Lubawa Armenia z kontraktem na 1,7 mln USD

14 grudnia Lubawa Armenia podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Armenii na dostawę sprzętu specjalistycznego o wartości 1,7 mln USD.

Wyroby wyprodukowane zostaną w zakładach Lubawy Armenia w Charentsavan i trafią do służb mundurowych w Republice Armenii.

Kontrakt procedowany był już od dłuższego czasu, ostatecznie zakończył się pozytywną decyzją Rządu Armenii, który jest naszym partnerem w całym przedsięwzięciu. Jest to bardzo dobra wiadomość i mam nadzieję, że ta decyzja otworzy nam drzwi do kolejnych kontraktów w regionie – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

Działająca od 2013 r. Lubawa Armenia jest spółką joint-venture, w której 51% udziałów posiada Lubawa S.A., natomiast pozostałe 49% należy do “Charentsavan Machine-tool Factory” OJSC – firmy kontrolowanej przez Ministerstwo Obrony Republiki Armenii. Ormiańska filia Lubawy zajmuje się produkcją m. in. siatek maskujących, namiotów oraz systemów ochrony indywidualnej, których niewielkie dostawy realizowała już w poprzednich latach.

Nasza spółka jest pierwszą inwestycją zagraniczną w tej branży na terenie Armenii. Inwestycje w obronność są tam bardzo potrzebne, dlatego też wciąż pokładamy nadzieje w tym podmiocie. Dzięki niemu prowadzimy również promocję naszych produktów w innych krajach, m. in. w Gruzji czy Kazachstanie – dodaje Marcin Kubica.

Grupa Lubawa: 171,1 mln zł przychodów i 4,3 mln zł zysku po III kw.

Grupa Lubawa opublikowała raport za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wykazując 171,1 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4,3 mln zł zysku netto. Choć są to wyniki niższe od zeszłorocznych, znaczną poprawę wykazał segment tkanin, zwiększając wynik o 7,5 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż Grupy osiągnęła 171,1 mln zł co oznacza spadek o 9% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto w kwocie 4,3 mln zł był niższy o 36% rdr.

Wpływ na odnotowane dynamiki miała przede wszystkim niższa sprzedaż w samej Lubawie S.A. Oceniając trzy kwartały łącznie należy pamiętać o nietypowych, dużych kontraktach Spółki w pierwszej połowie ubiegłego roku, związanych z zamówieniami na potrzeby ówczesnych ćwiczeń wojsk NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Takie zamówienia nie wystąpiły w roku bieżącym, miały natomiast duży wpływ na ujemną dynamikę przychodów. Sam III kw. pod kątem finansowym był dla nas lepszy od zeszłorocznego – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Przychody segmentu sprzętu specjalistycznego (ze sprzedaży poza Grupę), w którym działa Lubawa S.A., wyniosły od stycznia do września 10 mln zł, czyli o 19,2 mln zł mniej rdr. Wynik segmentu wyniósł -3,8 mln zł wobec 1,2 mln zł zysku segmentu przed rokiem. Poprawy rezultatów Zarząd oczekuje w ostatnim kwartale roku.

W związku ze specyfiką zamówień z branży mundurowej, kontrakty Lubawy S.A. rozliczane są w dużej części w ostatnich miesiącach roku, czego oczekujemy również w bieżącym IV kw. Realizujemy obecnie szereg zamówień, których zakończenie powinno korzystnie przełożyć się na końcowy wynik segmentu oraz całej Grupy – wyjaśnił w liście do akcjonariuszy Prezes Spółki.

W omawianym okresie Grupa odnotowała dobre wyniki w segmencie tkanin, w którym działa spółka Miranda. Wygenerował on 77,3 mln zł przychodów (sprzedaż poza Grupę), co jest wielkością zbliżoną do 77, 6 mln zł za I-III kw. 2016 r. Zysk segmentu (ze sprzedaży poza Grupę) ukształtował się na poziomie blisko 7 mln zł, wykazując znaczną poprawę wobec 0,5 mln zł straty przed rokiem. Wzrost rentowności był rezultatem procesów optymalizacyjnych prowadzonych w zakładach Mirandy, a także skupienia się na realizacji najbardziej dochodowych kontraktów.

W segmencie materiałów reklamowych zanotowano sprzedaż poza Grupę na poziomie 74,7 mln zł, co oznacza wzrost o 0,9 mln zł rdr. Wynik segmentu (ze sprzed. zewn.) wyniósł 4,4 mln zł, co jest wielkością niższą o 3 mln zł wobec analogicznego okresu ub. r. Jak wyjaśnia Spółka w raporcie, w analizowanym okresie segment pozostawał pod wpływem rosnących kosztów wynagrodzeń, wzrostu cen surowców oraz niekorzystnego kursu walutowego.

