Rekordowe półrocze Grupy Lubawa

Od stycznia do czerwca Grupa Lubawa wypracowała 144,5 mln zł (+2% rdr) skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 25,8 mln zł zysku netto (+65% rdr).

Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 34,0 mln zł (+125% rdr), natomiast zysk netto na sprzedaży 32,6 mln zł i (+132% rdr). Pod kątem wyników i rentowności było to najlepsze I półrocze w historii Grupy.

Na wykazany wzrost złożyła się przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmencie tkanin, w którym działalność prowadzi spółka zależna Miranda. Przychody segmentu (ze sprzedaży poza Grupę) wyniosły 65,4 mln zł (+29% rdr). Wynik segmentu ukształtował się na poziomie 20,1 mln zł i był ponad sześciokrotnie wyższy wobec 3,0 mln zł za analogiczny okres 2019 r.

– Wyższa rentowność segmentu tkanin była rezultatem korzystniejszej struktury sprzedaży spółki Miranda, w tym rozpoczęciem realizacji kolejnej transzy wieloletniego kontraktu na maskowania Berberys dla polskiej armii, zawartego we wrześniu 2019 r. Korzystny wpływ na wynik segmentu miał również spadek kosztów związany z udanymi działaniami optymalizacyjnymi, przewidzianymi nową strategią Grupy – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Segment materiałów reklamowych, za który odpowiada przede wszystkim spółka zależna Litex Promo, odnotował w I półroczu 2020 r. sprzedaż na poziomie 63,5 mln zł (+1% rdr). Poprawie o 2,8 mln zł do poziomu 11,9 mln zł (+31% rdr) uległ wynik segmentu, głównie za sprawą prac optymalizacyjnych skupionych na zwiększeniu efektywności kosztowej.

W segmencie sprzętu specjalistycznego, w którym działa Lubawa S.A., Grupa odnotowała 11,1 mln zł przychodów(-51% rdr) i wynik w wysokości blisko 1,0 mln zł (-23% rdr).

– W I półroczu przed rokiem sprzedaż segmentu sprzętu specjalistycznego była szczególnie wysoka w związku z realizacją szeregu kontraktów dla Komendy Głównej Policji, które nie powtórzyły w bieżącym roku, natomiast w odniesieniu do lat poprzednich, odnotowana w I półroczu sprzedaż segmentu stanowi bardzo dobry rezultat. Ponadto, w związku z sezonowością branży i uruchamianiem największej liczby postępowań przetargowych w II półroczu, sprzedaż segmentu sprzętu specjalistycznego należy oceniać w perspektywie pełnego roku – wyjaśnia Prezes Marcin Kubica.

Na poprawę wyników Grupy za I półrocze złożyło się również otrzymane wsparcie w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19 o łącznej wartości 4,2 mln zł. Jak podkreśla Zarząd – obecnie nie dostrzega istotnych zagrożeń dla rozwoju Grupy.

– Nie zidentyfikowaliśmy istotnych zagrożeń związanych z epidemią, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy w najbliższych okresach. Rozwijamy się stabilnie, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. W przyszłych kwartałach oczekujemy kontynuacji dodatniej tendencji wzrostowej w oparciu o założenia nowej strategii, której realizacja już dziś korzystnie przekłada się na zachodzące w Grupie procesy i wyniki – podsumował Prezes Marcin Kubica.

Grupa Lubawa przedstawia strategię na najbliższe lata

Do 2022 r. Lubawa ma osiągnąć 320 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożą się na 50 mln zł EBITDA. Zarząd chce postawić na najsilniejsze strony dotychczasowej działalności skupionej na produkcji, przetwórstwie i sprzedaży tkanin i dzianin, a także maksymalizować efekty synergii zachodzące pomiędzy spółkami zależnymi.

Strategia Grupy Lubawa oparta została na dwóch czteroletnich perspektywach czasowych: 2019-2022 oraz 2023-2026. W pierwszej z nich, krótkoterminowej, Zarząd stawia sobie za cel wzrost poziomu sprzedaży do 320 mln zł, czyli o 30% wobec bazowego roku 2018. Rosnąca sprzedaż ma umożliwić poprawę wskaźnika marżowości EBITDA do poziomu 15%.

Wśród działań, które umożliwią tę poprawę znajdą się m. in. koncentracja na priorytetowych obszarach biznesowych i grupach produktowych, optymalizacja i doskonalenie procesów (przede wszystkim produkcyjnego), identyfikacja kluczowych rynków eksportowych, a także programy motywacyjne dla kluczowych pracowników. Etap ten zakłada realizację ponad 60 projektów strategicznych.

