu wykazały wzrost o 67% rdr, będący rezultatem m. in. otwarcia działu sprzedaży oraz licznych akcji marketingowych. Istotnej redukcji uległy natomiast koszty działalności – koszt trociny drzewnej (w 1 tonie pelletu) spadły o 46% rdr, natomiast koszty energii elektrycznej (na 1 tonę pelletu) o 38% rdr.

Wzrost sprzedaży pelletu IGNIS  świadczy o dużym zainteresowaniu naszym pelletem i potwierdza jego wysoką jakość. Oczekujemy stopniowego wzrostu skali naszej działalności w tym obszarze, zarówno na rynku polskim, jak i w całej Europie – stwierdził Roman Pluszczew.

Wyniki pod wpływem zmian na rynku hurtowym

W 2016 r. skonsolidowany wynik finansowy Grupy FITEN ukształtował się na ujemnym poziomie 5,3 mln zł. Był on rezultatem sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii, na której Spółka dokonuje transakcji zakupu energii elektrycznej. W II kw. 2016 r. rynek doświadczył niespodziewanego i drastycznego skoku cenowego, który negatywnie przełożył się rentowność Spółki. W celu ochrony interesu akcjonariuszy, w sierpniu 2016 r. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji.

Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem, natomiast FITEN nie doświadcza żadnych trudności związanych z realizacją dostaw energii i gazu dla odbiorców. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki sprzedaży odnotowane w dwóch ostatnich kwartałach roku, świadczące o skuteczności wdrożonych mechanizmów zabezpieczających przez nagłymi wahaniami cen hurtowych – wyjaśnia Prezes Spółki.

W bieżącym roku Spółka zakłada dalszy rozwój oferty oraz budowę portfolio klientów w oparciu o małych i średnich odbiorców, a także stopniowe umacnianie pozycji FITEN na rynku niezależnych dostawców energii i gazu ziemnego.

83,3 mln zł przychodów Grupy FITEN w I kw.

Grupa FITEN działająca w obszarze handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz biomasą zaprezentowała wyniki za I kw. 2017 r.

Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 83,3 mln zł, czyli 32% mniej w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jak wyjaśnia Zarząd, różnica da jest wynikiem przemodelowania portfela odbiorców końcowych energii i gazu i skupieniu się na małych i średnich przedsiębiorstwach.

W pierwszym kwartale skupiliśmy się na promowaniu oraz zwiększeniu atrakcyjności oferty do małych i średnich przedsiębiorstw, jednocześnie odstąpiliśmy od ofertowania największych klientów. Działania te są elementem wdrażanego w Grupie planu restrukturyzacji, a ich celem jest zwiększenie zarówno rentowności sprzedaży, jak i bezpieczeństwa płatniczego – skomentował Roman Pluszczew, Prezes FITEN SA.

W wyniku podjętych działań zmianie uległa struktura sprzedaży Grupy. Obrót handlem hurtowym na europejskich rynkach energii i gazu odpowiadał w minionym kwartale za 64% skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost wobec 46% rok wcześniej. Dostawy do klientów końcowych w odpowiadały łącznie na 35% sprzedaży grupy, czyli o 18 p.p. mniej wobec I kw. 2016 r.

Niewielkim, choć stale rozwijanym segmentem działalności pozostawała produkcja i sprzedaż wysokojakościowego pelletu drzewnego, prowadzona przez podmiot zależny GreenAgro. W I kw. spółka sprzedała na rynki europejskie ponad 2,5 tys. ton pelletu. Wygenerowała sprzedaż na poziomie 1,4 mln zł, czyli zbliżonym do I kw. roku ubiegłego.

