Wyniki Grupy Lubawa za I-III kw. 2018 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły narastająco 172,4 mln zł i przełożyły się na 1,9 mln zł zysku netto.

Sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, rosnąc o 1%. Zysk netto odnotował spadek o 57% rdr, co było przede wszystkim rezultatem jednostkowego wyniku netto Lubawy S.A., który kształtował się na ujemnym poziomie 5,8 mln zł przy przychodach 17,3 mln zł (+8% rdr).

Niższy zysk Grupy wynikał przede wszystkim z niższego zysku Lubawy S.A., a także niższej rentowności kontraktów realizowanych w segmentach materiałów reklamowych i tkanin. W Segmencie materiałów reklamowych spowodowane było to zmianami kursów walut, wyższymi kosztami półproduktów aluminiowych oraz wzrostem kosztów pracy. W obszarze tkanin niższy wynik był rezultatem mniej korzystnej, w porównaniu do poprzednich kwartałów br., struktury sprzedaży przypadającej na III kw. br. – wyjaśnia Prezes Lubawy S.A., Marcin Kubica.

W pierwszych trzech kwartałach br. segment materiałów reklamowych z przychodami zewn. na poziomie 74,3 mln zł (-0,6% rdr) pozostawał największym obszarem działalności Grupy. W segmencie tkanin Grupa wykazała 73,3 mln zł przychodów(-5,1% rdr). Poprawę odnotował segment sprzętu specjalistycznego, którego sprzedaż wzrosła o 69% do poziomu 16,9 mln zł.

Wzrost sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego był efektem zrealizowania większej liczby kontraktów, w tym dostawy siatek maskujących dla armii USA. Największa sprzedaż w tym obszarze przypada z reguły na IV kw., co powinno znaleźć potwierdzenie także w bieżącym roku. W ostatnim czasie udało nam się zdobyć dwa większe kontrakty dla polskiego wojska, obecnie bierzemy też udział w szeregu innych postępowań, które mają szansę zakończyć się dla nas korzystnie jeszcze przed końcem roku – wyjaśnia Prezes Marcin Kubica.

W perspektywie nadchodzących kwartałów Grupa duży nacisk będzie kłaść na rynki zagraniczne, na których już dziś oferuje produkty śmiało konkurujące z rozwiązaniami największych globalnych producentów. Na przyszły rok planowane jest także zakończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także finalizacja prac nad nową wieloletnią strategią dla Grupy Kapitałowej Lubawa.

Polska armia po raz kolejny wybiera namioty Lubawy

Lubawa S.A. podpisała umowę na dostawę namiotów NS-97 oraz N-6/97 dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu.

Wartość kontraktu w części gwarantowanej opiewa na 13,17 mln zł brutto (10,14 mln zł netto), natomiast w części opcjonalnej, która również zostanie zrealizowana w ramach zamówienia, 1,29 mln zł brutto (0,99 mln zł netto).

Lubawa pozostaje czołowym dostawcą namiotów dla polskiej armii, a podobne zamówienia dla tego odbiorcy realizowaliśmy już w poprzednich latach. Świadczy to zadowoleniu Klientów, wynikającym z jakości i wysokich walorów użytkowych naszych wyrobów. Obecnie bierzemy udział w szeregu innych postępowań i oczekujemy kolejnych pozytywnych rozstrzygnięć – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Namioty będące przedmiotem dostawy przeznaczone są do grupowego biwakowania, magazynowania oraz wykonywania czynności wymagających zabezpieczenia przed oddziaływaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wykonane są z tkaniny bawełniano-poliestrowej o impregnacji wodoodpornej, przeciwgrzybicznej i trudnopalnej oraz tkanin powlekanych o najwyższych parametrach wytrzymałościowych i funkcjonalno-użytkowych.

Dostawa zostanie zrealizowana do 14 grudnia 2018 r.

Lubawa dostarczy kombinezony

W wyniku wygranego postępowania przetargowego, Lubawa S.A. zrealizuje kontrakt na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie.

Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 9,4 mln zł netto. Odbiorcą jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, która podobne zamówienie składała również w 2017 r.

Kombinezony produkowane w zakładach Lubawy S.A. są cenionym produktem, skutecznie zabezpieczającym przed przemoczeniem i wychłodzeniem, umożliwiającym również utrzymanie użytkowników na powierzchni wody. Wykorzystywane są przez służby mundurowe m. in. w akcjach ratowniczych i zadaniach specjalnych w akwenach wodnych.

Zamówienie zostanie zrealizowane do 31 listopada 2018 r.

