Zgodnie z założeniami Zarządu Grodna, produkcja budowlano-montażowa rośnie o 24,8 proc. Prezes Spółki: przed nami bardzo dobre perspektywy

GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej. W kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła 19,7% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,3% rdr.

Od stycznia do końca kwietnia produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 6,4% rdr.

Zgodnie z moimi przewidywaniami, doświadczamy obecnie dobrego okresu w branży budowlano-montażowej. Kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy wzrost wobec całkiem dobrego 2017 r. Przyczyn tej poprawy upatruję m. in. ogólnym ożywieniu gospodarczym, w tym realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych. Oczekuję, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych kwartałach – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., jednego z największych dostawców rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2017 r. branża budowlano-montażowa wykazała wzrost o 12,1% wobec 2016 r., w którym odnotowała spadek o 14,1%. Od marca 2017 r. rynek pozostaje w nieprzerwanej tendencji wzrostowej. Zgodnie ze strategią Grodna, w warunkach wzrostu produkcji budowlano-montażowej o min. 5% rocznie do roku 2020, skonsolidowane przychody Spółki powinny rosnąć o min. 20% w skali roku.

Dobra sytuacja rynkowa ma bezpośrednie przełożenie na kondycję dystrybutorów elektrotechniki. Po trzecim kwartale, który zamknęliśmy w grudniu, Grodno zwiększyło sprzedaż o 30% i planujemy utrzymać dwucyfrowe tempo. Na rozdrobnionym rynku dystrybutorów, źródeł wzrostu upatrujemy przede wszystkim w konsolidacji i integracji mniejszych podmiotów, a także rozwoju oferty o innowacyjne, kompleksowe usługi. Uważam, że rysują się przed nami bardzo dobre perspektywy – dodał Andrzej Jurczak.

W grudniu 2017 r. Grodno S.A. poinformowało o zawarciu list intencyjnego ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej. W przypadku pomyślnej realizacji transakcji, byłoby to już
8. przejęcie spółki.

Źródło: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku

Grodno rośnie o 30% po III kw. 2017/18

Spółka przedstawiła wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2017/18, który okazał się najlepszym pod kątem sprzedaży kwartałem jej w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, natomiast zysk netto o 6% rdr.

 

Jak wyjaśnia Zarząd Spółki, wpływ na odnotowane, rekordowe przychody miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej, przypadająca na 2017 r. (+12,1% rdr wg. GUS). Na wzrost sprzedaży złożyły się również takie czynniki jak rozwój oferty produktowo-usługowej oraz rozwój sieci sprzedaży, w tym udana integracja i konsolidacja spółki BARGO przejętej w lutym 2017 r.

Za nami doskonały okres, w szczególności III kwartał roku obrotowego, który sprzedażowo okazał się dla nas rekordowy. Dzięki temu powiększamy dynamicznie udział w rynku, przy zachowaniu satysfakcjonującej nas rentowności. Oczekujemy, że w niedługiej przyszłości będziemy poprawiać również zyskowność dzięki korzystnej koniunkturze i stopniowo rosnącemu popytowi. Rynek jest dosyć konkurencyjny, ale pozytywnie się na jego tle wyróżniamy, szczególnie jeśli chodzi o dynamiki wzrostu. Mamy olbrzymi potencjał, dlatego jestem dobrej myśli co do przyszłości GRODNA – skomentował Prezes Andrzej Jurczak.

Grupa GRODNO to dziś 80 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 9 oddziałów spółki zależnej BARGO na Mazowszu, 5 punktów El-Corte oraz 10 placówek w modelu franczyzowym.

W planach kolejne przejęcia

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Grupy Grodno pozostają akwizycje. 13 lutego Spółka poinformowała o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia udziałów BARGO – sieci hurtowni przejętej w ubiegłym roku. W grudniu natomiast Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego potencjalnego zakupu przedsiębiorstwa. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8 przejęcie Grodna.

