Grodno planuje kolejne przejęcie

Spółka zawarła list intencyjny ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej.

Podpisany 12 grudnia list intencyjny dotyczy nabycia 100% udziałów podmiotu z branży elektro przez Grodno S.A. Warunkiem realizacji transakcji będzie m. in. przeprowadzenie badania due diligence, zaplanowanego na luty 2018 r., a także brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wstępne warunki zakładają realizację transakcji przy wycenie 100% udziałów przedsiębiorstwa na poziomie ok. EV/EBITDA = 6. Prognozowany przez przedsiębiorstwo na koniec 2017 r. wynik EBITDA wynosi ok. 4-4,5 mln PLN, dług netto ok. 3-4 mln PLN. Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu zaplanowane jest na
II kw. przyszłego roku.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to już 8 przejęcie Grodna – mamy więc duże doświadczenie w tym obszarze. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy nie tylko skutecznie realizować kolejne akwizycje, ale również szybko integrować nowe podmioty, uzyskując przy tym efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Zakładamy dalsze umacnianie naszej pozycji jako jednego z liderów rynku w oparciu o przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Przejęcia motorem rozwoju Grupy Grodno

Konsolidacja rynku przez akwizycje dobrze prosperujących podmiotów z branży jest istotnym elementem strategii, a także jednym z kluczowych czynników sukcesu Grodna. W 2017 r. Spółka sfinalizowała dwie transakcje – największą do tej pory, związaną z zakupem udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także drugą – dotyczącą przejęcia działalności handlowej firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Dążymy do konsolidacji, ponieważ działalność w dużej skali stwarza większe możliwości i umożliwia generowanie wyższych marż, w przeciwieństwie do wielu mniejszych firm z branży. Dlatego planujemy konsekwentne umacnianie pozycji Grupy w oparciu o zwiększanie zasięgu, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty i dążeniu do kompleksowości rozwiązań, elektrotechnicznych, oświetleniowych i pokrewnych. Zarówno wyniki Grupy, jak i rosnąca wycena rynkowa, będąca wypadkową zaufania inwestorów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.

Grodno kontynuuje wzrost. Zwiększa sprzedaż o 24 proc.

Grodno S.A. przedstawiło wyniki za I półrocze  (kwiecień-wrzesień) r.o. 2017/18. Spółka zwiększyła przychody o 24% rdr oraz zysk netto o 5% rdr.

*Grodno S.A. konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.). Z uwagi na brak skonsolidowanych danych porównywalnych, przedstawionymi danymi porównawczymi są jednostkowe dane finansowe Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/17.

 

Grodno rośnie szybciej niż rynek

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, które uwzględniają również dane spółki BARGO przejętej w lutym br., wyniosły 195,8 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rdr. Zwiększeniu uległy również pozycje wynikowe – zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł (+19% rdr), EBITDA 4,7 mln zł (+17% rdr) oraz zysk netto 1,6 mln zł (+5% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, osiągnięty wzrost wyników był rezultatem rozbudowy sieci sprzedaży, rozwoju oferty asortymentowo-usługowej, a także poprawy koniunktury ogólnobudowlanej.

Odnotowane wyniki uznajemy za bardzo dobre, Grodno pod kątem sprzedażowym rozwija się dużo szybciej niż rynek. Za nami udany okres, w którym istotnie rozbudowaliśmy nasza Grupę, obejmującą obecnie również sieci hurtowni BARGO i El-Corte. Łącznie posiadamy już 80 oddziałów w całej Polsce, co plasuje nas w czołówce podmiotów z branży. Oczekujemy dalszego, konsekwentnego wzrostu wyników, który w najbliższych latach  powinien wprowadzić nas na podium krajowych spółek elektrotechnicznych – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Kompleksowość oferty, nowe technologie i dalsze ekspansja

Założenia dotyczące najbliższej przyszłości Grodno zostały ujęte w strategii na lata 2017, opublikowanej w sierpniu br. Zgodnie z jej założeniami, Spółka stawia na kompleksowość oferty, planując przede wszystkim rozwój takich segmentów jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz marki własnej. Dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom związanym z automatyką budynkową i przetwarzaniem danych, a także specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