W perspektywie najbliższych miesięcy Grupa planuje kontynuację prowadzonych działań optymalizacyjnych, które powinny przekładać się na stopniową poprawę rentowności w segmentach tkanin i materiałów reklamowych. Kontynuowane są także prace nad nową strategią Grupy Lubawa na lata 2018-2021, której publikacja planowana jest na I kw. 2018 r.

Lubawa S.A. buduje Centrum Badawczo-Rozwojowe

26 września miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawa S.A. Nowy obiekt ułatwi prace nad unikalnymi materiałami i tkaninami, a także ich zastosowaniem w systemach bezpieczeństwa, w tym balistyki i kamuflażu.

Budowane w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie) Centrum będzie nowoczesnym ośrodkiem badawczym, umożliwiającym prowadzenie prac w zakresie zaawansowanych technicznie tkanin i materiałów. W powstających laboratoriach zainstalowane zostaną urządzenia do badań wytrzymałości statycznej i dynamicznej, a także cech fizyko-mechanicznych surowców oraz kompletnych produktów Grupy Lubawa. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone mają być zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z jednostkami naukowymi, zewnętrznymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Nowe centrum istotnie zwiększy potencjał badawczy i umocni pozycję konkurencyjną Grupy Lubawa. Opracowywać będziemy w nim nowe, a także udoskonalać obecne rozwiązania bazujące na wysokowytrzymałych tkaninach i materiałach, wykorzystywanych m. in. w systemach balistycznych dla osób i pojazdów, zaawansowanym techniczne kamuflażu czy samouszczelniających się zbiornikach paliwowych. Rozwijamy unikalne produkty, które już dziś oferujemy na całym świecie. Nowy obiekt znacznie ułatwi nam prace w tym obszarze – komentuje Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

W ubiegłym roku projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.” otrzymał 4,6 mln zł dofinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, skierowanego do jednostek naukowych i innych instytucji realizujących projekty badawczo rozwojowe oraz wdrażających innowacyjne produkty i rozwiązania.

Zgodnie z założeniami Spółki, Centrum Badawcze Lubawy S.A. ma rozpocząć działalność w 2018 r.

122 mln zł przychodów i 3,6 mln zł zysku Grupy Lubawa w I półroczu

Grupa Lubawa zaprezentowała najnowsze wyniki finansowe, wykazując niższe od zeszłorocznych przychody i wielkości pozycji wynikowych. Poprawę rentowności odnotował segment tkanin, blisko czterokrotnie zwiększając zysk do 2,3 mln zł.

Wypracowana w I półroczu sprzedaż Grupy na poziomie 122 mln zł była niższa o 16% wobec 145 mln zł. w analogicznym okresie przed rokiem. Jak wyjaśnia Zarząd, wpływ na jej poziom miały przede wszystkim niższe przychody segmentów sprzętu specjalistycznego i tkanin.

Dwa pierwsze kwartały są zwyczajowo słabsze dla segmentu sprzętu specjalistycznego. W analizowanym okresie duży wpływ na dynamikę przychodów i zysków w tym obszarze miał efekt wysokiej bazy. W II kwartale ubiegłego roku zrealizowaliśmy jednorazowy, duży kontrakt na namioty, który w tym roku nie miał miejsca. Jeżeli chodzi o tkaniny, tutaj niższa sprzedaż była przede wszystkim rezultatem świadomej rezygnacji z części mniej rentownych kontraktów, co korzystnie przełożyło się na zyskowność całego segmentu – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

Skonsolidowany zysk netto za I półrocze ukształtował się na poziomie 3,6 mln zł wobec 9,8 mln zł przed rokiem. Oznacza to spadek o 63%, będący rezultatem niższej rentowności w segmencie sprzętu specjalistycznego oraz materiałów reklamowych.

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

W I półroczu segment materiałów reklamowych, za który odpowiada spółka Litex Promo, pozostawał największym obszarem działalności Grupy – wykazał 63,4 mln zł przychodów ze sprzedaży zewnętrznej, o 0,3 mln zł więcej w stosunku do stanu przed rokiem. Na skutek wzrostu kosztów płac, zużycia surowców i materiałów, a także zmian kursów walutowych, wynik segmentu ze sprzedaży zewn. spadł o  31% rdr do poziomu 6,6 mln zł.