W analizowanym okresie Grupa FITEN odnotowała dodatni wynik na sprzedaży oraz poziomach operacyjnych. Wykazała jednak stratę netto w wysokości -278 tys. zł. Wpływ na ujemny wynik finansowy miały m. in. odnotowane w FITEN SA ujemne różnice kursowe (330 tys. zł), a także wyższe koszty usług doradczych, związane z procesem restrukturyzacji. FITEN SA jednostkowo odnotował zysk na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

W horyzoncie najbliższych kwartałów oczekujemy dalszego efektywnego wdrażania założeń procesu restrukturyzacji, który obecnie przebiega w sposób płynny i w żadnym stopniu nie wpływa na zdolność realizacji kontraktów handlowych. Zakładamy dalszy rozwój oferty oraz budowę portfolio klientów w oparciu o małych i średnich odbiorców, a także stopniowe umacnianie pozycji FITEN na rynku niezależnych dostawców energii i gazu ziemnego – stwierdził Roman Pluszczew w piśmie do inwestorów.

Wzrost sprzedaży i rentowności FITEN w IV kw. 2016 r.

Przychody Grupy FITEN zajmującej się handlem energią elektryczną, gazem ziemnym oraz biomasą, wyniosły w IV kw. 2016 r. 119,4 mln zł, wykazując wzrost na poziomie 10% rdr. Poprawie uległa także efektywność działalności.

Wypracowane w IV kw. skonsolidowane przychody przełożyły się na 2,9 mln zł zysku ze sprzedaży (+722% rdr), 1,6 mln zł zysku operacyjnego (+765% rdr) oraz 1,8 mln zł EBITDA (+353% rdr). Zysk netto wyniósł ponad 0,7 mln zł, co stanowi znaczną poprawę względem ujemnego wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W odniesieniu do IV kw. 2015 r. zmianie uległa struktura przychodów Grupy, charakteryzująca się przede wszystkim rosnącym znaczeniem segmentów dostaw dla klientów końcowych. Przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu wyniosły 36,3 mln zł (+46% rdr), natomiast gazu ziemnego 16 mln zł (+26% rdr), w wyniku czego łączny udział obu segmentów w przychodach Grupy wzrósł z 34,7% do 43,8% w IV kw. 2016 r. W ujęciu narastającym sprzedaż z tytułu dostaw energii dla odbiorców wzrosła o 81% rdr, z kolei gazu o 167% rdr. Tym samym udział obu segmentów w skali roku wzrósł z 29,5% do 49,4%.

Wzrost wykazał także segment pelletu drzewnego, za którego produkcję i sprzedaż pod markami własnymi odpowiada spółka zależna GreenAgro. Przychody podmiotu w IV kw. urosły o 55% rdr, natomiast w ujęciu całorocznym o 67% rdr.

W minionym kwartale odnotowaliśmy wzrost rentowności we wszystkich głównych obszarach działalności. Wzrost znaczenia segmentów sprzedaży dla biznesu oceniamy pozytywnie, gdyż naszym celem jest bezpieczne zdywersyfikowanie źródeł przychodów Grupy Kapitałowej. Rosnąca ilość klientów FITEN świadczy o skuteczności przyjętej strategii. Oczekujemy stopniowego wzrostu ilości klientów, natomiast obecnie dużą uwagę poświęcamy zwiększeniu  jednostkowych marż sprzedawanej energii, głównie w oparciu o działania zabezpieczające ceny zakupu energii i gazu przeznaczonych dla naszych klientów. Z optymizmem patrzymy także na przyszłość naszej działalności w obszarze pelletu, który będziemy dalej doskonalić – komentuje Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy FITEN wyniosły 441,9 mln zł (+16,9%), natomiast wynik netto kształtował się na ujemnym poziomie 5,0 mln PLN (wobec -0,3 mln zł przed rokiem). Na niższą rentowności wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja na rynku hurtowym odnotowana w II kw. ubiegłego roku. Drastyczny skok cenowy, przy jednoczesnych rekordowych wolumenach dostaw dla odbiorców, przełożył się na kondycję finansową Spółki, skłaniając Zarząd do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji z sierpniu 2016 r.