– Stawiamy na kompleksowość i unikalność oferty, tak by móc towarzyszyć naszym odbiorcom na każdym etapie realizowanych przez nich inwestycji budynkowych. Poza bogatym doświadczeniem związanym z klasyczną dystrybucją, posiadamy olbrzymi know-how w zakresie dostarczania specjalistycznych, zaawansowanych rozwiązań i usług, które generują dla Klienta dużą wartość dodaną. Dostrzegamy w takich usługach duży potencjał i w takim kierunku chcemy się rozwijać – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

Wśród planów na najbliższe kwartały Zarząd Grodna wymienia również dalszą ekspansję sieci dystrybucyjnej, która zachodzić może m. in. poprzez konsolidację rynku i przejęcia dobrze prosperujących podmiotów z branży. Zakładany  jest również rozwój modelu franczyzowego, udział w nowoutworzonych spółkach zależnych, a także uruchamianie nowy oddziałów własnych.

Prezes Grodno: oczekujemy dalszego wzrostu branży budowlano-montażowej

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej
i przemysłowej. We wrześniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 4,3% rdr.

Od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 13,0% rdr, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 14,9% z końcem września roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., kiedy wzrost wyniósł o 3,7%

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, od kilku miesięcy doświadczamy odbicia w branży budowlano-montażowej, po dość słabym 2016 r. Część niezrealizowanych wówczas inwestycji realizowana jest w roku bieżącym, co korzystnie przekłada się na dynamiki wzrostu sektora. Spodziewam się kontynuacji tej tendencji w najbliższych miesiącach, m. in. w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych, przy jednoczesnym większym wykorzystaniu środków UE – stwierdził Andrzej Jurczak prezes Grodno S.A., piątego co do wielkości dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń-luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% rdr.

Stan branży budowlano-montażowej ma duży wpływ na kondycję dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, dlatego spodziewam się, że obecna sytuacja korzystnie przełoży się na nasze wyniki finansowe. Przypadek Grodno z 2016 r. pokazuje jednak, że wzrost możliwy jest również w warunkach rynkowego przyhamowania. Kluczem jest tutaj odpowiednio zdywersyfikowana oferta, nie tylko artykułów, ale i innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań. Bardzo ważne są też silne, długoterminowe relacje z klientami. Są to obszary, na które kładziemy bardzo duży nacisk – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Źródło:
GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

Grodno S.A. wypłaci dywidendę 0,12 zł na akcję

26 września Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016/2017.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie łącznie 1,85 mln zł, czyli blisko 22% jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/17 w wysokości 8,50 mln zł. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15 381 861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Dzień dywidendy ustalono na 2 listopada br., natomiast termin wypłaty dywidendy na 17 listopada br.

Zgodnie z polityką dywidendy, Zarząd Grodno S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Jednocześnie Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki – w takim przypadku, za zgodą akcjonariuszy, dywidenda nie będzie wypłacana.

Grodno zapowiada wzrost o 20% rocznie w latach 2017-2020

Grodno S.A., dostawca rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych, przedstawiło wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-czerwiec), wykazując wzrost przychodów o 26% rdr oraz zysku netto o 10% rdr. Jednocześnie przedstawiona została strategia Grupy, przewidująca roczny wzrost o 20% do 2020 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane spółki BARGO przejętej w lutym br.,  wyniosły 91 851 tys. zł, czyli o 26% więcej rdr. Jednocześnie Grupa wykazała wzrost pozycji wynikowych – zysk operacyjny wyniósł 952 tys. zł (+25% rdr), EBITDA 1 902 tys. zł (+18% rdr), natomiast zysk netto 447 tys. zł (+10% rdr). Wpływ na przedstawione wielkości miała przede wszystkim konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty rozwiązań i artykułów dostępnych dla klientów. Na poprawę wyników przełożyła się korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej przypadająca na analizowany okres. Zarząd Grodna spodziewa się utrzymania korzystnej tendencji w nadchodzących miesiącach.

