122 mln zł przychodów i 3,6 mln zł zysku Grupy Lubawa w I półroczu

Grupa Lubawa zaprezentowała najnowsze wyniki finansowe, wykazując niższe od zeszłorocznych przychody i wielkości pozycji wynikowych. Poprawę rentowności odnotował segment tkanin, blisko czterokrotnie zwiększając zysk do 2,3 mln zł.

Wypracowana w I półroczu sprzedaż Grupy na poziomie 122 mln zł była niższa o 16% wobec 145 mln zł. w analogicznym okresie przed rokiem. Jak wyjaśnia Zarząd, wpływ na jej poziom miały przede wszystkim niższe przychody segmentów sprzętu specjalistycznego i tkanin.

Dwa pierwsze kwartały są zwyczajowo słabsze dla segmentu sprzętu specjalistycznego. W analizowanym okresie duży wpływ na dynamikę przychodów i zysków w tym obszarze miał efekt wysokiej bazy. W II kwartale ubiegłego roku zrealizowaliśmy jednorazowy, duży kontrakt na namioty, który w tym roku nie miał miejsca. Jeżeli chodzi o tkaniny, tutaj niższa sprzedaż była przede wszystkim rezultatem świadomej rezygnacji z części mniej rentownych kontraktów, co korzystnie przełożyło się na zyskowność całego segmentu – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

Skonsolidowany zysk netto za I półrocze ukształtował się na poziomie 3,6 mln zł wobec 9,8 mln zł przed rokiem. Oznacza to spadek o 63%, będący rezultatem niższej rentowności w segmencie sprzętu specjalistycznego oraz materiałów reklamowych.

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

W I półroczu segment materiałów reklamowych, za który odpowiada spółka Litex Promo, pozostawał największym obszarem działalności Grupy – wykazał 63,4 mln zł przychodów ze sprzedaży zewnętrznej, o 0,3 mln zł więcej w stosunku do stanu przed rokiem. Na skutek wzrostu kosztów płac, zużycia surowców i materiałów, a także zmian kursów walutowych, wynik segmentu ze sprzedaży zewn. spadł o  31% rdr do poziomu 6,6 mln zł.

Segment tkanin, w którym działa spółka zależna Miranda, odnotował 46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży dla klientów zewnętrznych (-14% rdr), jednocześnie czterokrotnie zwiększając wynik z 0,6 mln zł przed rokiem do 2,3 mln zł za ubiegłe półrocze. Wpływ na poprawę miało m. in. zmniejszenie kosztów produkcji poprzez: rezygnację z zagranicznych podwykonawców, przeprowadzenie procesów optymalizacyjnych oraz redukcję zużycia surowców.

W segmencie sprzętu specjalistycznego, będącego głównym obszarem działalności Lubawy S.A., sprzedaż poza Grupę wyniosła 6,8 mln zł (-70% rdr) i przełożyła się na stratę w wysokości 3,1 mln zł wobec 2,7 zł zysku w I półroczu roku ubiegłego. Wpływ na odnotowany spadek przychodów i wyników miała przede wszystkim jednorazowa, wysoka sprzedaż namiotów, przypadająca na I półrocze 2016 r., która nie wystąpiła w roku bieżącym. Do niższego wyniku przyczynił się też jeden z kontraktów na kamizelki, przy realizacji którego kontrahent dostarczył wadliwą partię balistyki. Odbiorca naliczył karę umowną za nieterminową realizację, natomiast kwota ok. 1,5 mln zł, która obciążyła wynik, jest obecnie w całości przedmiotem roszczenia wobec dostawcy wadliwego produktu.

Biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży dla służb mundurowych oraz kumulację zamówień, przypadającą zwyczajowo na ostatnie miesiące roku, Zarząd oczekuje poprawy wyniku w II półroczu br.