– Proces restrukturyzacji, który rozpoczęliśmy w sierpniu 2016 r. w celu ochrony interesów akcjonariuszy i wierzycieli, przebiega zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem, natomiast FITEN nie doświadcza żadnych trudności związanych z realizacją dostaw energii i gazu dla odbiorców. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu są wyniki sprzedaży odnotowane w dwóch ostatnich kwartałach, świadczące o skuteczności wdrożonych mechanizmów zabezpieczających przez nagłymi wahaniami hurtowych cen – wyjaśnił Roman Pluszczew.

Celem Grupy FITEN na najbliższe kwartały jest dalszy rozwój działalności w obszarze dostaw energii i gazu dla odbiorców biznesowych, w oparciu o stale rozwijane kanały sprzedaży. Po czterech kwartałach 2016 r. wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej z dostawą w 2017 r. wynosi 320 GWh, natomiast gazu ziemnego 145 GWh. Spółka dostarczać będzie prąd do ponad 1300 oraz gaz do 280 klientów biznesowych.

Źródło: FITEN SA

Udany trzeci kwartał Grupy FITEN

Działająca w obszarze handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz pelletem drzewnym Grupa FITEN zaprezentowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 r., wykazując wzrost sprzedaży dla odbiorców końcowych, a także poprawę efektywności działalności.

W trzecim kwartale br. skonsolidowane przychody Grupy, uwzględniające działalność FITEN S.A. oraz producenta pelletu drzewnego GreenAgro S.A., wyniosły 95,96 mln PLN, kształtując się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku ubiegłym (96,19 mln PLN). Jednocześnie Grupa odnotowała poprawę zyskowności na wszystkich poziomach rachunku wyników – skonsolidowany zysk operacyjny za okres lipiec-wrzesień wyniósł 1,44 mln PLN (+262%), EBITDA 1,65 mln PLN (+170%), natomiast zysk netto 0,72 mln PLN (+120%).

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmianie uległa struktura skonsolidowanych przychodów Grupy. Łączny udział segmentów sprzedaży energii i gazu dla odbiorców biznesowych wzrósł z 29% do 51%, kosztem udziału segmentu handlu hurtowego. Przychody z tytułu dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wzrosły o 167%, natomiast gazu ziemnego o 211% rdr. Rozwój odnotował również segment produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, którego przychody wzrosły w trzecim kwartale o 186% rdr.

Trzeci kwartał był dobrym okresem dla naszej działalności. Wzrost sprzedaży z tytułu dostaw energii elektrycznej i gazu dla odbiorców biznesowych jest efektem konsekwentnej realizacji naszej strategii i planujemy kontynuację obranego kierunku. Obecnie uwagę poświęcamy zwiększeniu jednostkowych marż sprzedawanej energii. Oczekujemy stopniowego wzrostu wolumenów kontraktacji, a także dalszego rozwoju segmentu pelletu drzewnego – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Narastająco po trzech kwartałach br. przychody Grupy wyniosły 322,47 mln PLN, co oznacza wzrost o 20% rdr, będący wynikiem m. in. wyższych poziomów zakontraktowanych dostaw energii i gazu dla odbiorców końcowych. Skonsolidowany wynik netto ukształtował się w tym okresie na ujemnym poziomie 5,74 mln PLN i był wynikiem trudnej sytuacji na rynku hurtowym w drugim kwartale. Cenowe maksima, którym towarzyszył rekordowy wolumen sprzedaży energii dla odbiorców, znacząco wpłynęły na kondycję finansową FITEN S.A., co w sierpniu br. skłoniło Zarząd do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji.

Jak zapewnialiśmy w sierpniu, realizacja wszystkich umów na dostawy energii i gazu ziemnego przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń, a naszym priorytetem pozostaje zadowolenie odbiorców. Założenia restrukturyzacji przedstawione w sądzie są realizowane bezproblemowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Grupie, przejawiającą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, a także rosnącym zainteresowaniem naszą ofertą, z optymizmem patrzę w przyszłość – dodaje Roman Pluszczew.