– Wyniki finansowe za I kw. są zgodne z oczekiwaniami. Są rezultatem zarówno dynamicznego zwiększania skali działalności naszej Grupy, jak i poprawy koniunktury w branży, której doświadczamy od marca. W najbliższych kwartałach planujemy dalszą dynamiczną ekspansję na rynku polskim, w warunkach utrzymującej się sprzyjającej sytuacji rynkowej – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

 

Strategia 2017-2020

Wraz z raportem za I kw. Grodno zaprezentowało strategię rozwoju Grupy do roku 2020. Zgodnie z przyjętymi założeniami Zarząd zakłada rozwój w tempie 20% rocznie (w warunkach wzrostu branży budowlano-montażowej o co najmniej 5% w skali roku), jednocześnie wypracowując dodatnie, stabilne wynik finansowe.

Jako główne kierunku rozwoju, przedstawione zostały m. in. rozbudowa sieci dystrybucji (w oparciu o akwizycje, udział w nowych spółkach zależnych, franczyzę oraz oddziały własne), rozwój asortymentu (m. in. w obszarze LED, fotowoltaiki, elektronarzędzi, HVAC, marki własnej, a także nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki i przetwarzania danych).

Duży nacisk Zarząd planuje położyć na rozwój kompleksowych specjalistycznych usług, umożliwiający towarzyszenie klientom na każdym etapie realizacji projektów instalacyjnych i budowlanych.

Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych i unikalnych rozwiązań budynkowych w oparciu o bogaty know-how i wieloletnie doświadczenie. Realizacja kolejnych założeń strategii pozwoli na dalszą ewolucję Grodna z tradycyjnego modelu handlowego w kierunku własnego – indywidualnego modelu usługowo-handlowo-inżynieryjnego, skupionego na kompleksowości oferowanych rozwiązań. Proces ten zachodzi już dłuższego czasu, będziemy dalej podążać tą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.

Jak jeden z celów strategicznych, Zarząd Grodna zakłada wejście Spółki do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r.

 

Rekomendacja dywidendy 0,12 zł na akcję

W dniu publikacji raportu okresowego za I kw., Zarząd poinformował o rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/17, w wysokości 8 502 tys. zł. Zgodnie z rekomendacją do akcjonariuszy trafić ma 1 846 tys. zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję. Kapitał zapasowy zasilić ma kwota 6 656 tys. zł

Od lat odnotowujemy stabilny, dynamiczny wzrost i pragniemy dzielić się zyskiem z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Grupa Grodno jest obecnie w dobrej kondycji ekonomicznej, mamy przed sobą korzystne perspektywy i bardzo optymistycznie patrzymy na nadchodzące okresy – dodał Andrzej Jurczak.

Zgodnie z przyjętą polityką, Zarząd Grodna zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym.

Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Grodno, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.

Rekordowa sprzedaż Grodno w roku obrotowym 2016/17

Spółka przedstawiła dane rok obrotowy zakończony 31 marca, wykazując 326,7 mln zł przychodów oraz 8,5 mln zł zysku netto.

http://ri.grodno.pl/userfiles/GRN_wyniki16.jpg

W minionym roku obrotowym po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy poziom przychodów oraz zrealizowaliśmy wszystkie nasze strategiczne założenia. Zakończyliśmy rozbudowę Centrum Dystrybucji, dokonaliśmy największego w historii Grodna przejęcia, rozwinęliśmy sieć sprzedaży o 14 punktów handlowych, a także poszerzyliśmy portfolio usług i asortymentu. Wszystko to w warunkach rynkowego przyhamowania, co dodatkowo potwierdza naszą silną pozycję i wyróżnia na tle branży – podsumował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Odnotowane przez Grodno przychody były o 4,7% wyższe wobec 312 mln zł w roku obrotowym 2015/16. Na wzrost sprzedaży wpłynęła rozbudowa sieci handlowej, a także poszerzenie oferty produktów i kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki, oświetlenia, klimatyzacji i fotowoltaiki.