Nad strategią pracowaliśmy od kilku lat. Gruntownie przeanalizowaliśmy każdy detal działalności Lubawy oraz wszystkich spółek zależnych. Poszczególne założenia wdrażaliśmy i testowaliśmy na bieżąco, by mieć pewność, że są optymalne i realistyczne. Uważam, że Grupa Lubawa bardzo potrzebowała zarówno tego procesu, jak i samego dokumentu strategii, jasno nakreślającego zadania i cele na najbliższe lata – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W kolejnych 4 latach (2023-2026) zakładane jest utrzymanie dodatniego tempa wzrostu sprzedaży i osiągnięcie 500 mln zł skonsolidowanych przychodów do 2026 r., co oznacza ich podwojenie wobec bazowego 2018 r. Wskaźnik marży EBITDA ma zostać utrzymany na poziomie 15%. W tej perspektywie czasowej Zarząd planuje realizację ponad 30 projektów strategicznych, skupionych wokół wykorzystania efektów synergii wewnątrz Grupy, optymalizacji kosztów, zmiany modelu procesu produkcji, a także działań badawczo-rozwojowych. Możliwa jest również akwizycja podmiotu z branży.

Zgodnie z misją, która przyświeca nam w perspektywie bieżącej strategii, chcemy wykorzystać doświadczenia, wiedzę i synergie tak, aby jak najsilniej wpływały na rozwój i sukces naszych akcjonariuszy, klientów, zespołu oraz wszystkich spółek z Grupy. Prowadzimy zróżnicowaną działalność, jesteśmy obecni w wielu branżach – od wyposażenia dla wojska, przez nośniki reklamy, aż po tkaniny do wózków dla dzieci. Prace nad strategią pozwoliły nam spojrzeć na nasz biznes z _odpowiedniej perspektywy i przygotować Grupę na najbliższe lata – podsumowuje Prezes Marcin Kubica.

Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.

Grupa Lubawa ośmiokrotnie zwiększa zysk netto po III kw. 2019 r.

Narastająco po III kw. Grupa Lubawa odnotowała 181,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9,5 mln zł rdr) i 15,8 mln zł zysku netto (+13,9 mln zł rdr).

Na poprawę sprzedaży wpłynęły przede wszystkim wyższe o 7,2 mln zł przychody segmentu sprzętu specjalistycznego, które wyniosły 24,1 mln zł (+42%). Grupa wykazała również wzrost sprzedaży w pozostałych dwóch kluczowych segmentach działalności, tkanin oraz materiałów reklamowych, odpowiednio o 2,3% i 1% rdr.

Przychody Grupy narastająco po III kw. 2019 r. przełożyły się na 15,8 mln zł zysku netto, co oznacza ponad ośmiokrotną poprawę wobec 1,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Złożyły się na nią wyższe wyniki w segmentach materiałów reklamowych i tkanin (o 4,9 mln zł i 0,5 mln zł rdr), a także niższa o 0,8 mln zł strata segmentu sprzętu specjalistycznego. Ponadto do wyniku netto kwotą 5,6 mln zł jednorazowo kontrybuowała sprzedaż udziałów spółki zależnej Isabella PL w kwietniu br.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży i wyników po trzech kwartałach. Są one przede wszystkim rezultatem dobrego sprzedażowo I półrocza w segmencie sprzętu specjalistycznego, w ramach którego prowadzimy większość dostaw dla służb mundurowych. Biorąc pod uwagę obecny poziom zamówień i fakt, że w końcówce roku w tej branży uruchamianych jest więcej przetargów, jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o zamknięcie roku – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

We wrześniu br. Lubawa S.A. poinformowała o zawarciu przez spółkę zależną Miranda kontraktu na dostawę pokryć maskujących Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia. Realizacja zamówienia podzielona będzie na cztery transze i przypadnie na lata 2019-2022. Łączna wartość kontraktu opiewa na 165 mln zł brutto, z których 20,4 mln zł brutto zasili konto Mirandy jeszcze w 2019 r.

Obecnie jesteśmy jedynym w Polsce producentem tak zaawansowanych multispektralnych kamuflaży, a zawarty niedawno kontrakt umacnia nasza pozycję, zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie również ten produkt jest oferowany. Oczekujemy, że realizacja tej umowy będzie miała istotny wpływ na wyniki Grupy w najbliższych latach – wyjaśnia Marcin Kubica.