Jednostkowe przychody FITEN S.A. w trzecim kwartale br. wyniosły 94,15 mln PLN wobec 95,54 mln PLN w analogicznym okresie 2015 r. Zysk operacyjny za okres lipiec-wrzesień wyniósł 1,32 mln PLN (+ 76%), EBITDA 1,38 mln PLN (+71% rdr), natomiast zysk netto 0,81 mln PLN, co jest wielkością niższą o 7% rdr. Narastająco po trzech kwartałach sprzedaż Spółki sięgnęła 318,17 mln PLN, rosnąc o 19% rdr. Zysk netto wyniósł -4,92 mln PLN wobec 1,38 mln PLN dodatniego wyniku finansowego po trzech kwartałach 2015 r.

Źródło: Grupa FITEN

Pozytywna prognoza wyników FITEN S.A. za III kwartał

Zarząd FITEN S.A. przedstawił prognozę jednostkowych wyników Spółki za III kwartał 2016 roku. Zgodnie z jej założeniami, zysk netto za ten okres powinien wynieść 0,89 mln PLN odnotowując wzrost 2,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spodziewana jest również poprawa wskaźników EBIT oraz EBITDA odpowiednio o 80,7% i 75,2% rdr.

Spółka prognozuje wypracowanie w III kwartale 2016 roku EBITDA na poziomie 1.414,1 tys. PLN, EBIT na poziomie 1.356,6 tys. PLN oraz zysku netto w wysokości 892,9 tys. PLN, przy przychodach wynoszących 91.035,0 tys. PLN. Osiągnięte wielkości wynikowe oznaczają istotną poprawę nie tylko względem roku poprzedniego, ale w szczególności w stosunku do wyników osiągniętych po II kwartale 2016 roku, w wyniku których Zarząd podjął decyzję o otwarciu postępowania sanacyjnego.

– Jestem bardzo zadowolony z działań, które wdrożyliśmy w ostatnich dwóch miesiącach, a które nie tylko zaowocowały ustabilizowaniem sytuacji w FITEN, ale również przyczyniły się do rozwoju spółki. Za duży sukces uważam fakt, iż od ogłoszenia postępowania sanacyjnego, nie tylko ze współpracy z FITEN nie zrezygnował żaden aktywny kontrahent ani też partner sprzedaży, ale również udało się zwiększyć ilościowo ich bazę – komentuje Roman Pluszczew Prezes Zarządu FITEN S.A.

Jak wyjaśniła Spółka w raporcie bieżącym, prognoza na III kwartał 2016 roku została przygotowana przy założeniach utrzymywania się korzystnej koniunktury na rynku polskim oraz w oparciu o szacunkowe wyniki Spółki za okres od 01.07.2016 do 31.08.2016, które na poziomie zysku netto wyniosły 732,4 tys. PLN, przy przychodach na poziomie 63.428,9 tys. PLN.

Źródło: FITEN S.A.

Trudny kwartał FITEN S.A. Zarząd decyduje o restrukturyzacji

Działająca na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego FITEN S.A. (w restrukturyzacji) opublikowała sprawozdanie za I półrocze 2016, w którym obok wzrostu przychodów, wykazała stratę spowodowaną m. in. trudną sytuacją na rynku hurtowym. W celu ochrony Spółki i jej interesariuszy, Zarząd zdecydował o konieczności restrukturyzacji podmiotu. Jak podkreśla – obecna sytuacja nie wpłynie na realizację dostaw dla obiorców końcowych, które będą przebiegać bez zakłóceń.