Pozycje wynikowe, w analizowanym roku obrotowym pozostawały pod wpływem kosztów rozwoju, związanych m. in. ze zrealizowanym przejęciem, uruchomieniem nowych oddziałów oraz rozbudową zaplecza magazynowo-logistycznego. Na wysokość zysków wpłynęła również niekorzystna koniunktura rynkowa, odciskająca się na efektywności sprzedaży.

W 2016 r. krajowa produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 14%, początek bieżącego roku również był trudny i dopiero w marcu doświadczyliśmy odbicia. Wzrost skali działalności Grodna w tym okresie potwierdza naszą wyjątkową pozycję na tle branży i jest dobrym prognostą na przyszłość. Mamy optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku – wyjaśnił Andrzej Jurczak.

Przejęcia motorem rozwoju

W ubiegłym roku istotnym elementem strategii rozwoju Grodno S.A. pozostawała konsolidacja rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W lutym br. Spółka zrealizowała największe w dotychczasowej historii przejęcie hurtowni Bargo, posiadającej 9 oddziałów w woj. mazowieckim. Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane Bargo za okres od 3 lutego – 31 marca, wyniosły 330,1 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 8,2 mln zł, natomiast EBITDA 14,8 mln zł. Po pełnej integracji Bargo w strukturach Grupy, oczekiwana kontrybucja podmiotu do skonsolidowanego rocznego EBITDA ma wynieść ok. 2 mln zł.

Ponadto 2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie o przejęciu działalności handlowej firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej. Dzięki akwizycji Grodno wzmocni swoją pozycję redystrybucyjną w woj. mazowieckim, zwiększając obrót w tym segmencie o ok. 2,5 mln zł.

Przejęcia są kluczowym elementem naszej strategii, jednocześnie motorem rozwoju sieci Grodno. Obecnie mniejsze podmioty chętnie przyłączają się do większych uczestników rynku, widząc w tym szansę na szybszy rozwój. Z pewnością będziemy kontynuowali strategię konsolidacji rynku w najbliższych okresach – dodaje Andrzej Jurczak.

Perspektywa 2017/18

Szans na dalszy dynamiczny rozwój Grodno upatruje m. in. w dalszym rozwoju kompleksowych usług i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów profesjonalnych. Jednocześnie Zarząd zakłada konsekwentne poszerzanie sieci dystrybucji na terenie całej Polski, a także urozmaicanie portfolio produktowego.

Jesteśmy elastyczni, chcemy wyprzedzać zmiany i rosnąć szybciej niż rynek. Obecnie dzięki bogatej ofercie kompleksowych usług specjalistycznych towarzyszymy klientom na każdym etapie realizowanych inwestycji budowlanych. Budujemy unikalny know-how i zwiększamy kompetencje. Co najważniejsze, widzimy że działania te przynoszą skutek w postaci rosnącego zainteresowania odbiorców i umacniającej się pozycji rynkowej. Zakładamy kontynuację tych tendencji – podsumowuje Andrzej Jurczak.

Grodno zanotowało wzrost na trudnym rynku

Grodno S.A., jeden z największych dystrybutorów i dostawców rozwiązań elektrotechnicznych i oświetleniowych, zaprezentowało szacunkowe wyniki za rok obrotowy zakończony 31 marca.

Szacunkowe jednostkowe przychody Grodno S.A. w roku obrotowym 2016/17 wyniosły 326,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4,7% rdr oraz realizację prognozy w 95%. Zmiana ta była rezultatem konsekwentnej rozbudowy sieci oddziałów, a także rozwoju oferty asortymentowej i usługowej. Jak wyjaśnia Zarząd poprawa sprzedaży została osiągnięta pomimo trudnej sytuacji w branży montażowej.

W 2016 r. krajowa produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 14%, początek bieżącego roku również był trudny i dopiero w marcu doświadczyliśmy odbicia. Wzrost skali działalności Grodna w tym okresie potwierdza naszą wyjątkową pozycję na tle branży i jest dobrym prognostą na przyszłość. Mamy optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku – twierdzi Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Wyniki pod wpływem kosztów rozwoju

Szacunkowy zysk operacyjny Spółki za rok 2016/17 wyniósł 11,5 mln zł, natomiast zysk netto 8,5 mln zł. Wielkości te stanowią odpowiednio 92,7% oraz 93,4% prognozy. Na niższą od zakładanej wcześniej rentowność wpłynęło zarówno rynkowe spowolnienie, jak i koszty związane z realizacją przejęć i rozbudową sieci sprzedaży.