W najbliższych kwartałach, zgodnie z realizowaną strategią, Grupa Lubawa będzie koncentrowała się na pozyskaniu kolejnych zamówień w Polsce i zagranicą, a także rozwoju oferty produktowej. W perspektywie całego 2019 r. Zarząd spodziewa się utrzymania korzystnych wyników finansowych.

Oczekuję, ze 2019 r. zakończymy dobrym wynikiem, na co wskazuje z jednej strony poprawa rentowności poszczególnych segmentów wynikająca m. in. z działań optymalizacyjnych i koncentracji na wyższych marżach, a z drugiej – rozpoczęcie realizacji w IV kw. wieloletniego kontraktu na maskowanie Berberys – dodaje Prezes Marcin Kubica.

Grupa Lubawa poprawia przychody i trzykrotnie zwiększa zysk netto

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy Lubawa I półroczu 2019 r. wyniosła 141,8 mln zł, wykazując wzrost o 8% rdr. Zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.

Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę sprzedaży była wyższa wartość kontraktów zrealizowanych w segmencie sprzętu specjalistycznego, która wzrosła do poziomu 22,6 mln zł (wobec 4,9 mln zł przed rokiem).

– Za nami bardzo udane sprzedażowo I półrocze. Zrealizowaliśmy kilka ciekawych kontraktów dla służb mundurowych, dotyczących m. in. dostaw naszych kamizelek kuloodpornych dla policji, które zauważalnie wpłynęły na poziom przychodów – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Wyższy wynik netto Grupy po I półroczu to rezultat poprawy zyskowności w segmentach materiałów reklamowych i sprzętu specjalistycznego, a także zrealizowanej w maju br. sprzedaży udziałów spółki zależnej Isabella PL. Jednorazowy wpływ transakcji na skonsolidowany wynik finansowy wyniósł 5,64 mln zł.

– Jeżeli chodzi o II półrocze, na ten moment również rysuje się ono obiecująco. Po pierwsze – przeważnie w ostatnich miesiącach roku w naszej branży uruchamianych jest więcej przetargów, po drugie – z uwagi na rozpoczęcie realizacji wieloletniego kontraktu na kamuflaż dla polskiej armii, w ramach którego jeszcze w tym roku zrealizujemy dostawy w wysokości 20 mln zł. Ponadto stale i z dobrymi rezultatami pracujemy nad optymalizacją kosztów w naszych zakładach, co również będzie miało wpływ na rentowność w przyszłych kwartałach – dodaje Prezes Marcin Kubica.

Wspomniany kontrakt na dostawy wielozakresowych pokryć maskujących Berberys został zawarty 4 września przez podmiot zależny Lubawy – Mirandę sp. z o.o. oraz Skarb Państwa. Wartość zamówienia wynosi 165 mln zł brutto i będzie ono realizowane w czterech transzach w latach 2019-2022.

– Grupa Lubawa od lat dostarcza maskowania Berberys dla polskich służb, więc ostatnia umowa stanowi niejako przedłużenie dotychczasowych kontraktów, a także umocnienie naszej pozycji jako jedynego dostawcy tak nowoczesnych kamuflaży w kraju. Jest to bardzo dobry produkt, który z powodzeniem oferujemy również na rynkach zagranicznych – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Grupa Lubawa podpisuje kilkuletni kontrakt o wartości 165 mln zł

Producent sprzętu dla służb mundurowych umacnia swoją pozycję w branży i podpisuje kolejną umowę na dostawę nowoczesnego kamuflażu dla polskich Sił Zbrojnych.

Spółka w komunikacie poinformowała o zawartej podczas targów MSPO w Kielcach umowie ze Skarbem Państwa – Inspektoratem uzbrojenia na łączną kwotę 164,8 mln zł brutto na dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących „BERBERYS”.

Zawarta przez zależną w 100% od Lubawy S.A. spółkę „Miranda” umowa stanowi kontynuację zamówień z lat poprzednich, jej roczna wartość jest jednak znacząco większa niż w latach ubiegłych.