Przychody FITEN S.A. po dwóch kwartałach 2016 r. wyniosły 224 mln PLN, wykazując wzrost na poziomie 31% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W samym drugim kwartale Spółka wypracowała 102,6 mln PLN, czyli o 25% więcej rdr. W okresie tym głównym obszarem działalności podmiotu pozostawał hurtowy handel energią elektryczną mający 43,7% udziału w łącznych przychodach (wobec 68,7% przed rokiem). Za 42% przychodów w II kw. br. odpowiadał segment sprzedaży energii elektrycznej dla klientów końcowych, co stanowi wzrost o 15 p.p. rdr. Udział sprzedaży gazu ziemnego wzrósł natomiast o 6.6 p.p. rdr, do poziomu 9,1%. Zgodnie z realizowaną strategią, Zarząd Spółki oczekuje rosnącego znaczenia przychodów z segmentów dostawy energii i gazu do klientów końcowych w kolejnych kwartałach.

W I półroczu br. FITEN S.A. wykazała stratę netto na poziomie 5,7 mln PLN, która wynikła z ujemnego wyniku netto w II kw. na poziomie 6,4 mln PLN. Wpływ na spadek rentowności miał szereg niespodziewanych i negatywnych dla Spółki wydarzeń. W grudniu 2015 r. współpracę z podmiotem nieoczekiwanie i – w opinii Zarządu FITEN S.A. – bezprawnie zerwała PKP Energetyka S.A., z którym katowicka spółka związana była ramową umową na  dostawę energii (towarzyszące jej porozumienia eliminowały ryzyko zmiany ceny). W następstwie, począwszy od I kw. br. FITEN S.A. zaopatruje się w energię na rynku hurtowym, który w drugiej połowie czerwca doświadczył drastycznych wzrostów cen. Rynkowe maksima, w połączeniu z rekordowym wolumenem sprzedaży energii dla odbiorców końcowych, znacząco wpłynęły na kondycję finansową Spółki w II kwartale.

Czerwcowy wzrost cen hurtowych uderzył w wynik finansowy FITEN S.A., jednak obecnie rynek się ustabilizował, natomiast wyskok z czerwca traktujemy jako zdarzenie jednorazowe. W obecnych warunkach duży nacisk kładziemy na zwiększanie marż jednostkowych sprzedawanej energii, a także zakładamy dalszy rozwój segmentu dostaw energii dla odbiorców w przyszłych kwartałach – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Obecna sytuacja oraz kondycja finansowa Spółki, mogąca mieć wpływ na jej płynność finansową, skłoniła Zarząd do złożenia wniosku w sprawie restrukturyzacji. 10 sierpnia br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał decyzję o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego, które celem – jak podkreśla Spółka – jest przede wszystkim ochrona interesów FITEN S.A. oraz jej interesariuszy.

– Głównym założeniem planowanej restrukturyzacji jest stabilny rozwój prowadzonego przez Spółkę biznesu, a sama potrzeba restrukturyzacji wynika z niezależnych od nas zdarzeń, w wyniku których bez wszczęcia postępowania ochronnego z dużym prawdopodobieństwem wystąpiłaby groźba niewypłacalności. Podkreślamy raz jeszcze, że zawarte umowy na dostawę energii i gazu będą bez przeszkód realizowane, a naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. – poinformował w oświadczeniu Zarząd Spółki.

Otwierając proces restrukturyzacji, Sąd zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, natomiast na zarządcę w procesie sanacji wyznaczył doświadczony podmiot PMR Restrukturyzacje S.A.

Skonsolidowane przychody Grupy FITEN, uwzględniające również działalność w obszarze produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, wyniosły 226,5 mln PLN w I półroczu (+31% rdr) oraz 103,8 mln PLN w samym II kw. (+25% rdr).

Źródło: FITEN S.A.

Rosną przychody i zyski FITEN SA

Zajmująca się handlem energią elektryczną oraz gazem ziemnym FITEN SA opublikowała najnowsze wyniki finansowe. Dobre rezultaty w obszarze dostaw dla odbiorców końcowych przełożyły się na znaczny wzrost przychodów oraz rentowności Spółki w I kw. 2016 r.