 

PLANY ZARZĄDU: OPTYMALIZACJA, R&D, NOWA STRATEGIA

W najbliższym miesiącach Grupa Lubawa zamierza kontynuować podjęte w spółkach Miranda oraz Litex Promo procesy optymalizacyjne, których stopniowe wdrażanie ma mieć korzystny wpływ na rentowność segmentów tkanin oraz materiałów reklamowych. Działania Grupy skupione są również na obszarze badań i rozwoju, w tym prac nad rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych tkanin, a także budowie centrum badawczo-rozwojowego Lubawy S.A., w którym prowadzone będą testy produktowe (w tym balistyczne) oraz prace nad właściwościami zaawansowanych technicznie materiałów. Wbudowanie kamienia węgielnego zaplanowano na 26 września, natomiast otwarcie obiektu – na przyszły rok.

W Grupie trwają też prace nad optymalizacją działania i współpracy poszczególnych spółek, zwiększeniem ich konkurencyjności oraz obecności na rynku. Płynące z nich wnioski znajdą wyraz w nowej strategii, wskazującej kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa w latach 2018-2021. Publikację dokumentu zaplanowano na przełom 2017 i 2018 r.

Sprzedażowa ofensywa Lubawy

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne rozstrzygnięcia postępowań przetargowych z udziałem Lubawy S.A. Spółka podsumowuje ostatnie kontrakty dla służb mundurowych, a także chwali się dotacją przyznaną w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki.

29 sierpnia Lubawa zawarła kolejna umowę z Komendą Główną Policji, jednym ze stałych odbiorców jej wyrobów. W ramach kontraktu zrealizuje dostawę 4000 szt. kamuflowanych kamizelek kuloodpornych o wartości 3,9 mln zł brutto. Dodatkowo 1 września podpisany został aneks do umowy, gwarantujący dostawę ilości opcjonalnej za kwotę 306,5 tys. zł brutto.

30 sierpnia Spółka podpisała 3-letni kontrakt z kolejnym stałym klientem – Inspektoratem Uzbrojenia. Porozumienie dotyczy dostawy łodzi rozpoznawczych ŁRM-3, służących do przeprawy ludzi i sprzętu m. in. w małych zatokach, jeziorach, rzekach i kanałach. W ramach dostaw zaplanowanych na lata 2017-2019 do armii trafią łącznie 204 kpl. łodzi (72 kpl. w 2017 r., 60 kpl. w 2018 praz 72 kpl. w 2019 r.). Łączna wartość brutto umowy to blisko 2,7 mln zł.

W wyniku kolejnego wygranego postępowania przetargowego, Lubawa zrealizuje także dostawę ubrań specjalnych COBRA, przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowany w zakładach Spółki produkt, który w ubiegłym roku został wyróżniony podczas XI edycji Targów EDURA, jest chętnie wykorzystywany przez służby pożarnicze na terenie całego kraju. W ramach najnowszego zamówienia 290 kpl. trafi do KW PSP w Krakowie. Umowa opiewa na 442,3 tys. zł brutto.

53 mln zł z zamówień dla mundurówki

Podpisane zamówienia wpisują się w szereg kontraktów dla polskich służb mundurowych uzyskanych przez Lubawę S.A. w ostatnich miesiącach. 1 sierpnia Spółka zawarła umowę dostawy kombinezonów do pracy w wodzie o wartości 4,7 mln zł brutto w części gwarantowanej (oraz 2,4 mln zł brutto w części opcjonalnej) w odpowiedzi na zamówienie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

W lipcu Spółka zawarła dwie umowy na dostawę sprzętu dla pilotów. Pierwsze zamówienie dotyczyło dostawy wysokościowych ubiorów kompensacyjnych WUK-90 dla polskiej armii. Kontrakt opiewający łącznie na 3,2 mln zł brutto realizowany będzie w latach 2017-2020. W odpowiedzi na zamówienie Inspektoratu Uzbrojenia, Lubawa dostarcza również kamizelki ratunkowe KR-7 3M oraz lotnicze łodzie ratunkowe LŁR-1MT. Kontrakt warty 1,2 mln zł brutto zostanie zrealizowany do końca października br.