Segment tkanin, w którym działa spółka zależna Miranda, odnotował 46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży dla klientów zewnętrznych (-14% rdr), jednocześnie czterokrotnie zwiększając wynik z 0,6 mln zł przed rokiem do 2,3 mln zł za ubiegłe półrocze. Wpływ na poprawę miało m. in. zmniejszenie kosztów produkcji poprzez: rezygnację z zagranicznych podwykonawców, przeprowadzenie procesów optymalizacyjnych oraz redukcję zużycia surowców.

W segmencie sprzętu specjalistycznego, będącego głównym obszarem działalności Lubawy S.A., sprzedaż poza Grupę wyniosła 6,8 mln zł (-70% rdr) i przełożyła się na stratę w wysokości 3,1 mln zł wobec 2,7 zł zysku w I półroczu roku ubiegłego. Wpływ na odnotowany spadek przychodów i wyników miała przede wszystkim jednorazowa, wysoka sprzedaż namiotów, przypadająca na I półrocze 2016 r., która nie wystąpiła w roku bieżącym. Do niższego wyniku przyczynił się też jeden z kontraktów na kamizelki, przy realizacji którego kontrahent dostarczył wadliwą partię balistyki. Odbiorca naliczył karę umowną za nieterminową realizację, natomiast kwota ok. 1,5 mln zł, która obciążyła wynik, jest obecnie w całości przedmiotem roszczenia wobec dostawcy wadliwego produktu.

Biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży dla służb mundurowych oraz kumulację zamówień, przypadającą zwyczajowo na ostatnie miesiące roku, Zarząd oczekuje poprawy wyniku w II półroczu br.

 

PLANY ZARZĄDU: OPTYMALIZACJA, R&D, NOWA STRATEGIA

W najbliższym miesiącach Grupa Lubawa zamierza kontynuować podjęte w spółkach Miranda oraz Litex Promo procesy optymalizacyjne, których stopniowe wdrażanie ma mieć korzystny wpływ na rentowność segmentów tkanin oraz materiałów reklamowych. Działania Grupy skupione są również na obszarze badań i rozwoju, w tym prac nad rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych tkanin, a także budowie centrum badawczo-rozwojowego Lubawy S.A., w którym prowadzone będą testy produktowe (w tym balistyczne) oraz prace nad właściwościami zaawansowanych technicznie materiałów. Wbudowanie kamienia węgielnego zaplanowano na 26 września, natomiast otwarcie obiektu – na przyszły rok.

W Grupie trwają też prace nad optymalizacją działania i współpracy poszczególnych spółek, zwiększeniem ich konkurencyjności oraz obecności na rynku. Płynące z nich wnioski znajdą wyraz w nowej strategii, wskazującej kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa w latach 2018-2021. Publikację dokumentu zaplanowano na przełom 2017 i 2018 r.

Sprzedażowa ofensywa Lubawy

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne rozstrzygnięcia postępowań przetargowych z udziałem Lubawy S.A. Spółka podsumowuje ostatnie kontrakty dla służb mundurowych, a także chwali się dotacją przyznaną w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki.

29 sierpnia Lubawa zawarła kolejna umowę z Komendą Główną Policji, jednym ze stałych odbiorców jej wyrobów. W ramach kontraktu zrealizuje dostawę 4000 szt. kamuflowanych kamizelek kuloodpornych o wartości 3,9 mln zł brutto. Dodatkowo 1 września podpisany został aneks do umowy, gwarantujący dostawę ilości opcjonalnej za kwotę 306,5 tys. zł brutto.

30 sierpnia Spółka podpisała 3-letni kontrakt z kolejnym stałym klientem – Inspektoratem Uzbrojenia. Porozumienie dotyczy dostawy łodzi rozpoznawczych ŁRM-3, służących do przeprawy ludzi i sprzętu m. in. w małych zatokach, jeziorach, rzekach i kanałach. W ramach dostaw zaplanowanych na lata 2017-2019 do armii trafią łącznie 204 kpl. łodzi (72 kpl. w 2017 r., 60 kpl. w 2018 praz 72 kpl. w 2019 r.). Łączna wartość brutto umowy to blisko 2,7 mln zł.

W wyniku kolejnego wygranego postępowania przetargowego, Lubawa zrealizuje także dostawę ubrań specjalnych COBRA, przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowany w zakładach Spółki produkt, który w ubiegłym roku został wyróżniony podczas XI edycji Targów EDURA, jest chętnie wykorzystywany przez służby pożarnicze na terenie całego kraju. W ramach najnowszego zamówienia 290 kpl. trafi do KW PSP w Krakowie. Umowa opiewa na 442,3 tys. zł brutto.