Obok pewnej presji rynkowej na marże, nasze pozycje wynikowe pozostają pod wpływem nieustannego rozwoju skali działalności. Wpływ na szacunkowy wynik za ostatni rok obrotowy miały m. in. koszty transakcyjne w wysokości 0,5 mln zł związane z przejęciem firmy Bargo, koszty związane z rozbudową powierzchni magazynowej, a także z otwarciem kolejnych oddziałów w całej Polsce. Pomimo niższych od prognozowanych poziomów, nasze wyniki wyróżniają nas na tle rynku i są dla mnie satysfakcjonujące – wyjaśnia Prezes Jurczak.

Sytuacja w branży sprzyja przejęciom

Kluczowym elementem strategii Grodno S.A. pozostaje konsolidacja rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W lutym br. Spółka zrealizowało największe w dotychczasowej historii przejęcie hurtowni Bargo, posiadającej 9 oddziałów w województwie mazowieckim. W związku z przejęciem Zarząd Grodna spodziewa się wzrostu rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA o 2 mln zł począwszy od drugiego roku po przejęciu.

Ponadto 2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie o przejęciu działalności handlowej firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej. Dzięki akwizycji Grodno wzmocni swoją pozycję redystrybucyjną w woj. mazowieckim, zwiększając obrót w tym segmencie o ok. 2,5 mln zł.

Tymczasowe spowolnienie branży stanowi dla nas bardzo dobrą okazję do dalszej konsolidacji rynku. Mniejsze podmioty mają ciekawe wyceny, jednocześnie dostrzegają, że działalność w większej skali jest bardziej opłacalna. Ich właściciele często sami zwracają się do nas z propozycją odsprzedaży biznesu – komentuje Andrzej Jurczak.

Nie tylko dystrybucja

Poza dystrybucją materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych, szans na dynamiczny rozwój Spółka upatruje w pozostałych segmentach działalności. Od kilku lat z powodzeniem rozwija ofertę kompleksowych usług elektrotechnicznych, a także zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów profesjonalnych. Bardzo dobre wyniki odnotowuje m. in. w obszarze dostaw rozwiązań fotowoltaicznych. W związku z przewidywaną sytuacją legislacyjną Spółka spodziewa się dalszego szybkiego rozwoju w tym obszarze działalności.

Planujemy rozwój na wielu płaszczyznach, zarówno w obszarze asortymentu, jak i innowacyjnych, kompleksowych usług i rozwiązań. Konsekwentnie budujemy silną pozycję, która już dziś umożliwia nam nie tylko skuteczną konsolidację rynku, ale i generowanie ponadprzeciętnych dla branży marż. Pracujemy także nad nową strategią, wraz z którą przedstawimy prognozy na bieżący rok obrotowy. Spodziewamy się, że obecny rok obrotowy będzie lepszy od zakończonego 2016/17 – dodaje Andrzej Jurczak.

Źródło: Grodno S.A.

Prezes Grodno: oczekujemy dalszego odbicia produkcji budowlano-montażowej

GUS zaprezentował najnowsze dane dot. dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej (źródło). W maju produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,4% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,1% rdr.

 

W miesiącach styczeń-maj br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,5% rdr, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 12,5% z końcem maja roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,1% rdr wobec +3,9% w analogicznym okresie 2015 r.

W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z pewnym wyhamowaniem inwestycji budowlanych, które negatywnie przełożyło się na produkcję budowlano-montażową. Od marca br. doświadczamy odbicia, które powinno być kontynuowane w następnych miesiącach, m. in. wskutek przeniesienia części inwestycji na rok bieżący. Oczekujemy, że 2017 r. okaże się znacząco lepszy dla branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A., czołowego dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych.

W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń-luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% rdr.