19 czerwca Spółka poinformowała o wygranym przetargu na dostawę kamizelek kuloodpornych KWS09 Reccon dla Jednostki Wojskowej 4724 w Krakowie, natomiast w maju zawarła porozumienie dot. naprawy sprzętu dla 2 RBLog – kamizelek kuloodpornych i przeciwodłamkowych (KLV i OLV) oraz namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość obu kontraktów to 3,6 mln zł brutto.

Spółka z Ostrowa Wielkopolskiego nie jest jednak jedynym podmiotem z Grupy Lubawa, realizującym kontrakty dla polskiej armii. Zamówienia na potrzeby wojska realizuje także spółka zależna Miranda – producent zaawansowanych tkanin technicznych. W lipcu zawarła ze Skarbem Państwa umowę na dostawę systemów maskowania zimowego BERBERYS-S. Wartość kontraktu, który realizowany będzie w latach 2017-18 to 30,5 mln zł brutto.

W ostatnich czterech miesiącach z przedstawicielami polskich służb mundurowych nasze spółki zawarły umowy na ponad 50 mln zł. Jesteśmy wieloletnim, zaufanym dostawcą w zakresie naprawdę szerokiej gamy produktów – namiotów, kamuflażu, sprzętu defensywnego i ratowniczego. Stale rozwijamy autorskie, innowacyjne rozwiązania, inwestujemy w zaplecze badawczo-rozwojowe, śmiało wychodzimy z ofertą na rynki zagraniczne – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

2,7 mln zł od Ministerstwa Rozwoju

Szczególną pozycję Lubawy w polskim sektorze obronnym dostrzega także Ministerstwo Rozwoju, które w sierpniu przyznało jej dotację w wysokości 2,7 mln zł w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki. W związku z udziałem w Programie Spółka podlega obowiązkom, które w ramach dotacji będzie musiała wykonać w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – obejmują one przede wszystkim dostawy, usługi remontowe i kooperację z administracją państwową. W czasach pokoju zadania polegają przede wszystkim na utrzymaniu mocy produkcyjnych i remontowych.

Program Mobilizacji Gospodarki to duża i bardzo ważna dla obronności inicjatywa, angażująca polskie przedsiębiorstwa z sektora obronnego i zbrojeniowego. Udział w Programie to także duża nobilitacja, świadcząca o ważnej pozycji Lubawy w sektorze. Otrzymaną w tym roku kwotę dotacji planujemy przeznaczyć na dalszy rozwój naszego zaplecza produkcyjnego i badawczego, co nie tylko ułatwi wypełnienie zobowiązań wynikających z programu, ale również przysłuży się naszej codziennej działalności – stwierdził Marcin Kubica.

Lubawa z kontraktem na dostawę kombinezonów

W wyniku kolejnego wygranego przetargu, Spółka zawarła umowę na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.

Wartość zamówienia w części gwarantowanej opiewa na 4,7 mln zł brutto, natomiast w części opcjonalnej – na 2,4 mln zł brutto. Termin realizacji upływa 15 grudnia br.

Kombinezony do pracy w wodzie, produkowane w zakładach Lubawy S.A., znajdują zastosowanie m. in. akcjach ratowniczych prowadzonych przez służby mundurowe. Wykonane są z tkaniny poliestrowej zdwojonej z dzianiną poliamidową, zabezpieczającą przed zamoczeniem. Produkty są w pełni wodoszczelne i niezatapialne.

Lubawa dostarczy sprzęt dla pilotów

Lubawa S.A. podpisała nowe kontrakty na dostawę ubiorów kompensacyjnych, kamizelek i łodzi ratunkowych dla Inspektoratu Uzbrojenia. Łączna wartość zawartych umów to 4,4 mln zł brutto.

W pierwszym wygranym przetargu, Lubawa S.A. wystąpiła jako lider konsorcjum z firmą AIR-POL, producentem sprzętu spadochronowego i lotniczego. Przedmiotem kontraktu są wysokościowe ubiory kompensacyjne WUK-90 będące elementem indywidualnego wyposażenia pilotów samolotów naddźwiękowych.