Konsolidacja i integracja rynku poprzez akwizycje pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Jest to również obszar, w którym  po 7 przejęciach mamy już duże doświadczenie. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy skutecznie realizować kolejne akwizycje, a także szybko integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Można tu przywołać np. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kompleksowa oferta, specjalistyczne usługi i najnowsze technologie

Zgodnie ze strategią przedstawioną w sierpniu 2017 r., w najbliższych kwartałach Grodno rozwijać będzie
m. in. takie segmenty jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz markę własną, dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Dużą uwagę Spółka poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Dobre wyniki finansowe oraz wieloletni, stabilny rozwój działalności potwierdzają naszą mocną pozycję rynkową i już dziś stawiają nas w czołówce krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych. Spodziewamy się, że kontynuacja korzystnych tendencji w sprzyjających warunkach gospodarczych umożliwi nam wejście do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r. – podsumowuje Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno planuje kolejne przejęcie

Spółka zawarła list intencyjny ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej.

Podpisany 12 grudnia list intencyjny dotyczy nabycia 100% udziałów podmiotu z branży elektro przez Grodno S.A. Warunkiem realizacji transakcji będzie m. in. przeprowadzenie badania due diligence, zaplanowanego na luty 2018 r., a także brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wstępne warunki zakładają realizację transakcji przy wycenie 100% udziałów przedsiębiorstwa na poziomie ok. EV/EBITDA = 6. Prognozowany przez przedsiębiorstwo na koniec 2017 r. wynik EBITDA wynosi ok. 4-4,5 mln PLN, dług netto ok. 3-4 mln PLN. Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu zaplanowane jest na
II kw. przyszłego roku.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to już 8 przejęcie Grodna – mamy więc duże doświadczenie w tym obszarze. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy nie tylko skutecznie realizować kolejne akwizycje, ale również szybko integrować nowe podmioty, uzyskując przy tym efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Zakładamy dalsze umacnianie naszej pozycji jako jednego z liderów rynku w oparciu o przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Przejęcia motorem rozwoju Grupy Grodno

Konsolidacja rynku przez akwizycje dobrze prosperujących podmiotów z branży jest istotnym elementem strategii, a także jednym z kluczowych czynników sukcesu Grodna. W 2017 r. Spółka sfinalizowała dwie transakcje – największą do tej pory, związaną z zakupem udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także drugą – dotyczącą przejęcia działalności handlowej firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Dążymy do konsolidacji, ponieważ działalność w dużej skali stwarza większe możliwości i umożliwia generowanie wyższych marż, w przeciwieństwie do wielu mniejszych firm z branży. Dlatego planujemy konsekwentne umacnianie pozycji Grupy w oparciu o zwiększanie zasięgu, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty i dążeniu do kompleksowości rozwiązań, elektrotechnicznych, oświetleniowych i pokrewnych. Zarówno wyniki Grupy, jak i rosnąca wycena rynkowa, będąca wypadkową zaufania inwestorów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.

Grodno kontynuuje wzrost. Zwiększa sprzedaż o 24 proc.

Grodno S.A. przedstawiło wyniki za I półrocze  (kwiecień-wrzesień) r.o. 2017/18. Spółka zwiększyła przychody o 24% rdr oraz zysk netto o 5% rdr.

*Grodno S.A. konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.). Z uwagi na brak skonsolidowanych danych porównywalnych, przedstawionymi danymi porównawczymi są jednostkowe dane finansowe Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/17.

 

Grodno rośnie szybciej niż rynek

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, które uwzględniają również dane spółki BARGO przejętej w lutym br., wyniosły 195,8 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rdr. Zwiększeniu uległy również pozycje wynikowe – zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł (+19% rdr), EBITDA 4,7 mln zł (+17% rdr) oraz zysk netto 1,6 mln zł (+5% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, osiągnięty wzrost wyników był rezultatem rozbudowy sieci sprzedaży, rozwoju oferty asortymentowo-usługowej, a także poprawy koniunktury ogólnobudowlanej.