Jeżeli chodzi o rynek dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, spowolnienie dotknęło przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa, kiedy największe podmioty, takie jak Grodno, zdołały zwiększyć obroty. Jednocześnie przyhamowanie przełożyło się na wyceny mniejszych dystrybutorów i stanowiło dobrą okazję do przejęć. W mojej opinii konsolidacja i stałe poszerzanie kompetencji przez największych dostawców to kierunek, w którym rozwijać się będzie branża – dodał Andrzej Jurczak.

Grodno S.A. kontynuuje konsolidację rynku

Po sfinalizowaniu największego w dotychczasowej historii notowanego na GPW dystrybutora artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych Grodno S.A. przejęcia hurtowni elektrycznej Bargo, Spółka kontynuuje konsolidację rynku.

2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie z firmą Jorga o przejęciu działalności handlowej tej firmy. Przejmowana hurtownia Jorga działa w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej od 1991 roku. Jej oferta skierowana jest do odbiorców hurtowych i detalicznych oraz firm świadczących usługi instalacyjne.

Zarząd Grodna podkreśla, że trudna sytuacja na rynku w ostatnich kilku kwartałach sprzyja konsolidacji branży.

– Mniejsze podmioty, nawet takie jak Jorga – z długoletnią historią działalności na rynku – są zainteresowane transakcjami. Działalność w większej skali jest bardziej opłacalna, a niewielkie firmy z branży funkcjonują obecnie praktycznie na granicy zyskowności. To powoduje, że coraz częściej zgłaszają się do nas ich właściciele z ofertą odsprzedaży biznesu w atrakcyjnej z naszego punktu widzenia cenie – mówi Andrzej Jurczak Prezes Grodno S.A.

Działalność firmy Jorga zostanie przeniesiona do jednego z dotychczasowych oddziałów Grodna S.A. Dzięki temu Grodno wzmocni swoją pozycję w segmencie redystrybucji w woj. mazowieckim. Obrót w tym segmencie wzrośnie o ok. 2,5mln PLN.

– Nie jest to w porównaniu do nas duże przedsiębiorstwo, ale to przejęcie pokazuje naszą determinację w komunikowanej wcześniej strategii konsolidacji branży. Nasza sytuacja finansowa i rentowność są lepsze niż średnia w sektorze. Jesteśmy przekonani, że ta i kolejne transakcje pozwolą nam na osiągnięcie naszego celu, czyli wejścia na podium największych podmiotów w branży – dodaje Andrzej Jurczak.

251,2 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku Grodna po III kw. 2016/17

Grodno zaprezentowało wyniki po III kw. roku obrotowego 2016/17. Pomimo spadków w branży, przychody Spółki za okres kwiecień-grudzień wzrosły o 2,4% rdr.

– Ostatnie miesiące były bardzo udane dla naszej działalności. W trzecim kwartale zakończyliśmy budowę kluczowej inwestycji w zaplecze magazynowo logistyczne. Podpisaliśmy także umowę zakupu przedsiębiorstwa Bargo, jednego z liderów rynku w województwie mazowieckim. Pomimo nieco słabszych wyników finansowych, w okresie tym istotnie umocniliśmy naszą pozycję rynkową – ocenia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Przychody i zyski pod wpływem spowolnienia branży

Przychody Spółki w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17 wyniosły 251,2 mln zł, wykazując wzrost na poziomie 2,4% rdr, będący wynikiem poszerzania sieci sprzedaży oraz zwiększania asortymentu dostępnego dla klientów. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 9,7 mln zł, czyli o 4,6% mniej, niż przed rokiem. EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2 mln zł (-5,5% rdr), natomiast zysk netto 7,2 mln zł (-3,6% rdr).

W samym III kw. przychody Grodna wyniosły 93,0 mln zł, co oznacza spadek o 4,8% względem rekordowego dla Spółki III kw. 2015/16. Zysk operacyjny osiągnął 7,3 mln PLN (-3,0% rdr), EBITDA 8,1 mln PLN (-3,9% rdr) oraz zysk netto 5,7 mln zł (-1,0% rdr).

Jak wyjaśnia Zarząd, odnotowany w III kw. spadek przychodów oraz efektywności sprzedaży jest pochodną słabej koniunktury w sektorze produkcji budowlano-montażowej (która wg danych GUS w 2016 r. zmalała o 14,1 % względem 2015 r.) oraz kosztów związanych z rozwojem sieci sprzedaży – przede wszystkim kosztów wynagrodzeń.

Historyczne przejęcie. Rozwój sieci sprzedaży do 68 oddziałów w lutym br.

6 października 2016 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów przedsiębiorstwa Bargo, jednego z liderów rynku elektrotechnicznego w woj. mazowieckim. Ostatecznie porozumienie zostało zawarte 3 lutego 2017 r., w wyniku czego sieć Grodna zwiększyła zasięg o kolejnych 9 punktów sprzedaży.

– Bargo to bardzo dobrze prosperujący podmiot, którego akwizycja oznacza dla Grodna istotne umocnienie pozycji na Mazowszu. Integracja umożliwi rozwój części naszych dotychczasowych kompetencji, jak również nabycie nowych, np. w zakresie energetyki. Wykorzystując trudniejszą sytuację w branży, rozglądamy się za kolejnymi okazjami do przejęć mniejszych podmiotów w atrakcyjnych cenach – komentuje Andrzej Jurczak.

W 2015 r. przychody Bargo wyniosły 48 mln zł, EBITDA 1,0 mln zł, natomiast zysk netto 0,77 mln zł. Zarząd Grodna oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym obu przedsiębiorstw, roczny wynik EBITDA Bargo powinien wynieść nie mniej niż 2 mln zł.

Stałe zwiększanie skali działalności poprzez integrację rynku oraz otwieranie kolejnych oddziałów, stanowi kluczowy element strategii Grodno S.A. Na luty br. Spółka zaplanowała otwarcie dwóch nowych punktów sprzedaży w modelu franczyzowym (obecnie posiada 4 takie placówki), zlokalizowanych w Chojnicach (woj. pomorskie) oraz Białobrzegach (woj. mazowieckie). Tym samym sieć Grodna zwiększy się do 68 placówek na terenie całego kraju.

Zakończenie kluczowej inwestycji

Na III kw. roku obrotowego 2016/17 przypadło zakończanie prac nad rozbudową Centrum Dystrybucji Grodna w Małopolu, będącego zapleczem magazynowym dla oddziałów Spółki zlokalizowanych w całym kraju. Inwestycja o wartości 5,1 mln PLN oznacza dwukrotne zwiększenie powierzchni obiektu, umożliwia także wzrost efektywności dystrybucji poprzez optymalizację i udoskonalenie wszystkich procesów magazynowo-logistycznych. Otwarcie hali miało miejsce 9 grudnia 2016 r.

Nowy obiekt pozwala na znaczne udoskonalenie procesu dystrybucji i w efekcie skrócenie czasu realizacji zamówień nawet do 24 godzin. Zastosowaliśmy w nim technologie i rozwiązania spełniające najwyższe normy i wymogi jakościowe. To dla nas bardzo ważna inwestycja, przygotowująca Grodno na dalszy dynamiczny wzrost w nadchodzących okresach – skomentował Andrzej Jurczak.

Zarząd podtrzymuje prognozę. W planach pierwsza trójka w branży

Przedstawiając sprawozdanie za III kw. 2016/17, Zarząd Spółki podtrzymał prognozę finansową na rok obrotowy 2016/17, zakładającą 344 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9,1 mln zł zysku netto. W planach Zarządu Grodna pozostaje wejście do grona trzech największych krajowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w perspektywie 2-3 lat.

Planujemy dalszy, konsekwentny rozwój skali działalności w oparciu o integrację i konsolidację rynku, a także otwieranie kolejnych nowych placówek, w tym w modelu franczyzowym. Chcemy także stale zwiększać swoje kompetencje i poszerzać wachlarz oferowanych rozwiązań i artykułów, zarówno krajowych i międzynarodowych producentów, jak i pod marką własną Luno – stwierdził Prezes Jurczak.

Źródło: Grodno S.A.