Przychody FITEN SA w minionym kwartale wyniosły 121,4 mln PLN, wykazując wzrost na poziomie 36%. Przełożyły się również na 0,6 mln PLN zysku netto, co stanowi istotną poprawę względem 14 tys. PLN zysku za I kw. 2015 r. Jak wyjaśnia zarząd Spółki, wpływ na odnotowane wzrosty miały sukcesy w obszarze sprzedaży energii oraz gazu dla odbiorców biznesowych. Segment sprzedaży energii elektrycznej wygenerował w analizowanym okresie 48,5 mln PLN (+127% rdr), natomiast rozpoczęta w marcu ubiegłego roku sprzedaż błękitnego paliwa, w minionym kwartale wyniosła 16,5 mln PLN.

I kwartał br. okazał się bardzo korzystny dla naszej działalności. Przede wszystkim był pierwszym okresem, w którym łączny udział sprzedaży energii i gazu dla biznesu odpowiadał za ponad połowę przychodów FITEN SA, która do tej pory większość przychodów generowała na rynkach hurtowych. Sytuacja ta wpisuje się w nasze wcześniejsze założenia, ponadto dobrze rokuje na przyszłość. W nadchodzących kwartałach spodziewamy się dalszego wzrostu znaczenia obu segmentów w naszej działalności, a także stopniowego wzrostu wyników finansowych, przede wszystkim w oparciu o stale rosnące portfele podpisanych umów na dostawy energii i gazu – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa FITEN wypracowała w I kw. 2016 r. dodatni wynik na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 182,5 tys. PLN, czyli o 800 tys. więcej względem straty wykazanej I kw. 2015 r. Poziom wyniku finansowego wciąż obciążony jest kosztami działalności spółki zależnej GreenAgro, odpowiedzialnej za produkcję i sprzedaż pelletu drzewnego. W minionym kwartale przychody segmentu wzrosły o 10% rdr. O 33% rdr spadły natomiast koszty wytworzenia pelletu, co było skutkiem optymalizacji kosztowej rozpoczętej w 2015 r. W związku z systematyczną redukcją kosztów produkcji, zarząd oczekuje stopniowego wzrostu efektywności podmiotu GreenAgro w kolejnych okresach.

Źródło: FITEN SA

Kolejny kwartał wzrostu przychodów FITEN SA

Działająca na rynku handlu energią elektryczną oraz gazem ziemnym FITEN SA przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015 r. W okresie tym przychody Spółki wyniosły 108 mln PLN, co oznacza 61% wzrostu rdr. Narastająco po czterech kwartałach FITEN wypracował 375 mln PLN, czyli 15% więcej w stosunku do 2014 r.

Wpływ na wzrost przychodów w czwartym kwartale miała wyższa aktywność Spółki na europejskich hurtowych rynkach energii, a także sukcesy na polu sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla odbiorców końcowych – przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw. W porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła także efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności. W ujęciu narastającym FITEN wypracował 1,8 mln PLN zysku netto, z którego 450 tys. PLN przypadło na czwarty kwartał 2015 r. Jak podkreśla Zarząd, dodatnie wyniki udało się wygenerować na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, co stanowi znaczną poprawę względem ujemnych wartości wynikowych w roku poprzednim.

Analizowany okres był kolejnym kwartałem poprawy sytuacji ekonomicznej we wszystkich segmentach naszej działalności. Zapowiadany wcześniej wzrost przychodów oraz rentowności zawdzięczamy przede wszystkim sukcesom handlowym w segmentach sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla odbiorców biznesowych, wśród których z kwartału na kwartał obserwujemy rosnące zainteresowanie ofertą FITEN. Nasza strategia na nadchodzące okresy zakłada dalsze systematyczne zwiększanie udziału tych segmentów w strukturze przychodów – wyjaśnia Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

