Wzrost sprzedaży i rentowności FITEN w IV kw. 2016 r.

Przychody Grupy FITEN zajmującej się handlem energią elektryczną, gazem ziemnym oraz biomasą, wyniosły w IV kw. 2016 r. 119,4 mln zł, wykazując wzrost na poziomie 10% rdr. Poprawie uległa także efektywność działalności.

Wypracowane w IV kw. skonsolidowane przychody przełożyły się na 2,9 mln zł zysku ze sprzedaży (+722% rdr), 1,6 mln zł zysku operacyjnego (+765% rdr) oraz 1,8 mln zł EBITDA (+353% rdr). Zysk netto wyniósł ponad 0,7 mln zł, co stanowi znaczną poprawę względem ujemnego wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W odniesieniu do IV kw. 2015 r. zmianie uległa struktura przychodów Grupy, charakteryzująca się przede wszystkim rosnącym znaczeniem segmentów dostaw dla klientów końcowych. Przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu wyniosły 36,3 mln zł (+46% rdr), natomiast gazu ziemnego 16 mln zł (+26% rdr), w wyniku czego łączny udział obu segmentów w przychodach Grupy wzrósł z 34,7% do 43,8% w IV kw. 2016 r. W ujęciu narastającym sprzedaż z tytułu dostaw energii dla odbiorców wzrosła o 81% rdr, z kolei gazu o 167% rdr. Tym samym udział obu segmentów w skali roku wzrósł z 29,5% do 49,4%.

Wzrost wykazał także segment pelletu drzewnego, za którego produkcję i sprzedaż pod markami własnymi odpowiada spółka zależna GreenAgro. Przychody podmiotu w IV kw. urosły o 55% rdr, natomiast w ujęciu całorocznym o 67% rdr.

W minionym kwartale odnotowaliśmy wzrost rentowności we wszystkich głównych obszarach działalności. Wzrost znaczenia segmentów sprzedaży dla biznesu oceniamy pozytywnie, gdyż naszym celem jest bezpieczne zdywersyfikowanie źródeł przychodów Grupy Kapitałowej. Rosnąca ilość klientów FITEN świadczy o skuteczności przyjętej strategii. Oczekujemy stopniowego wzrostu ilości klientów, natomiast obecnie dużą uwagę poświęcamy zwiększeniu  jednostkowych marż sprzedawanej energii, głównie w oparciu o działania zabezpieczające ceny zakupu energii i gazu przeznaczonych dla naszych klientów. Z optymizmem patrzymy także na przyszłość naszej działalności w obszarze pelletu, który będziemy dalej doskonalić – komentuje Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy FITEN wyniosły 441,9 mln zł (+16,9%), natomiast wynik netto kształtował się na ujemnym poziomie 5,0 mln PLN (wobec -0,3 mln zł przed rokiem). Na niższą rentowności wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja na rynku hurtowym odnotowana w II kw. ubiegłego roku. Drastyczny skok cenowy, przy jednoczesnych rekordowych wolumenach dostaw dla odbiorców, przełożył się na kondycję finansową Spółki, skłaniając Zarząd do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji z sierpniu 2016 r.

– Proces restrukturyzacji, który rozpoczęliśmy w sierpniu 2016 r. w celu ochrony interesów akcjonariuszy i wierzycieli, przebiega zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem, natomiast FITEN nie doświadcza żadnych trudności związanych z realizacją dostaw energii i gazu dla odbiorców. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu są wyniki sprzedaży odnotowane w dwóch ostatnich kwartałach, świadczące o skuteczności wdrożonych mechanizmów zabezpieczających przez nagłymi wahaniami hurtowych cen – wyjaśnił Roman Pluszczew.

Celem Grupy FITEN na najbliższe kwartały jest dalszy rozwój działalności w obszarze dostaw energii i gazu dla odbiorców biznesowych, w oparciu o stale rozwijane kanały sprzedaży. Po czterech kwartałach 2016 r. wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej z dostawą w 2017 r. wynosi 320 GWh, natomiast gazu ziemnego 145 GWh. Spółka dostarczać będzie prąd do ponad 1300 oraz gaz do 280 klientów biznesowych.

Źródło: FITEN SA