Grupa Lubawa zwiększa przychody i rentowność w I półroczu

Raport za I półrocze potwierdził wcześniejsze szacunki – sprzedaż Grupy Lubawa wzrosła o 7% rdr, EBIT i zysk netto były odpowiednio 109% i 40% wyższe wobec analogicznego okresu przed rokiem.

Skonsolidowane przychody Grupy narastająco po II kw. wyniosły 130,7 mln zł (+7% rdr), przekładając się na 9,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+109% rdr) i 5 mln zł zysku netto (+40% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, poprawa wyników to zasługa wyższej sprzedaży w spółce zależnej Miranda, odpowiadającej za segment tkanin.

– Odnotowany wzrost wyników to przede wszystkim rezultat wyższej o 16% sprzedaży w segmencie tkanin, który umożliwił też trzykrotną poprawę wyniku segmentu do poziomu 7,2 mln zł. Wzrost ten był efektem wyższego wolumenu i korzystniejszej struktury zamówień w spółce zależnej Miranda
w I kwartale
– wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Wzrost sprzedaży Grupa odnotowała również w segmencie materiałów reklamowych, który jest największym obszarem jej działalności. Wygenerował on 65 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,6% rdr. Wynik segmentu wyniósł 4,9 mln zł i był niższy o 26% rdr, na co złożyły się m. in wyższe koszty półproduktów aluminiowych oraz presja płacowa.

W segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych, za który odpowiada Lubawa S.A., przychody wyniosły 4,9 mln zł, wykazując spadek o 29%. Segment wygenerował stratę 3 mln zł, czyli na poziomie zbliżonym do I półrocza ubiegłego roku. Jak podkreślają władze Grupy, niższe wyniki są rezultatem obserwowanej sezonowości sprzedaży w branży mundurowej i zjawiskiem naturalnym dla Lubawy S.A.

Branża Lubawy ma taką specyfikę, że kumulacja zamówień ze strony służb mundurowych następuje w drugiej połowie roku, przede wszystkim IV kw. Zatem odwrotnie niż ma to miejsce w pozostałych naszych Spółkach. Działalność Lubawy S.A. najlepiej oceniać w skali całego roku – wyjaśnił Marcin Kubica.

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa duży nacisk kłaść będzie na rynki zagraniczne, na których już dziś oferuje produkty śmiało konkurujące z rozwiązaniami największych globalnych producentów. O zainteresowaniu ofertą Lubawy świadczyć może m. in. podpisany w I półroczu kontrakt z armią amerykańską, dotyczący dostawy systemu kamuflażu polskiego producenta. Zamówienie jest elementem większego postępowania, które powinno rozstrzygnąć się do końca br.

Wśród pozostałych planów Zarząd wymienia m. in. zakończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy, a także finalizację prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej.

W najbliższych kwartałach kontynuować będziemy przyjęte kierunki rozwoju, duży nacisk kładąc na ekspansję zagraniczną. Wśród planów wymienić należy także finalizację prac nad nową strategią, która ze względu na swój fundamentalnych charakter, już jest stopniowo wdrażana. Bez problemów przebiega również budowa naszego Centrum  Badawczo-Rozwojowego, które planujemy uruchomić w przyszłym roku – stwierdził Prezes Lubawy S.A. w liście do inwestorów.

Grupa Lubawa zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa przedstawiła najnowsze wyniki finansowe, wykazując 19% rdr wyższe przychody i dwukrotnie wyższy zysk netto.

Odnotowane w I kw. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 70,1 mln zł, co oznacza wzrost o 19% rdr. Zysk netto ukształtował się na poziomie 6,3 mln zł wobec 3,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem (+98% rdr).

Korzystna dynamika przychodów była rezultatem przede wszystkim wyższej sprzedaży w segmencie tkanin, wynikającej ze zrealizowania większości kontraktu na siatki maskujące, przewidzianego na bieżący rok już w pierwszym kwartale. Większą sprzedaż odnotował też segment materiałów reklamowych. Wyniki Grupy wzrost zawdzięczają głównie korzystniejszej niż przed rokiem strukturze sprzedaży odnotowanej w I kwartale w spółce Miranda, odpowiadającej za tkaniny – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W analizowanym okresie największym segmentem działalności Grupy były materiały reklamowe, których sprzedaż dla klientów zewnętrznych wyniosła 33,3 mln zł (+8% rdr). Przełożyła się ona na 3,0 mln zł zysku, czyli o 0,6 mln zł mniej w stosunku do I kw. 2017 r. Spadek był przede wszystkim rezultatem wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niekorzystnego kursu EUR.