W czwartym kwartale segment sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych stanowił 23,6% przychodów spółki, co oznacza wzrost o 17,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014 r. W analizowanym okresie za blisko 12% przychodów odpowiadał segment wysokometanowego gazu ziemnego, którego sprzedaż dla klientów biznesowych Spółka rozpoczęła w marcu 2015 r. Jak wyjaśnia Zarząd, tak wysoki wzrost sprzedaży gazu odniesiony w okresie dziewięciu miesięcy, możliwy był dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oferty oraz uzyskaniu efektów synergii, wynikających z wykorzystania zbudowanej w 2014 r. ogólnopolskiej sieci sprzedaży energii elektrycznej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa FITEN wypracowała w czwartym kwartale dodatnie wyniki finansowe na poziomach operacyjnych (zysk ze sprzedaży, EBIT, EBITDA). Skonsolidowany zysk netto kształtował się na ujemnym poziomie 75,3 tys. PLN, wykazał jednak znaczną poprawę w stosunku do 2,1 mln straty netto w analogicznym okresie 2014 r. Jak wyjaśnia Zarząd, wpływ na tę zmianę miał wzrost przychodów odnotowany w segmencie produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, realizowanych przez GreenAgro, spółkę zależną FITEN SA.

Wynik finansowy Grupy obarczony jest kosztami działalności w segmencie produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, którą realizujemy głównie na rynek włoski. W 2015 r. rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji kosztowej, czego wyrazem było m. in. uruchomienie w grudniu zeszłego roku nowego przyłącza energetycznego. Zgodnie z szacunkami, powinno ono wpłynąć na redukcję kosztów energii elektrycznej w Spółce o ok. 40%. Dobrym sygnałem dla Grupy jest również wzrost sprzedaży GreenAgro, który po czterech kwartałach wyniósł 28% rdr – tłumaczy Roman Pluszczew.

Źródło: FITEN SA

Przychody FITEN SA rosną w trzecim kwartale o 72 proc.

95,5 mln PLN przychodów oraz 0,87 mln zysku netto osiągnęła w samym trzecim kwartale FITEN SA, zajmująca się obrotem energią elektryczną i gazem ziemnym. Kluczowe dla poprawy wyników okazały się sukcesy spółki na polu sprzedaży dla biznesu, a także duża zmienność cen energii na rynku hurtowym.

Osiągnięte przez FITEN SA w trzecim kwartale przychody oznaczają wzrost o 72% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Narastająco po trzech kwartałach poziom sprzedaży osiągnął 267 mln PLN, czyli o 9,4 mln  PLN (4%) więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wygenerowane przychody przełożyły się na 0,87 mln PLN zysku netto w ubiegłym kwartale oraz 1,4 mln PLN zysku netto w ujęciu narastającym, co stanowi znaczną poprawę względem zeszłorocznych ujemnych pozycji wynikowych.

W trzecim kwartale odnotowaliśmy poprawę  w każdym z segmencie naszej działalności, ponadto udało nam się wypracować zysk na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat – stwierdził Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA. Na osiągnięte wyniki wpływ miały przede wszystkim sukcesy handlowe w segmencie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców biznesowych, a także długotrwałe upały, wpływające na wyższą zmienność cen na rynku hurtowym, którego jesteśmy aktywnym uczestnikiem.

W trzecim kwartale przychody Spółki w segmencie sprzedaży energii dla biznesu wyniosły 24,2 mln PLN oraz 67,6 mln PLN w ujęciu narastającym, co w obu przypadkach oznacza sześciokrotny wzrost względem analogicznych okresów w roku ubiegłym – w ciągu roku udział tego segmentu w całości przychodów wzrósł o 20 p.p. i obecnie wynosi on 25%. Jako niezależny sprzedawca, mamy bardzo konkurencyjną ofertę i obserwujemy duże zainteresowanie naszą energią, które przekłada się na rosnące poziomy kontraktacji. Spodziewamy się dalszego stopniowego zwiększania znaczenia tego segmentu w naszej działalności – dodaje Prezes Zarządu. Jak poinformowała Spółka w raporcie, na koniec września 2015 roku zakontraktowany wolumen energii elektrycznej z dostawą w 2016 roku i latach późniejszych wyniósł łącznie 805 GWh, z których ponad  91% zostanie dostarczonych w przyszłym roku.