Łączna wartość kontraktu na ubiory WUK-90 opiewa na 3,2 mln zł brutto. Zamówienie realizowane będzie w latach 2017-2020. Pierwsza dostawa zostanie sfinalizowana do 31 października br. Sprzęt trafi do Jednostki Wojskowej 4228 w Krakowie.

Kolejny kontrakt zawarty z Inspektoratem Uzbrojenia obejmuje dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego produkcji Lubawy S.A. Przedmiotem zamówienia są pneumatyczne kamizelki ratunkowe KR-7 3M oraz lotnicze łodzie ratunkowe LŁR-1MT dla pilotów. Kontrakt opiewa na 1,2 mln zł brutto i zostanie zrealizowany do końca października br.

Miranda dostarczy maskowanie dla polskiej armii

Miranda sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Lubawa, zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia – na dostawę systemów maskowania zimowego BERBERYS-S o wartości 24,8 mln zł netto.

Realizacja dostaw przypadnie na lata 2017-2018 i odbywać się będzie w dwóch transzach. Pierwsza  część umowy, opiewająca na 13,6 mln zł netto zostanie zrealizowana do 31 października 2017; druga transza o wartości 11,2 mln zł netto – do 31 października 2018 r.

Wielozakresowe pokrycie maskujące BERBERYS-S  jest jednym z flagowych produktów Mirandy. Przeznaczone jest do maskowania sprzętu w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym na terenach zaśnieżonych. Kamuflaż zapewniający pełny zakres maskowania od lat używany jest przez polską armię na różnorodnym sprzęcie oraz obiektach wojskowych.

– Grupa Lubawa  regularnie dostarcza kamuflaż dla Sił Zbrojnych RP, zarówno w formie większych kontraktów, jak i drobniejszych dostaw. Maskowanie BERBERYS-S to produkt najwyższej klasy, wyróżniający się dobrymi parametrami, mający szerokie zastosowanie. Nasi odbiorcy bardzo wysoko oceniają ten wyrób – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

W związku z terminem realizacji przypadającym na IV kwartał 2017 i 2018 r, Spółka oczekuje korzystnego przełożenia kontraktu na wynik Mirandy za najbliższe dwa lata obrotowe.

Zdjęcia i opis produktu: Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS-S

Lubawa z kontraktem na dostawę kamizelek kuloodpornych

Spółka z Ostrowa Wielkopolskiego podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych KWS09 w wersji Reccon o wartości 1,6 mln zł brutto.

Kamizelki modułowe KWS09 w wersji Reccon są kluczowym elementem wyposażenia polskiego żołnierza w warunkach bojowych. Zastosowane w nich unikalne rozwiązania Lubawy S.A. umożliwiają łatwą rekonfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymogów użytkownika. Produkty cechuje niska waga, a także wyjątkowo krótki czas zrzucenia – za pomocą błyskawicznie działającego mechanizmu Quick Release (ok. 1,5 sek.) lub poprzez rozpięcie naramiennej klamry zatrzaskowej i suwaka (ok. 4 sek.)

Odbiorcą zamówienia jest Jednostka Wojskowa 4724 Kraków. Umowa zostanie zrealizowana do 30 października 2017 r.

Lubawa naprawi sprzęt dla wojska

W wyniku kolejnych wygranych przetargów, Spółka zrealizuje zamówienia o planowanej łącznej wartości 3,6 mln zł brutto.

Pierwsze z wygranych postępowań dotyczy naprawy kamizelek kuloodpornych oraz przeciwodłamkowych (KLV i OLV) i opiewa na łączną kwotę 2,4 mln zł brutto (0,5 mln zł brutto w części gwarantowanej oraz 1,9 mln zł brutto w części opcjonalnej). Termin realizacji wyznaczono na 30 listopada 2017 r.

W ramach kolejnego kontraktu Spółka dokona naprawy namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość kontraktu w części gwarantowanej i opcjonalnej wynosi 1,2 mln zł brutto. Planowany termin realizacji to 31 października br.