Odnotowane wyniki uznajemy za bardzo dobre, Grodno pod kątem sprzedażowym rozwija się dużo szybciej niż rynek. Za nami udany okres, w którym istotnie rozbudowaliśmy nasza Grupę, obejmującą obecnie również sieci hurtowni BARGO i El-Corte. Łącznie posiadamy już 80 oddziałów w całej Polsce, co plasuje nas w czołówce podmiotów z branży. Oczekujemy dalszego, konsekwentnego wzrostu wyników, który w najbliższych latach  powinien wprowadzić nas na podium krajowych spółek elektrotechnicznych – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kompleksowość oferty, nowe technologie i dalsze ekspansja

Założenia dotyczące najbliższej przyszłości Grodno zostały ujęte w strategii na lata 2017, opublikowanej w sierpniu br. Zgodnie z jej założeniami, Spółka stawia na kompleksowość oferty, planując przede wszystkim rozwój takich segmentów jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz marki własnej. Dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom związanym z automatyką budynkową i przetwarzaniem danych, a także specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

– Stawiamy na kompleksowość i unikalność oferty, tak by móc towarzyszyć naszym odbiorcom na każdym etapie realizowanych przez nich inwestycji budynkowych. Poza bogatym doświadczeniem związanym z klasyczną dystrybucją, posiadamy olbrzymi know-how w zakresie dostarczania specjalistycznych, zaawansowanych rozwiązań i usług, które generują dla Klienta dużą wartość dodaną. Dostrzegamy w takich usługach duży potencjał i w takim kierunku chcemy się rozwijać – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

Wśród planów na najbliższe kwartały Zarząd Grodna wymienia również dalszą ekspansję sieci dystrybucyjnej, która zachodzić może m. in. poprzez konsolidację rynku i przejęcia dobrze prosperujących podmiotów z branży. Zakładany  jest również rozwój modelu franczyzowego, udział w nowoutworzonych spółkach zależnych, a także uruchamianie nowy oddziałów własnych.

Prezes Grodno: oczekujemy dalszego wzrostu branży budowlano-montażowej

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej
i przemysłowej. We wrześniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 4,3% rdr.

Od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 13,0% rdr, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 14,9% z końcem września roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., kiedy wzrost wyniósł o 3,7%

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, od kilku miesięcy doświadczamy odbicia w branży budowlano-montażowej, po dość słabym 2016 r. Część niezrealizowanych wówczas inwestycji realizowana jest w roku bieżącym, co korzystnie przekłada się na dynamiki wzrostu sektora. Spodziewam się kontynuacji tej tendencji w najbliższych miesiącach, m. in. w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych, przy jednoczesnym większym wykorzystaniu środków UE – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., piątego co do wielkości dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń-luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% rdr.

Stan branży budowlano-montażowej ma duży wpływ na kondycję dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, dlatego spodziewam się, że obecna sytuacja korzystnie przełoży się na nasze wyniki finansowe. Przypadek Grodno z 2016 r. pokazuje jednak, że wzrost możliwy jest również w warunkach rynkowego przyhamowania. Kluczem jest tutaj odpowiednio zdywersyfikowana oferta, nie tylko artykułów, ale i innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań. Bardzo ważne są też silne, długoterminowe relacje z klientami. Są to obszary, na które kładziemy bardzo duży nacisk – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Źródło:
GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

Grodno S.A. wypłaci dywidendę 0,12 zł na akcję

26 września Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016/2017.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1,85 mln zł, czyli blisko 22% jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/17 w wysokości 8,50 mln zł. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15 381 861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Dzień dywidendy ustalono na 2 listopada br., natomiast termin wypłaty dywidendy na 17 listopada br.

Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Grodno S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Jednocześnie Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki – w takim przypadku, za zgodą akcjonariuszy, dywidenda nie będzie wypłacana.

Grodno zapowiada wzrost o 20% rocznie w latach 2017-2020

Grodno S.A., dostawca rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych, przedstawiło wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-czerwiec), wykazując wzrost przychodów o 26% rdr oraz zysku netto o 10% rdr. Jednocześnie przedstawiona została strategia Grupy, przewidująca roczny wzrost o 20% do 2020 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane spółki BARGO przejętej w lutym br.,  wyniosły 91 851 tys. zł, czyli o 26% więcej rdr. Jednocześnie Grupa wykazała wzrost pozycji wynikowych – zysk operacyjny wyniósł 952 tys. zł (+25% rdr), EBITDA 1 902 tys. zł (+18% rdr), natomiast zysk netto 447 tys. zł (+10% rdr). Wpływ na przedstawione wielkości miała przede wszystkim konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty rozwiązań i artykułów dostępnych dla klientów. Na poprawę wyników przełożyła się korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej przypadająca na analizowany okres. Zarząd Grodna spodziewa się utrzymania korzystnej tendencji w nadchodzących miesiącach.