W analizowanym okresie znacząco wzrosły również przychody segmentu wysokometanowego gazu ziemnego, którego sprzedaż Spółka rozpoczęła z końcem marca br. W ciągu sześciu miesięcy wygenerował on 6,1 mln PLN przychodów, z których 4 mln PLN przypadły na sam trzeci kwartał – tak znaczący sukces handlowy był możliwy dzięki efektom synergii, a także doświadczeniom płynącym ze sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – tłumaczy Roman Pluszczew – również w przypadku tego segmentu, oczekujemy stopniowego zwiększania udziału w naszych przychodach. Na koniec września 2015 roku zakontraktowany przez Spółkę wolumen gazu z dostawą w 2016 roku wyniósł 210GWh. W trzecim kwartale sprzedaż błękitnego paliwa odpowiadała za 4,2% przychodów Grupy FITEN.

W analizowanym okresie wzrosły także przychody Greenagro, podmiotu zależnego FITEN SA, odpowiedzialnego za produkcję i sprzedaż pelletu drzewnego. W ujęciu narastającym Spółka osiągnęła 52% wzrostu sprzedaży rdr – przede wszystkim na rynek włoski.

źródło: FITEN SA

FITEN SA: Rekordy kontraktacji sprzedaży energii i gazu dla biznesu

Notowana na NewConnect spółka FITEN przedstawiła najnowsze wyniki kontraktacji sprzedaży w segmencie energii elektrycznej i gazu ziemnego dla biznesu. Osiągnięte wielkości można uznać za rekordowe w historii Spółki.

Jak poinformował Zarząd Spółki, poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii elektrycznej dla klienta końcowego na lata 2016-2018 osiągnął na dzień 31 sierpnia 2015 r. wielkość 644 GWh, co stanowi najlepszy wynik w historii Grupy FITEN, a także znaczny wzrost względem 24 GWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizacja zawartych umów przypadnie na lata 2016–2018 i w opinii Zarządu przełoży się na ok. 129 mln PLN przychodów, z których 80% zostanie zrealizowanych w 2016 r.

Znaczący wzrost sprzedaży Spółka odnotowała również w segmencie wysokometanowego gazu ziemnego, którego sprzedaż rozpoczęła w marcu br. Na koniec sierpnia poziom zakontraktowanych umów sprzedaży gazu dla klientów biznesowych wyniósł 220 GWh, co zgodnie z szacunkami Zarządu, przełoży się na ok. 24 mln PLN przychodów. Zakontraktowane dostawy energii zostaną zrealizowane w latach 2015 – 2016.

Jako Zarząd spokojnie zakładamy, że do końca tego roku uda nam się zakontraktować 750 GWh energii elektrycznej oraz 350 GWh gazu ziemnego, co powinno przełożyć się na kolejno ok. 150 mln PLN oraz ok. 38,5 mln PLN przychodów zrealizowanych w najbliższych latach, przy zabezpieczonych poziomach rentowności – stwierdził Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

Sprzedaż FITEN w zakresie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przebiega z wykorzystaniem budowanej od 2014 r. ogólnopolskiej sieci sprzedaży. Oba źródła energii oferowane są przez Spółkę zarówno pojedynczo, jak i w ofertach łączonych – odbiorcami są klienci biznesowi. Uwzględniając obecną sytuację rynkową, Zarząd spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju obu segmentów działalności.

Biorąc pod uwagę dane URE wskazujące na systematycznie rosnącą liczbę podmiotów decydujących się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, możemy śmiało stwierdzić, iż oba rynki stwarzają dla nas duże perspektywy. Potwierdzają to również osiągane przez nas wyniki sprzedaży w obu powyższych segmentach. Spodziewamy się ich dalszego systematycznego rozwoju w nadchodzących latach, zarówno na poziomie przychodów, jak i generowanych rentowności – dodał Roman Pluszczew.

Źródło: FITEN SA