– Jeszcze w tym roku „Miranda” wykona dostawy o wartości przekraczającej 20 mln zł, co stanowi wartość wyższą niż średniorocznie w poprzednich latach, a w latach przyszłych będzie to już po niespełna 50 mln zł rocznie. Tak znacząca umowa umacnia kluczową pozycję Grupy Lubawa w dostawach tego typu wyposażenia. Trzeba pamiętać, że jesteśmy jedynym w Polsce dostawcą tak nowoczesnych multispektralnych kamuflaży, które od szeregu lat dostarczamy polskiej armii i które dostarczaliśmy również innym państwom NATO – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Umowa ta, jak przewiduje Spółka, będzie miała znaczący pozytywny wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy Lubawa w kolejnych latach. Cała Grupa Lubawa w ubiegłym roku obrotowym zrealizowała przychody na poziomie niespełna 240 mln zł, a największy w Grupie segment Tkaniny, w którym znajduje się produkująca kamuflaż „Berberys” spółka „Miranda” osiągnął 90 mln zł przychodów.

– Tak znaczący kontrakt pomoże nam zwiększyć przewidywalność przychodów w segmencie Tkaniny, pokryje również znaczącą cześć kosztów stałych, ponoszonych na utrzymanie mocy produkcyjnych bez względu na realizowaną w danym sprzedaż. Pozwoli nam to poprawić rentowność całej produkcji w tym segmencie wpływając na zyskowność również innych kontraktów. Nie publikujemy prognoz, ale również dzięki podpisanemu dziś kontraktowi, optymistycznie patrzymy w przyszłość segmentu Tkaniny i całej Grupy Lubawa – podsumowuje Prezes Kubica.

Grupa Lubawa: 70 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy w I kw. br. kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu przed rokiem. Wynik finansowy odnotował jednak spadek, za sprawą niższej sprzedaży w segmencie tkanin. Bardzo dobry kwartał odnotował segment sprzętu specjalistycznego.

W I kw. największym obszarem działalności Grupy pozostawał segment materiałów reklamowych, którego przychody poza Grupę wyniosły 29,7 mln zł i były niższe o 11% rdr. Przełożyły się jednak na 4,2 mln zł wyniku segmentu, co oznacza poprawę o 41% rdr.

Poprawa wyniku w tym obszarze była w dużej mierze rezultatem redukcji kosztów stałych i części kosztów bezpośrednio produkcyjnych. Złożyły się na nią też wyższe marże części produktów oraz korzystna, w analizowanym okresie, sytuacja kursowa – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W segmencie tkanin Grupa odnotowała 22,4 mln zł przychodów, co jest wielkością niższą o 30% rdr. Wynik segmentu wyniósł -0,7 mln zł wobec 7,5 mln zysku zł przed rokiem.

Na niższe wyniki w segmencie tkanin wpłynęło przede wszystkim przesunięcie realizacji części wyżej rentownych kontraktów, które w ubiegłym roku zostały zrealizowane w I kw. Oczekujemy, że te kontrakty będą realizowane w kolejnych kwartałach br., powinno się to korzystnie przełożyć na wyniki segmentu i całej Grupy Kapitałowej – komentuje Prezes Marcin Kubica.

Istotny wzrost sprzedaży w ubiegłym kwartale Grupa wykazała w segmencie sprzętu specjalistycznego, w ramach którego realizuje zamówienia dla służb mundurowych. Przychody segmentu wyniosły 15,4 mln zł wobec 2,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przełożyły się na 1,3 mln zł wyniku segmentu, czyli o 3,1 mln zł więcej rdr. Działająca w segmencie Lubawa S.A. wykazała jednostkowo 15,5 mln zł przychodów i 1,1 mln zł wyniku netto, co oznacza poprawę odpowiednio o 10,8 mln zł i 3,1 mln zł rdr.

Zazwyczaj pierwszy kwartał jest okresem niższej sprzedaży w Lubawie, jednak w tym roku pozyskaliśmy kilka zamówień, w tym dwa kontrakty na kamizelki kuloodporne dla Policji, których realizacja w wpłynęła pozytywnie na wyniki. W bieżącym roku będziemy aktywnie ofertować służby mundurowe, jednak większej liczby przetargów i kontraktów spodziewamy się tradycyjnie w końcówce roku – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Ostatecznie, po I kw. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 70 mln zł, czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do I kw. ubiegłego roku (70,1 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,3 mln zł przed rokiem.

Oczekujemy, że cały 2019 r. będzie dla Grupy Lubawa okresem dużej aktywności, związanej m. in. ze zwiększeniem obecności Grupy Lubawa na rynkach zagranicznych, a także rozwojem i przebudową oferty produktowej, w tym pracami nad zaawansowanymi rozwiązaniami dla służb mundurowych – podsumował Prezes Marcin Kubica w Liście do Akcjonariuszy.

Grupa poinformowała także o sprzedaży 49% udziałów spółki Isabella PL, która prowadzi produkcję namiotów i przedsionków do przyczep kempingowych z komponentów dostarczanych przez dwie spółki Grupy Lubawa – Mirandę i Litex Promo. Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła 5,99 mln zł.

– Zakładamy, że Isabella PL w przewidywalnym okresie nadal pozostanie odbiorcą produktów Grupy Lubawa, natomiast wraz z naszym partnerem uznaliśmy, że formuła joint venture nie jest już optymalna. Spodziewany pozytywny wpływ transakcji na wyniki skonsolidowane II kwartału to około 5 mln zł – podsumowuje Prezes Kubica.

Grupa Lubawa zwiększyła sprzedaż i wyniki

Grupa odnotowała w 2018 r. 239,6 mln zł przychodów (+4% rdr) i 6,6 mln zł zysku netto (+183% rdr).

Wpływ na wzrost skonsolidowanych wyników miała przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych oraz działającej w tym obszarze Lubawy S.A. Przychody segmentu ze sprzedaży poza Grupę wyniosły 53,1 mln zł, wykazując wzrost o 41% i przekładając się na 5 mln zł zysku segmentu (wobec -2,9 mln zł straty w 2017 r.).

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w IV kwartale 2018 r. Lubawa otrzymała szereg zamówień, m. in. na kombinezony i namioty dla polskiego wojska, które pozytywnie kontrybuowały do rocznego wyniku Grupy i przełożyły się na odnotowany wzrost. W bieżącym roku również aktywnie uczestniczymy w przetargach dla służb mundurowych, których kumulacja powinna nastąpić drugim półroczu. Jest to jednak nieprzewidywalna branża i obecnie trudno ocenić, czy dorównamy wynikom 2018 r. – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Jednostkowo Lubawa S.A. wykazała sprzedaż na poziomie 52,8 mln zł (+19%) i poprawiła wynik netto z -3 mln zł straty w 2017 r. do1,4 mln zł zysku w 2018 r.

W segmencie materiałów reklamowych przychody ze sprzedaży poza Grupę były wyższe o 1,5% rdr i ukształtowały się na poziomie 85,6 mln zł. Przełożyły się na 1 mln zł zysku segmentu, co oznacza poprawę wobec 0,2 mln zł straty przed rokiem. Wzrost wyników w obszarze materiałów reklamowych był rezultatem wzmożonych działań handlowych w ostatnim kwartale 2018 r., a także redukcji kosztów stałych oraz części kosztów bezpośrednio produkcyjnych.

W 2018 r. największym obszarem działalności Grupy był segment tkanin, którego przychody poza Grupę były o 7% niższe rdr i wyniosły 90,8 mln zł. Wynik segmentu ukształtował się na poziomie 3,2 mln zł wobec 8,5 mln zł w 2017 r.

Niższe wyniki w segmencie tkanin były z jednej strony rezultatem wyższych kosztów, w tym wynagrodzeń, energii elektrycznej i części surowców, z drugiej – niższej sprzedaży wyżej rentownych produktów. W 2019 r. będziemy starali się poprawić tę sprzedaż, choć trzeba mieć na uwadze, że presja kosztowa pozostaje silna – wyjaśnił Prezes Marcin Kubica.

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa Lubawa będzie skupiała się przede wszystkim na zwiększeniu obecności na rynkach zagranicznych (Zarząd wymienia m. in. Niemcy, Francję i Wielką Brytanię), a także umacnianiu pozycji i pozyskiwaniu zamówień na rynku krajowym – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Spółki Grupy Lubawa stale pracują też nad rozwojem oferty produktowej, m. in. o unikalne rozwiązania dla służb mundurowych.

Intensywnie pracujemy nad atrakcyjnością naszej oferty, rozwijając nowe, często unikalne produkty i budując w ten sposób naszą przewagę konkurencyjną. Niejednokrotnie udowadnialiśmy, że nasze rozwiązania mogą śmiało konkurować z zaawansowanymi produktami globalnych potentatów. Prace rozwojowe w naszych spółkach z pewnością ułatwi uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., które już zbudowaliśmy, obecnie wyposażamy i planujemy otworzyć do końca 2019 r. – wyjaśnił Prezes Marcin Kubica.

Wyniki Grupy Lubawa za I-III kw. 2018 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły narastająco 172,4 mln zł i przełożyły się na 1,9 mln zł zysku netto.

Sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, rosnąc o 1%. Zysk netto odnotował spadek o 57% rdr, co było przede wszystkim rezultatem jednostkowego wyniku netto Lubawy S.A., który kształtował się na ujemnym poziomie 5,8 mln zł przy przychodach 17,3 mln zł (+8% rdr).

Niższy zysk Grupy wynikał przede wszystkim z niższego zysku Lubawy S.A., a także niższej rentowności kontraktów realizowanych w segmentach materiałów reklamowych i tkanin. W Segmencie materiałów reklamowych spowodowane było to zmianami kursów walut, wyższymi kosztami półproduktów aluminiowych oraz wzrostem kosztów pracy. W obszarze tkanin niższy wynik był rezultatem mniej korzystnej, w porównaniu do poprzednich kwartałów br., struktury sprzedaży przypadającej na III kw. br. – wyjaśnia Prezes Lubawy S.A., Marcin Kubica.

W pierwszych trzech kwartałach br. segment materiałów reklamowych z przychodami zewn. na poziomie 74,3 mln zł (-0,6% rdr) pozostawał największym obszarem działalności Grupy. W segmencie tkanin Grupa wykazała 73,3 mln zł przychodów(-5,1% rdr). Poprawę odnotował segment sprzętu specjalistycznego, którego sprzedaż wzrosła o 69% do poziomu 16,9 mln zł.

Wzrost sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego był efektem zrealizowania większej liczby kontraktów, w tym dostawy siatek maskujących dla armii USA. Największa sprzedaż w tym obszarze przypada z reguły na IV kw., co powinno znaleźć potwierdzenie także w bieżącym roku. W ostatnim czasie udało nam się zdobyć dwa większe kontrakty dla polskiego wojska, obecnie bierzemy też udział w szeregu innych postępowań, które mają szansę zakończyć się dla nas korzystnie jeszcze przed końcem roku – wyjaśnia Prezes Marcin Kubica.

W perspektywie nadchodzących kwartałów Grupa duży nacisk będzie kłaść na rynki zagraniczne, na których już dziś oferuje produkty śmiało konkurujące z rozwiązaniami największych globalnych producentów. Na przyszły rok planowane jest także zakończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także finalizacja prac nad nową wieloletnią strategią dla Grupy Kapitałowej Lubawa.

Polska armia po raz kolejny wybiera namioty Lubawy

Lubawa S.A. podpisała umowę na dostawę namiotów NS-97 oraz N-6/97 dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu.

Wartość kontraktu w części gwarantowanej opiewa na 13,17 mln zł brutto (10,14 mln zł netto), natomiast w części opcjonalnej, która również zostanie zrealizowana w ramach zamówienia, 1,29 mln zł brutto (0,99 mln zł netto).

Lubawa pozostaje czołowym dostawcą namiotów dla polskiej armii, a podobne zamówienia dla tego odbiorcy realizowaliśmy już w poprzednich latach. Świadczy to zadowoleniu Klientów, wynikającym z jakości i wysokich walorów użytkowych naszych wyrobów. Obecnie bierzemy udział w szeregu innych postępowań i oczekujemy kolejnych pozytywnych rozstrzygnięć – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Namioty będące przedmiotem dostawy przeznaczone są do grupowego biwakowania, magazynowania oraz wykonywania czynności wymagających zabezpieczenia przed oddziaływaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wykonane są z tkaniny bawełniano-poliestrowej o impregnacji wodoodpornej, przeciwgrzybicznej i trudnopalnej oraz tkanin powlekanych o najwyższych parametrach wytrzymałościowych i funkcjonalno-użytkowych.

Dostawa zostanie zrealizowana do 14 grudnia 2018 r.

Lubawa dostarczy kombinezony

W wyniku wygranego postępowania przetargowego, Lubawa S.A. zrealizuje kontrakt na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie.

Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 9,4 mln zł netto. Odbiorcą jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, która podobne zamówienie składała również w 2017 r.

Kombinezony produkowane w zakładach Lubawy S.A. są cenionym produktem, skutecznie zabezpieczającym przed przemoczeniem i wychłodzeniem, umożliwiającym również utrzymanie użytkowników na powierzchni wody. Wykorzystywane są przez służby mundurowe m. in. w akcjach ratowniczych i zadaniach specjalnych w akwenach wodnych.

Zamówienie zostanie zrealizowane do 31 listopada 2018 r.