– Wyniki finansowe za I kw. są zgodne z oczekiwaniami. Są rezultatem zarówno dynamicznego zwiększania skali działalności naszej Grupy, jak i poprawy koniunktury w branży, której doświadczamy od marca. W najbliższych kwartałach planujemy dalszą dynamiczną ekspansję na rynku polskim, w warunkach utrzymującej się sprzyjającej sytuacji rynkowej – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

 

Strategia 2017-2020

Wraz z raportem za I kw. Grodno zaprezentowało strategię rozwoju Grupy do roku 2020. Zgodnie z przyjętymi założeniami Zarząd zakłada rozwój w tempie 20% rocznie (w warunkach wzrostu branży budowlano-montażowej o co najmniej 5% w skali roku), jednocześnie wypracowując dodatnie, stabilne wynik finansowe.

Jako główne kierunku rozwoju, przedstawione zostały m. in. rozbudowa sieci dystrybucji (w oparciu o akwizycje, udział w nowych spółkach zależnych, franczyzę oraz oddziały własne), rozwój asortymentu (m. in. w obszarze LED, fotowoltaiki, elektronarzędzi, HVAC, marki własnej, a także nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki i przetwarzania danych).

Duży nacisk Zarząd planuje położyć na rozwój kompleksowych specjalistycznych usług, umożliwiający towarzyszenie klientom na każdym etapie realizacji projektów instalacyjnych i budowlanych.

Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych i unikalnych rozwiązań budynkowych w oparciu o bogaty know-how i wieloletnie doświadczenie. Realizacja kolejnych założeń strategii pozwoli na dalszą ewolucję Grodna z tradycyjnego modelu handlowego w kierunku własnego – indywidualnego modelu usługowo-handlowo-inżynieryjnego, skupionego na kompleksowości oferowanych rozwiązań. Proces ten zachodzi już dłuższego czasu, będziemy dalej podążać tą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.

Jak jeden z celów strategicznych, Zarząd Grodna zakłada wejście Spółki do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r.

 

Rekomendacja dywidendy 0,12 zł na akcję

W dniu publikacji raportu okresowego za I kw., Zarząd poinformował o rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/17, w wysokości 8 502 tys. zł. Zgodnie z rekomendacją do akcjonariuszy trafić ma 1 846 tys. zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję. Kapitał zapasowy zasilić ma kwota 6 656 tys. zł

Od lat odnotowujemy stabilny, dynamiczny wzrost i pragniemy dzielić się zyskiem z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Grupa Grodno jest obecnie w dobrej kondycji ekonomicznej, mamy przed sobą korzystne perspektywy i bardzo optymistycznie patrzymy na nadchodzące okresy – dodał Andrzej Jurczak.

Zgodnie z przyjętą polityką, Zarząd Grodna zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym.

Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Grodno, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.

Rekordowa sprzedaż Grodno w roku obrotowym 2016/17

Spółka przedstawiła dane rok obrotowy zakończony 31 marca, wykazując 326,7 mln zł przychodów oraz 8,5 mln zł zysku netto.

http://ri.grodno.pl/userfiles/GRN_wyniki16.jpg

W minionym roku obrotowym po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy poziom przychodów oraz zrealizowaliśmy wszystkie nasze strategiczne założenia. Zakończyliśmy rozbudowę Centrum Dystrybucji, dokonaliśmy największego w historii Grodna przejęcia, rozwinęliśmy sieć sprzedaży o 14 punktów handlowych, a także poszerzyliśmy portfolio usług i asortymentu. Wszystko to w warunkach rynkowego przyhamowania, co dodatkowo potwierdza naszą silną pozycję i wyróżnia na tle branży – podsumował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Odnotowane przez Grodno przychody były o 4,7% wyższe wobec 312 mln zł w roku obrotowym 2015/16. Na wzrost sprzedaży wpłynęła rozbudowa sieci handlowej, a także poszerzenie oferty produktów i kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki, oświetlenia, klimatyzacji i fotowoltaiki.

Pozycje wynikowe, w analizowanym roku obrotowym pozostawały pod wpływem kosztów rozwoju, związanych m. in. ze zrealizowanym przejęciem, uruchomieniem nowych oddziałów oraz rozbudową zaplecza magazynowo-logistycznego. Na wysokość zysków wpłynęła również niekorzystna koniunktura rynkowa, odciskająca się na efektywności sprzedaży.