Odbiorcą w obu postępowaniach jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie.

Wideokonferencja z Prezesem Lubawa S.A.

24 maja 2017 r. (środa) o godz. 17:15 inwestorzy po raz kolejny będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Marcinem Kubicą, Prezesem Lubawa S.A. Przedmiotem wideokonferencji będzie omówienie najnowszych wyników finansowych r. oraz aktualnych projektów biznesowych Grupy Lubawa.

W celu uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA REJESTRACJI. Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 23 maja 2017 r., do godz. 12:00. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w spotkaniu oraz zaplanowanych sesji technicznych będą przesyłane zarejestrowanym uczestnikom pod wskazany adres e-mail od czwartku, 18 maja.

Wideokonferencje Prezesa Zarządu Lubawa S.A. z Inwestorami umożliwiają zapoznanie się z bieżącą kondycją Grupy Lubawa, a także wymianę uwag i spostrzeżeń dotyczących jej funkcjonowania. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najnowszymi projektami prowadzonymi we wszystkich spółkach zależnych, a także zadawania pytań Prezesowi Zarządu podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do REJESTRACJI

Grupa Lubawa przedstawia wyniki za I kw. 2017 r.

W I kw. 2017 r. przychody Grupy Lubawa wyniosły 58,9 mln zł (-15% rdr) i przełożyły się na 3,2 mln zł zysku netto (-23% rdr). Istotną poprawę rentowności odnotował segment tkanin.

W analizowanym okresie Grupa Lubawa największe przychody wygenerowała w segmencie materiałów reklamowych. Sprzedaż zewnętrzna segmentu wyniosła 30,8 mln zł (-11% rdr) i przełożyła się na 3,6 mln zł wyniku (-36% rdr). Obecne działania zarządu odpowiedzialnej za segment spółki Litex Promo skupione są na pozyskaniu nowych odbiorców w Polsce i za granicą, a także zwiększeniu jednostkowych marż na produktach.

Segment tkanin odnotował w I kw. 2017 r. 22,9 mln zł (-12% rdr) przychodów oraz 1,7 mln zł (+2,6 mln zł rdr) wyniku ze sprzedaży zewnętrznej. Niższy poziom przychodów przy jednoczesnym wzroście zyskowności był efektem m. in. innej struktury zamówień i skupieniu się na bardziej rentownych kontraktach. Wpływ na wzrost rentowności miał także spadek kosztów produkcji, odnotowany m. in. dzięki rezygnacji z zagranicznych podwykonawców. Obecnie w ramach segmentu kontynuowane są podjęte w II połowie 2016 r. działania optymalizacyjne, które zgodnie z założeniami zarządu będą umożliwiały stopniową poprawę rentowności.

Sprzedaż zewnętrzna w segmencie sprzętu specjalistycznego, w którym działa podmiot dominujący Lubawa S.A., wyniosła w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł (-51% rdr), które przełożyły się na 1,3 mln zł ujemnego wyniku (wobec 0,2 mln zł zysku w I kw. 2016 r.). Jednostkowe przychody Lubawy S.A. wyniosły 4,7 mln zł (-44% rdr), natomiast wynik netto -1,4 mln zł (wobec -0,1 mln zł w I kw. 2016 r.). Podobnie jak w roku 2015 i latach wcześniejszych, niższy poziom sprzedaży i rentowności realizowanej w segmencie wynika z sezonowości branży mundurowej, cechującej się najniższym poziomem zamówień w I kw. oraz ich kumulacją w ostatnich miesiącach roku. Porównując I kw. 2017 z I kw. roku ubiegłego należy pamiętać o pozytywnym wpływie realizowanego w I połowie ub. r. kontraktu na namioty sypialne dla wojska, który był zamówieniem nietypowym, a był fakturowany częściowo już w I kw. 2016 r.

Naszym celem jest odnotowanie dobrego roku, podobnie jak w roku ubiegłym, jest to założenie ambitne ale jest jeszcze zbyt wcześnie aby przesądzać czy nam się to uda. Tendencją zauważalną w obrębie całej Grupy jest optymalizacja produkcji i skupienie się w pierwszej kolejności na marżowości realizowanych zamówień, co powinno przekładać się na stopniowy wzrost rentowności Grupy w przyszłych kwartałach – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Wśród planów na najbliższe kwartały zarząd przedstawia m. in. dalszą optymalizację procesów produkcyjnych, rozwijanie działalności eksportowej, a także kontynuację prac badawczo rozwojowych. Na 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy nowoczesnego laboratorium badawczego spółki Lubawa, na który w 2016 r. podmiot otrzymał dotację w wysokości 4,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto Zarząd kontynuuje prace nad kompleksową strategią Grupy na lata 2018-2021. Data publikacji dokumentu planowana jest wstępnie na końcówkę bieżącego roku.

Grupa Lubawa: wzrost sprzedaży i zysków w 2016 r.

Grupa Lubawa przedstawiła wyniki za 2016 r., w którym odnotowała 274 mln zł przychodów (+14,1% rdr) oraz 11,2 mln zł zysku netto (+ 326% rdr).

Na wzrost przychodów Grupy złożyła się przede wszystkim sprzedaż sprzętu dla służb mundurowych, przypadająca II oraz IV kw. ubiegłego roku. Na poprawę zysku netto o 8,6 mln zł wobec 2015 r. wpłynął przede wszystkim wzrost rentowności sprzedaży w segmencie tkanin i materiałów reklamowych.

2016 r. był dla nas powrotem na właściwą ścieżkę rozwoju po trudnym 2015 r., kiedy borykaliśmy się ze skutkami pożaru tymczasowo obciążającymi naszą rentowność. Grupa pozyskała nowych odbiorców, skupialiśmy się na bardziej zyskownych zamówieniach, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach. – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W 2016 r. największym obszarem działalności Grupy Lubawa był segment tkanin, za który odpowiada spółka zależna Miranda. Odnotował 122,5 mln zł sprzedaży poza Grupę (+25% rdr) oraz 11,3 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o 16,3 mln zł wobec 5 mln zł straty segmentu w 2015 r. Odnotowana poprawa efektywności była rezultatem m. in. zakończonej i udanej optymalizacji produkcji po pożarze z listopada 2014 r.

Przychody ze sprzedaży zewnętrznej w segmencie materiałów reklamowych, w którym działa podmiot zależny Litex Promo, wyniosły w ubiegłym roku 81,4 mln zł (-7% rdr). Przełożyły się na 3,6 mln zł wyniku segmentu, co stanowi poprawę o 3 mln zł wobec 2015 r. Na przedstawione wielkości finansowe wpłynęła rezygnacja z części niskorentownych kontraktów oraz skupienie się na realizacji zamówień o wyższej rentowności, przy jednoczesnym spadku kosztów produkcji.

W wyniku wyższej sprzedaży dla służb mundurowych, w 2016 r. do 59,4 mln zł wzrosły przychody segmentu sprzętu specjalistycznego (+35% rdr), przekładając się jednocześnie na 3,3 mln zł zysku netto (+65% rdr). Odpowiadająca za segment Lubawa S.A. odnotowała 65,6 mln zł przychodów (+25,5% rdr) oraz 3,5 mln zł zysku netto (+18,4% rdr).

W 2016 r. zrealizowaliśmy kilka ciekawych zamówień dla służb mundurowych, m. in. kontrakt na siatki maskujące Berberys dla MON. Ze względu na charakterystykę branży, ciężko prognozować jak ukształtuje się poziom zleceń w bieżącym roku. Z naszej strony robimy wszystko co możliwe, promując nasze produkty zarówno w Polsce, jak i na wielu rynkach zagranicznych. Spotykamy się ze sporym zainteresowaniem, jednak trudno przewidzieć, jak przełoży się ono na faktyczne zamówienia – dodaje Marcin Kubica.