53 mln zł z zamówień dla mundurówki

Podpisane zamówienia wpisują się w szereg kontraktów dla polskich służb mundurowych uzyskanych przez Lubawę S.A. w ostatnich miesiącach. 1 sierpnia Spółka zawarła umowę dostawy kombinezonów do pracy w wodzie o wartości 4,7 mln zł brutto w części gwarantowanej (oraz 2,4 mln zł brutto w części opcjonalnej) w odpowiedzi na zamówienie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

W lipcu Spółka zawarła dwie umowy na dostawę sprzętu dla pilotów. Pierwsze zamówienie dotyczyło dostawy wysokościowych ubiorów kompensacyjnych WUK-90 dla polskiej armii. Kontrakt opiewający łącznie na 3,2 mln zł brutto realizowany będzie w latach 2017-2020. W odpowiedzi na zamówienie Inspektoratu Uzbrojenia, Lubawa dostarcza również kamizelki ratunkowe KR-7 3M oraz lotnicze łodzie ratunkowe LŁR-1MT. Kontrakt warty 1,2 mln zł brutto zostanie zrealizowany do końca października br.

19 czerwca Spółka poinformowała o wygranym przetargu na dostawę kamizelek kuloodpornych KWS09 Reccon dla Jednostki Wojskowej 4724 w Krakowie, natomiast w maju zawarła porozumienie dot. naprawy sprzętu dla 2 RBLog – kamizelek kuloodpornych i przeciwodłamkowych (KLV i OLV) oraz namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość obu kontraktów to 3,6 mln zł brutto.

Spółka z Ostrowa Wielkopolskiego nie jest jednak jedynym podmiotem z Grupy Lubawa, realizującym kontrakty dla polskiej armii. Zamówienia na potrzeby wojska realizuje także spółka zależna Miranda – producent zaawansowanych tkanin technicznych. W lipcu zawarła ze Skarbem Państwa umowę na dostawę systemów maskowania zimowego BERBERYS-S. Wartość kontraktu, który realizowany będzie w latach 2017-18 to 30,5 mln zł brutto.

W ostatnich czterech miesiącach z przedstawicielami polskich służb mundurowych nasze spółki zawarły umowy na ponad 50 mln zł. Jesteśmy wieloletnim, zaufanym dostawcą w zakresie naprawdę szerokiej gamy produktów – namiotów, kamuflażu, sprzętu defensywnego i ratowniczego. Stale rozwijamy autorskie, innowacyjne rozwiązania, inwestujemy w zaplecze badawczo-rozwojowe, śmiało wychodzimy z ofertą na rynki zagraniczne – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

2,7 mln zł od Ministerstwa Rozwoju

Szczególną pozycję Lubawy w polskim sektorze obronnym dostrzega także Ministerstwo Rozwoju, które w sierpniu przyznało jej dotację w wysokości 2,7 mln zł w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki. W związku z udziałem w Programie Spółka podlega obowiązkom, które w ramach dotacji będzie musiała wykonać w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – obejmują one przede wszystkim dostawy, usługi remontowe i kooperację z administracją państwową. W czasach pokoju zadania polegają przede wszystkim na utrzymaniu mocy produkcyjnych i remontowych.

Program Mobilizacji Gospodarki to duża i bardzo ważna dla obronności inicjatywa, angażująca polskie przedsiębiorstwa z sektora obronnego i zbrojeniowego. Udział w Programie to także duża nobilitacja, świadcząca o ważnej pozycji Lubawy w sektorze. Otrzymaną w tym roku kwotę dotacji planujemy przeznaczyć na dalszy rozwój naszego zaplecza produkcyjnego i badawczego, co nie tylko ułatwi wypełnienie zobowiązań wynikających z programu, ale również przysłuży się naszej codziennej działalności – stwierdził Marcin Kubica.

Lubawa z kontraktem na dostawę kombinezonów

W wyniku kolejnego wygranego przetargu, Spółka zawarła umowę na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.

Wartość zamówienia w części gwarantowanej opiewa na 4,7 mln zł brutto, natomiast w części opcjonalnej – na 2,4 mln zł brutto. Termin realizacji upływa 15 grudnia br.

Kombinezony do pracy w wodzie, produkowane w zakładach Lubawy S.A., znajdują zastosowanie m. in. akcjach ratowniczych prowadzonych przez służby mundurowe. Wykonane są z tkaniny poliestrowej zdwojonej z dzianiną poliamidową, zabezpieczającą przed zamoczeniem. Produkty są w pełni wodoszczelne i niezatapialne.