W 2016 r. krajowa produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 14%, początek bieżącego roku również był trudny i dopiero w marcu doświadczyliśmy odbicia. Wzrost skali działalności Grodna w tym okresie potwierdza naszą wyjątkową pozycję na tle branży i jest dobrym prognostą na przyszłość. Mamy optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku – wyjaśnił Andrzej Jurczak.

Przejęcia motorem rozwoju

W ubiegłym roku istotnym elementem strategii rozwoju Grodno S.A. pozostawała konsolidacja rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W lutym br. Spółka zrealizowała największe w dotychczasowej historii przejęcie hurtowni Bargo, posiadającej 9 oddziałów w woj. mazowieckim. Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane Bargo za okres od 3 lutego – 31 marca, wyniosły 330,1 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 8,2 mln zł, natomiast EBITDA 14,8 mln zł. Po pełnej integracji Bargo w strukturach Grupy, oczekiwana kontrybucja podmiotu do skonsolidowanego rocznego EBITDA ma wynieść ok. 2 mln zł.

Ponadto 2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie o przejęciu działalności handlowej firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej. Dzięki akwizycji Grodno wzmocni swoją pozycję redystrybucyjną w woj. mazowieckim, zwiększając obrót w tym segmencie o ok. 2,5 mln zł.

Przejęcia są kluczowym elementem naszej strategii, jednocześnie motorem rozwoju sieci Grodno. Obecnie mniejsze podmioty chętnie przyłączają się do większych uczestników rynku, widząc w tym szansę na szybszy rozwój. Z pewnością będziemy kontynuowali strategię konsolidacji rynku w najbliższych okresach – dodaje Andrzej Jurczak.

Perspektywa 2017/18

Szans na dalszy dynamiczny rozwój Grodno upatruje m. in. w dalszym rozwoju kompleksowych usług i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów profesjonalnych. Jednocześnie Zarząd zakłada konsekwentne poszerzanie sieci dystrybucji na terenie całej Polski, a także urozmaicanie portfolio produktowego.

Jesteśmy elastyczni, chcemy wyprzedzać zmiany i rosnąć szybciej niż rynek. Obecnie dzięki bogatej ofercie kompleksowych usług specjalistycznych towarzyszymy klientom na każdym etapie realizowanych inwestycji budowlanych. Budujemy unikalny know-how i zwiększamy kompetencje. Co najważniejsze, widzimy że działania te przynoszą skutek w postaci rosnącego zainteresowania odbiorców i umacniającej się pozycji rynkowej. Zakładamy kontynuację tych tendencji – podsumowuje Andrzej Jurczak.

Grodno zanotowało wzrost na trudnym rynku

Grodno S.A., jeden z największych dystrybutorów i dostawców rozwiązań elektrotechnicznych i oświetleniowych, zaprezentowało szacunkowe wyniki za rok obrotowy zakończony 31 marca.

Szacunkowe jednostkowe przychody Grodno S.A. w roku obrotowym 2016/17 wyniosły 326,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,7% rdr oraz realizację prognozy w 95%. Zmiana ta była rezultatem konsekwentnej rozbudowy sieci oddziałów, a także rozwoju oferty asortymentowej i usługowej. Jak wyjaśnia Zarząd poprawa sprzedaży została osiągnięta pomimo trudnej sytuacji w branży montażowej.

W 2016 r. krajowa produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 14%, początek bieżącego roku również był trudny i dopiero w marcu doświadczyliśmy odbicia. Wzrost skali działalności Grodna w tym okresie potwierdza naszą wyjątkową pozycję na tle branży i jest dobrym prognostą na przyszłość. Mamy optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku – twierdzi Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Wyniki pod wpływem kosztów rozwoju

Szacunkowy zysk operacyjny Spółki za rok 2016/17 wyniósł 11,5 mln zł, natomiast zysk netto 8,5 mln zł. Wielkości te stanowią odpowiednio 92,7% oraz 93,4% prognozy. Na niższą od zakładanej wcześniej rentowność wpłynęło zarówno rynkowe spowolnienie, jak i koszty związane z realizacją przejęć i rozbudową sieci sprzedaży.

Obok pewnej presji rynkowej na marże, nasze pozycje wynikowe pozostają pod wpływem nieustannego rozwoju skali działalności. Wpływ na szacunkowy wynik za ostatni rok obrotowy miały m. in. koszty transakcyjne w wysokości 0,5 mln zł związane z przejęciem firmy Bargo, koszty związane z rozbudową powierzchni magazynowej, a także z otwarciem kolejnych oddziałów w całej Polsce. Pomimo niższych od prognozowanych poziomów, nasze wyniki wyróżniają nas na tle rynku i są dla mnie satysfakcjonujące – wyjaśnia Prezes Jurczak.

Sytuacja w branży sprzyja przejęciom

Kluczowym elementem strategii Grodno S.A. pozostaje konsolidacja rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W lutym br. Spółka zrealizowało największe w dotychczasowej historii przejęcie hurtowni Bargo, posiadającej 9 oddziałów w województwie mazowieckim. W związku z przejęciem Zarząd Grodna spodziewa się wzrostu rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA o 2 mln zł począwszy od drugiego roku po przejęciu.

Ponadto 2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie o przejęciu działalności handlowej firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej. Dzięki akwizycji Grodno wzmocni swoją pozycję redystrybucyjną w woj. mazowieckim, zwiększając obrót w tym segmencie o ok. 2,5 mln zł.

Tymczasowe spowolnienie branży stanowi dla nas bardzo dobrą okazję do dalszej konsolidacji rynku. Mniejsze podmioty mają ciekawe wyceny, jednocześnie dostrzegają, że działalność w większej skali jest bardziej opłacalna. Ich właściciele często sami zwracają się do nas z propozycją odsprzedaży biznesu – komentuje Andrzej Jurczak.

Nie tylko dystrybucja

Poza dystrybucją materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych, szans na dynamiczny rozwój Spółka upatruje w pozostałych segmentach działalności. Od kilku lat z powodzeniem rozwija ofertę kompleksowych usług elektrotechnicznych, a także zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów profesjonalnych. Bardzo dobre wyniki odnotowuje m. in. w obszarze dostaw rozwiązań fotowoltaicznych. W związku z przewidywaną sytuacją legislacyjną Spółka spodziewa się dalszego szybkiego rozwoju w tym obszarze działalności.

Planujemy rozwój na wielu płaszczyznach, zarówno w obszarze asortymentu, jak i innowacyjnych, kompleksowych usług i rozwiązań. Konsekwentnie budujemy silną pozycję, która już dziś umożliwia nam nie tylko skuteczną konsolidację rynku, ale i generowanie ponadprzeciętnych dla branży marż. Pracujemy także nad nową strategią, wraz z którą przedstawimy prognozy na bieżący rok obrotowy. Spodziewamy się, że obecny rok obrotowy będzie lepszy od zakończonego 2016/17 – dodaje Andrzej Jurczak.

Źródło: Grodno S.A.

Prezes Grodno: oczekujemy dalszego odbicia produkcji budowlano-montażowej

GUS zaprezentował najnowsze dane dot. dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej (źródło). W maju produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,4% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,1% rdr.

 

W miesiącach styczeń-maj br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,5% rdr, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 12,5% z końcem maja roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,1% rdr wobec +3,9% w analogicznym okresie 2015 r.

W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z pewnym wyhamowaniem inwestycji budowlanych, które negatywnie przełożyło się na produkcję budowlano-montażową. Od marca br. doświadczamy odbicia, które powinno być kontynuowane w następnych miesiącach, m. in. wskutek przeniesienia części inwestycji na rok bieżący. Oczekujemy, że 2017 r. okaże się znacząco lepszy dla branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A., czołowego dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych.

W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń-luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% rdr.

Jeżeli chodzi o rynek dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, spowolnienie dotknęło przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa, kiedy największe podmioty, takie jak Grodno, zdołały zwiększyć obroty. Jednocześnie przyhamowanie przełożyło się na wyceny mniejszych dystrybutorów i stanowiło dobrą okazję do przejęć. W mojej opinii konsolidacja i stałe poszerzanie kompetencji przez największych dostawców to kierunek, w którym rozwijać się będzie branża – dodał Andrzej Jurczak.