Sprzedaż segmentu tkanin do klientów zewnętrznych wyniosła 31,8 mln zł, co oznacza poprawę o 8,9 mln zł rdr (+39%). Wynik segmentu (ze sprzedaży zewn.) kształtował się na poziomie 7,5 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej (+341% rdr).

Dzięki istotnemu przekroczeniu poziomu kosztów stałych sprzedaż segmentu tkanin przełożyła się na wzrost rentowności produkcji i wynik 7,5 mln zł. Choć segment ten odnotował dobry okres, nie można oczekiwać, że tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych kwartałach br. – wyjaśnia Marcin Kubica.

Segment sprzętu specjalistycznego wykazał 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży poza Grupę (‑14% rdr) i 1,8 mln zł straty na tej sprzedaży (1,3 mln zł straty w 1Q 2017). Jak wyjaśnia Spółka, stosunkowo niskie przychody i wyniki segmentu są rezultatem sezonowości sprzedaży. Zwiększenie zamówień od służb mundurowych przypada zwykle na drugą połowę roku, wraz z rozstrzygnięciem przetargów.

Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na I kw. Grupa wymienia otrzymane zamówienie armii amerykańskiej na system kamuflażu multi-spektralnego. Kontrakt związany jest z wieloetapowym postępowaniem przetargowym, w którym bierze udział Lubawa USA, amerykańska filia Lubawy, wraz z konsorcjantem, koncernem HDT Global.

Jest to pierwsze zamówienie realizowane w ramach ostatniej, prototypowej fazy przetargu, w którym od kilku lat bierzemy udział. Ostateczne rozstrzygnięcie postępowania przewidziane jest na końcówkę bieżącego roku. Już sam udział w fazie prototypowej postępowania uważam za duże osiągnięcie naszego zespołu, szczególnie spółki Lubawa USA – skomentował Marcin Kubica.

Wśród planów Zarządu na 2018 r. znajduje się m. in. zakończenie prac nad nową strategią i równoległe wdrażanie jej założeń. Grupa planuje kontynuację prowadzonych działań optymalizacyjnych oraz skupianie się na rentowności realizowanych kontraktów. Do końca bieżącego roku powinna również zostać zakończona budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., które ułatwi Spółkom Grupy prowadzenie zaawansowanych badań i testów opracowywanych rozwiązań.

Grupa Lubawa szacuje istotną poprawę sprzedaży i wyników w I kw. 2018 r.

Grupa Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za I kw. 2018 r. zakładające wzrost skonsolidowanych przychodów o 19% oraz zysku netto o 90% rdr.

Poprawa wyników skonsolidowanych została uzyskana przede wszystkim w segmencie Tkanin.

Wpływ na poprawę przychodów i wyników Grupy miała dobra kondycja segmentu Tkanin, w którym działa nasza spółka zależna Miranda. W I kw. segment wykazał zarówno wyższy poziom, jak i korzystniejszą strukturę sprzedaży do klientów. Te czynniki plus kontynuowane działania optymalizacyjne, przełożyły się na poprawę rentowności – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Wzrost sprzedaży o blisko 3% odnotowała Lubawa S.A., podmiot dominujący w Grupie.

Niższe przychody Lubawy S.A. w I kw. związane są z obserwowaną sezonowością sprzedaży segmentu sprzętu specjalistycznego oraz niższą aktywnością zakupową klientów publicznych w tym okresie. Generalnie służby mundurowe wykazywały w ostatnich miesiącach niższą aktywność zakupową. Spodziewamy się większej aktywności i uruchomienia szeregu postępowań w drugiej połowie roku – wyjaśnia Marcin Kubica.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym 15 maja br. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od prezentowanych wielkości – zastrzega Spółka w raporcie bieżącym.

 

Wideokonferencja z Prezesem Lubawa S.A.

16 maja 2018 r. (środa) o godz. 17:15 inwestorzy po raz kolejny będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Marcinem Kubicą, Prezesem Lubawa S.A. Przedmiotem wideokonferencji będzie omówienie wyników finansowych za 2017 r. oraz I kw. 2018 r., a także aktualnych projektów biznesowych Grupy Lubawa.

W celu uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA REJESTRACJI. Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku, 15 maja 2018 r., do godz. 15:00. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w spotkaniu oraz zaplanowanych sesji technicznych będą przesyłane zarejestrowanym uczestnikom pod wskazany adres e-mail od piątku, 11 maja br.

Wideokonferencje Prezesa Zarządu Lubawa S.A. z Inwestorami umożliwiają zapoznanie się z bieżącą kondycją Grupy Lubawa i aktualnymi projektami, a także wymianę uwag i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania spółek Grupy. Podczas sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prezesowi Zarządu.

Organizatorem wideokonferencji jest REDWOOD Sp. z o. o. świadcząca usługi doradcze w obszarze komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych.

Zapraszamy do REJESTRACJI!

Grupa Lubawa przedstawiła wyniki za 2017 r.

Grupa Lubawa przedstawiła najnowsze dane finansowe, wykazując 230,8 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto za 2017 r. Są to wartości niższe od osiągniętych w rekordowym dla Grupy 2016 r.

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 230,8 mln zł oznaczają spadek o 16% rdr. Również zysk netto na poziomie 2,3 mln zł jest wartością niższą wobec 11,2 mln zł w roku 2016. Zmiana ta była wynikiem niższej aktywności zakupowej klientów, a także wysokiej bazy w postaci bardzo dobrych wyników w 2016 r., będących rezultatem nietypowych zamówień, które nie wystąpiły w roku 2017.

Słabsze wyniki były w dużej mierze rezultatem niższej aktywności naszych klientów, głównie w segmentach sprzętu specjalistycznego oraz tkanin, w których sprzedaże na zewnątrz Grupy spadły odpowiednio o 37% oraz 20%. Należy pamiętać, że działalność spółki Lubawa, ale także spółki zależnej Miranda, w dużej mierze zależy od budżetów i poziomu zamówień ze strony krajowych służb mundurowych, które w analizowanym okresie okazały się niższe od oczekiwanych – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Obok niższej sprzedaży w segmentach tkanin i sprzętu specjalistycznego, wzrost wykazał segment materiałów reklamowych, którego przychody wzrosły o 4% rdr.

Prototypy kamuflażu dla armii USA

W odpowiedzi na niższą aktywność zakupową polskich służb, Grupa Lubawa dużo uwagi koncentruje na rynkach zagranicznych. W ubiegłym roku podmiot dominujący w Grupie – Lubawa S.A. – zawarł umowę o strategicznej współpracy z amerykańskim koncernem HDT Global, dotyczącą m. in. produkcji namiotów. Jest to również podmiot, w konsorcjum z którym Lubawa bierze udział w trwającym przetargu na systemy maskowania dla armii USA. Postępowanie znajduje się w fazie prototypowej, a oferta Lubawy i HDT Global, jest jedną z trzech branych pod uwagę przez zamawiającego.

Przetarg wszedł obecnie w kulminacyjny etap, tzw. Competitive Prototyping Phase, czyli fazę, w której armia USA będzie przeprowadzać testy produktów w oparciu o dostarczone prototypy kamuflażu multispektralnego. Ostateczna decyzja powinna zapaść pod koniec bieżącego roku wyborem jednego oferenta i skutkować dziesięcioletnim kontraktem. Mamy doskonały produkt i jesteśmy dobrej myśli – komentuje Marcin Kubica.

Badania i inwestycje w autorskie rozwiązania

Wśród najważniejszych wydarzeń firmowych przypadających na 2017 r. należy wyróżnić rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., które istotnie wzmocni potencjał badawczy całej Grupy. Obiekt umożliwiać ma m. in. zaawansowane badania nad najnowszymi materiałami i tekstyliami, a także organizowanie testów balistycznych.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy ważne dla nas prace w obszarze badań i rozwoju, w tym związane z opracowaniem szeregu innowacyjnych produktów. Część naszych projektów jest już na ostatnich etapach opracowania, myślę że w 2018 r. powinniśmy zaprezentować kilka ciekawych premier. Ponadto procesy badania i rozwoju produktów z pewnością usprawni otwarcie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., którego uruchomienie planujemy na przełom lat 2018/2019 – dodaje Marcin Kubica, prezes Lubawa S.A.

Perspektywa na 2018 r.

W najbliższych kwartałach Grupa spodziewa się aktywacji krajowych  postępowań przetargowych, która powinna przypaść na drugą połowę roku. Wśród planów na 2018 r. Zarząd wymienia dalszą budowę pozycji Grupy na rynkach zagranicznych, a także rozwój unikalnej oferty produktowej. Kontynuowane są również prace nad nową strategią, której publikacja i rozpoczęcie procesu wdrażania przypadną na bieżący rok.

Lubawa Armenia z kontraktem na 1,7 mln USD

14 grudnia Lubawa Armenia podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Armenii na dostawę sprzętu specjalistycznego o wartości 1,7 mln USD.

Wyroby wyprodukowane zostaną w zakładach Lubawy Armenia w Charentsavan i trafią do służb mundurowych w Republice Armenii.

Kontrakt procedowany był już od dłuższego czasu, ostatecznie zakończył się pozytywną decyzją Rządu Armenii, który jest naszym partnerem w całym przedsięwzięciu. Jest to bardzo dobra wiadomość i mam nadzieję, że ta decyzja otworzy nam drzwi do kolejnych kontraktów w regionie – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

Działająca od 2013 r. Lubawa Armenia jest spółką joint-venture, w której 51% udziałów posiada Lubawa S.A., natomiast pozostałe 49% należy do “Charentsavan Machine-tool Factory” OJSC – firmy kontrolowanej przez Ministerstwo Obrony Republiki Armenii. Ormiańska filia Lubawy zajmuje się produkcją m. in. siatek maskujących, namiotów oraz systemów ochrony indywidualnej, których niewielkie dostawy realizowała już w poprzednich latach.

Nasza spółka jest pierwszą inwestycją zagraniczną w tej branży na terenie Armenii. Inwestycje w obronność są tam bardzo potrzebne, dlatego też wciąż pokładamy nadzieje w tym podmiocie. Dzięki niemu prowadzimy również promocję naszych produktów w innych krajach, m. in. w Gruzji czy Kazachstanie – dodaje Marcin Kubica.

Grupa Lubawa: 171,1 mln zł przychodów i 4,3 mln zł zysku po III kw.

Grupa Lubawa opublikowała raport za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wykazując 171,1 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4,3 mln zł zysku netto. Choć są to wyniki niższe od zeszłorocznych, znaczną poprawę wykazał segment tkanin, zwiększając wynik o 7,5 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż Grupy osiągnęła 171,1 mln zł co oznacza spadek o 9% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto w kwocie 4,3 mln zł był niższy o 36% rdr.

Wpływ na odnotowane dynamiki miała przede wszystkim niższa sprzedaż w samej Lubawie S.A. Oceniając trzy kwartały łącznie należy pamiętać o nietypowych, dużych kontraktach Spółki w pierwszej połowie ubiegłego roku, związanych z zamówieniami na potrzeby ówczesnych ćwiczeń wojsk NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Takie zamówienia nie wystąpiły w roku bieżącym, miały natomiast duży wpływ na ujemną dynamikę przychodów. Sam III kw. pod kątem finansowym był dla nas lepszy od zeszłorocznego – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Przychody segmentu sprzętu specjalistycznego (ze sprzedaży poza Grupę), w którym działa Lubawa S.A., wyniosły od stycznia do września 10 mln zł, czyli o 19,2 mln zł mniej rdr. Wynik segmentu wyniósł -3,8 mln zł wobec 1,2 mln zł zysku segmentu przed rokiem. Poprawy rezultatów Zarząd oczekuje w ostatnim kwartale roku.

W związku ze specyfiką zamówień z branży mundurowej, kontrakty Lubawy S.A. rozliczane są w dużej części w ostatnich miesiącach roku, czego oczekujemy również w bieżącym IV kw. Realizujemy obecnie szereg zamówień, których zakończenie powinno korzystnie przełożyć się na końcowy wynik segmentu oraz całej Grupy – wyjaśnił w liście do akcjonariuszy Prezes Spółki.

W omawianym okresie Grupa odnotowała dobre wyniki w segmencie tkanin, w którym działa spółka Miranda. Wygenerował on 77,3 mln zł przychodów (sprzedaż poza Grupę), co jest wielkością zbliżoną do 77, 6 mln zł za I-III kw. 2016 r. Zysk segmentu (ze sprzedaży poza Grupę) ukształtował się na poziomie blisko 7 mln zł, wykazując znaczną poprawę wobec 0,5 mln zł straty przed rokiem. Wzrost rentowności był rezultatem procesów optymalizacyjnych prowadzonych w zakładach Mirandy, a także skupienia się na realizacji najbardziej dochodowych kontraktów.

W segmencie materiałów reklamowych zanotowano sprzedaż poza Grupę na poziomie 74,7 mln zł, co oznacza wzrost o 0,9 mln zł rdr. Wynik segmentu (ze sprzed. zewn.) wyniósł 4,4 mln zł, co jest wielkością niższą o 3 mln zł wobec analogicznego okresu ub. r. Jak wyjaśnia Spółka w raporcie, w analizowanym okresie segment pozostawał pod wpływem rosnących kosztów wynagrodzeń, wzrostu cen surowców oraz niekorzystnego kursu walutowego.

W perspektywie najbliższych miesięcy Grupa planuje kontynuację prowadzonych działań optymalizacyjnych, które powinny przekładać się na stopniową poprawę rentowności w segmentach tkanin i materiałów reklamowych. Kontynuowane są także prace nad nową strategią Grupy Lubawa na lata 2018-2021, której publikacja planowana jest na I kw. 2018 r.