Lubawa dostarczy sprzęt dla pilotów

Lubawa S.A. podpisała nowe kontrakty na dostawę ubiorów kompensacyjnych, kamizelek i łodzi ratunkowych dla Inspektoratu Uzbrojenia. Łączna wartość zawartych umów to 4,4 mln zł brutto.

W pierwszym wygranym przetargu, Lubawa S.A. wystąpiła jako lider konsorcjum z firmą AIR-POL, producentem sprzętu spadochronowego i lotniczego. Przedmiotem kontraktu są wysokościowe ubiory kompensacyjne WUK-90 będące elementem indywidualnego wyposażenia pilotów samolotów naddźwiękowych.

Łączna wartość kontraktu na ubiory WUK-90 opiewa na 3,2 mln zł brutto. Zamówienie realizowane będzie w latach 2017-2020. Pierwsza dostawa zostanie sfinalizowana do 31 października br. Sprzęt trafi do Jednostki Wojskowej 4228 w Krakowie.

Kolejny kontrakt zawarty z Inspektoratem Uzbrojenia obejmuje dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego produkcji Lubawy S.A. Przedmiotem zamówienia są pneumatyczne kamizelki ratunkowe KR-7 3M oraz lotnicze łodzie ratunkowe LŁR-1MT dla pilotów. Kontrakt opiewa na 1,2 mln zł brutto i zostanie zrealizowany do końca października br.

Miranda dostarczy maskowanie dla polskiej armii

Miranda sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Lubawa, zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia – na dostawę systemów maskowania zimowego BERBERYS-S o wartości 24,8 mln zł netto.

Realizacja dostaw przypadnie na lata 2017-2018 i odbywać się będzie w dwóch transzach. Pierwsza  część umowy, opiewająca na 13,6 mln zł netto zostanie zrealizowana do 31 października 2017; druga transza o wartości 11,2 mln zł netto – do 31 października 2018 r.

Wielozakresowe pokrycie maskujące BERBERYS-S  jest jednym z flagowych produktów Mirandy. Przeznaczone jest do maskowania sprzętu w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym na terenach zaśnieżonych. Kamuflaż zapewniający pełny zakres maskowania od lat używany jest przez polską armię na różnorodnym sprzęcie oraz obiektach wojskowych.

– Grupa Lubawa  regularnie dostarcza kamuflaż dla Sił Zbrojnych RP, zarówno w formie większych kontraktów, jak i drobniejszych dostaw. Maskowanie BERBERYS-S to produkt najwyższej klasy, wyróżniający się dobrymi parametrami, mający szerokie zastosowanie. Nasi odbiorcy bardzo wysoko oceniają ten wyrób – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

W związku z terminem realizacji przypadającym na IV kwartał 2017 i 2018 r, Spółka oczekuje korzystnego przełożenia kontraktu na wynik Mirandy za najbliższe dwa lata obrotowe.

Zdjęcia i opis produktu: Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS-S

Lubawa z kontraktem na dostawę kamizelek kuloodpornych

Spółka z Ostrowa Wielkopolskiego podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych KWS09 w wersji Reccon o wartości 1,6 mln zł brutto.

Kamizelki modułowe KWS09 w wersji Reccon są kluczowym elementem wyposażenia polskiego żołnierza w warunkach bojowych. Zastosowane w nich unikalne rozwiązania Lubawy S.A. umożliwiają łatwą rekonfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymogów użytkownika. Produkty cechuje niska waga, a także wyjątkowo krótki czas zrzucenia – za pomocą błyskawicznie działającego mechanizmu Quick Release (ok. 1,5 sek.) lub poprzez rozpięcie naramiennej klamry zatrzaskowej i suwaka (ok. 4 sek.)

Odbiorcą zamówienia jest Jednostka Wojskowa 4724 Kraków. Umowa zostanie zrealizowana do 30 października 2017 r.

Lubawa naprawi sprzęt dla wojska

W wyniku kolejnych wygranych przetargów, Spółka zrealizuje zamówienia o planowanej łącznej wartości 3,6 mln zł brutto.

Pierwsze z wygranych postępowań dotyczy naprawy kamizelek kuloodpornych oraz przeciwodłamkowych (KLV i OLV) i opiewa na łączną kwotę 2,4 mln zł brutto (0,5 mln zł brutto w części gwarantowanej oraz 1,9 mln zł brutto w części opcjonalnej). Termin realizacji wyznaczono na 30 listopada 2017 r.

W ramach kolejnego kontraktu Spółka dokona naprawy namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość kontraktu w części gwarantowanej i opcjonalnej wynosi 1,2 mln zł brutto. Planowany termin realizacji to 31 października br.

Odbiorcą w obu postępowaniach jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie.