Lubawa S.A. buduje Centrum Badawczo-Rozwojowe

26 września miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawa S.A. Nowy obiekt ułatwi prace nad unikalnymi materiałami i tkaninami, a także ich zastosowaniem w systemach bezpieczeństwa, w tym balistyki i kamuflażu.

Budowane w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie) Centrum będzie nowoczesnym ośrodkiem badawczym, umożliwiającym prowadzenie prac w zakresie zaawansowanych technicznie tkanin i materiałów. W powstających laboratoriach zainstalowane zostaną urządzenia do badań wytrzymałości statycznej i dynamicznej, a także cech fizyko-mechanicznych surowców oraz kompletnych produktów Grupy Lubawa. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone mają być zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z jednostkami naukowymi, zewnętrznymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Nowe centrum istotnie zwiększy potencjał badawczy i umocni pozycję konkurencyjną Grupy Lubawa. Opracowywać będziemy w nim nowe, a także udoskonalać obecne rozwiązania bazujące na wysokowytrzymałych tkaninach i materiałach, wykorzystywanych m. in. w systemach balistycznych dla osób i pojazdów, zaawansowanym techniczne kamuflażu czy samouszczelniających się zbiornikach paliwowych. Rozwijamy unikalne produkty, które już dziś oferujemy na całym świecie. Nowy obiekt znacznie ułatwi nam prace w tym obszarze – komentuje Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

W ubiegłym roku projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.” otrzymał 4,6 mln zł dofinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, skierowanego do jednostek naukowych i innych instytucji realizujących projekty badawczo rozwojowe oraz wdrażających innowacyjne produkty i rozwiązania.

Zgodnie z założeniami Spółki, Centrum Badawcze Lubawy S.A. ma rozpocząć działalność w 2018 r.

122 mln zł przychodów i 3,6 mln zł zysku Grupy Lubawa w I półroczu

Grupa Lubawa zaprezentowała najnowsze wyniki finansowe, wykazując niższe od zeszłorocznych przychody i wielkości pozycji wynikowych. Poprawę rentowności odnotował segment tkanin, blisko czterokrotnie zwiększając zysk do 2,3 mln zł.

Wypracowana w I półroczu sprzedaż Grupy na poziomie 122 mln zł była niższa o 16% wobec 145 mln zł. w analogicznym okresie przed rokiem. Jak wyjaśnia Zarząd, wpływ na jej poziom miały przede wszystkim niższe przychody segmentów sprzętu specjalistycznego i tkanin.

Dwa pierwsze kwartały są zwyczajowo słabsze dla segmentu sprzętu specjalistycznego. W analizowanym okresie duży wpływ na dynamikę przychodów i zysków w tym obszarze miał efekt wysokiej bazy. W II kwartale ubiegłego roku zrealizowaliśmy jednorazowy, duży kontrakt na namioty, który w tym roku nie miał miejsca. Jeżeli chodzi o tkaniny, tutaj niższa sprzedaż była przede wszystkim rezultatem świadomej rezygnacji z części mniej rentownych kontraktów, co korzystnie przełożyło się na zyskowność całego segmentu – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

Skonsolidowany zysk netto za I półrocze ukształtował się na poziomie 3,6 mln zł wobec 9,8 mln zł przed rokiem. Oznacza to spadek o 63%, będący rezultatem niższej rentowności w segmencie sprzętu specjalistycznego oraz materiałów reklamowych.

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

W I półroczu segment materiałów reklamowych, za który odpowiada spółka Litex Promo, pozostawał największym obszarem działalności Grupy – wykazał 63,4 mln zł przychodów ze sprzedaży zewnętrznej, o 0,3 mln zł więcej w stosunku do stanu przed rokiem. Na skutek wzrostu kosztów płac, zużycia surowców i materiałów, a także zmian kursów walutowych, wynik segmentu ze sprzedaży zewn. spadł o  31% rdr do poziomu 6,6 mln zł.

Segment tkanin, w którym działa spółka zależna Miranda, odnotował 46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży dla klientów zewnętrznych (-14% rdr), jednocześnie czterokrotnie zwiększając wynik z 0,6 mln zł przed rokiem do 2,3 mln zł za ubiegłe półrocze. Wpływ na poprawę miało m. in. zmniejszenie kosztów produkcji poprzez: rezygnację z zagranicznych podwykonawców, przeprowadzenie procesów optymalizacyjnych oraz redukcję zużycia surowców.

W segmencie sprzętu specjalistycznego, będącego głównym obszarem działalności Lubawy S.A., sprzedaż poza Grupę wyniosła 6,8 mln zł (-70% rdr) i przełożyła się na stratę w wysokości 3,1 mln zł wobec 2,7 zł zysku w I półroczu roku ubiegłego. Wpływ na odnotowany spadek przychodów i wyników miała przede wszystkim jednorazowa, wysoka sprzedaż namiotów, przypadająca na I półrocze 2016 r., która nie wystąpiła w roku bieżącym. Do niższego wyniku przyczynił się też jeden z kontraktów na kamizelki, przy realizacji którego kontrahent dostarczył wadliwą partię balistyki. Odbiorca naliczył karę umowną za nieterminową realizację, natomiast kwota ok. 1,5 mln zł, która obciążyła wynik, jest obecnie w całości przedmiotem roszczenia wobec dostawcy wadliwego produktu.

Biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży dla służb mundurowych oraz kumulację zamówień, przypadającą zwyczajowo na ostatnie miesiące roku, Zarząd oczekuje poprawy wyniku w II półroczu br.

 

PLANY ZARZĄDU: OPTYMALIZACJA, R&D, NOWA STRATEGIA

W najbliższym miesiącach Grupa Lubawa zamierza kontynuować podjęte w spółkach Miranda oraz Litex Promo procesy optymalizacyjne, których stopniowe wdrażanie ma mieć korzystny wpływ na rentowność segmentów tkanin oraz materiałów reklamowych. Działania Grupy skupione są również na obszarze badań i rozwoju, w tym prac nad rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych tkanin, a także budowie centrum badawczo-rozwojowego Lubawy S.A., w którym prowadzone będą testy produktowe (w tym balistyczne) oraz prace nad właściwościami zaawansowanych technicznie materiałów. Wbudowanie kamienia węgielnego zaplanowano na 26 września, natomiast otwarcie obiektu – na przyszły rok.

W Grupie trwają też prace nad optymalizacją działania i współpracy poszczególnych spółek, zwiększeniem ich konkurencyjności oraz obecności na rynku. Płynące z nich wnioski znajdą wyraz w nowej strategii, wskazującej kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa w latach 2018-2021. Publikację dokumentu zaplanowano na przełom 2017 i 2018 r.

Sprzedażowa ofensywa Lubawy

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne rozstrzygnięcia postępowań przetargowych z udziałem Lubawy S.A. Spółka podsumowuje ostatnie kontrakty dla służb mundurowych, a także chwali się dotacją przyznaną w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki.

29 sierpnia Lubawa zawarła kolejna umowę z Komendą Główną Policji, jednym ze stałych odbiorców jej wyrobów. W ramach kontraktu zrealizuje dostawę 4000 szt. kamuflowanych kamizelek kuloodpornych o wartości 3,9 mln zł brutto. Dodatkowo 1 września podpisany został aneks do umowy, gwarantujący dostawę ilości opcjonalnej za kwotę 306,5 tys. zł brutto.

30 sierpnia Spółka podpisała 3-letni kontrakt z kolejnym stałym klientem – Inspektoratem Uzbrojenia. Porozumienie dotyczy dostawy łodzi rozpoznawczych ŁRM-3, służących do przeprawy ludzi i sprzętu m. in. w małych zatokach, jeziorach, rzekach i kanałach. W ramach dostaw zaplanowanych na lata 2017-2019 do armii trafią łącznie 204 kpl. łodzi (72 kpl. w 2017 r., 60 kpl. w 2018 praz 72 kpl. w 2019 r.). Łączna wartość brutto umowy to blisko 2,7 mln zł.

W wyniku kolejnego wygranego postępowania przetargowego, Lubawa zrealizuje także dostawę ubrań specjalnych COBRA, przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowany w zakładach Spółki produkt, który w ubiegłym roku został wyróżniony podczas XI edycji Targów EDURA, jest chętnie wykorzystywany przez służby pożarnicze na terenie całego kraju. W ramach najnowszego zamówienia 290 kpl. trafi do KW PSP w Krakowie. Umowa opiewa na 442,3 tys. zł brutto.

53 mln zł z zamówień dla mundurówki

Podpisane zamówienia wpisują się w szereg kontraktów dla polskich służb mundurowych uzyskanych przez Lubawę S.A. w ostatnich miesiącach. 1 sierpnia Spółka zawarła umowę dostawy kombinezonów do pracy w wodzie o wartości 4,7 mln zł brutto w części gwarantowanej (oraz 2,4 mln zł brutto w części opcjonalnej) w odpowiedzi na zamówienie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

W lipcu Spółka zawarła dwie umowy na dostawę sprzętu dla pilotów. Pierwsze zamówienie dotyczyło dostawy wysokościowych ubiorów kompensacyjnych WUK-90 dla polskiej armii. Kontrakt opiewający łącznie na 3,2 mln zł brutto realizowany będzie w latach 2017-2020. W odpowiedzi na zamówienie Inspektoratu Uzbrojenia, Lubawa dostarcza również kamizelki ratunkowe KR-7 3M oraz lotnicze łodzie ratunkowe LŁR-1MT. Kontrakt warty 1,2 mln zł brutto zostanie zrealizowany do końca października br.

19 czerwca Spółka poinformowała o wygranym przetargu na dostawę kamizelek kuloodpornych KWS09 Reccon dla Jednostki Wojskowej 4724 w Krakowie, natomiast w maju zawarła porozumienie dot. naprawy sprzętu dla 2 RBLog – kamizelek kuloodpornych i przeciwodłamkowych (KLV i OLV) oraz namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość obu kontraktów to 3,6 mln zł brutto.

Spółka z Ostrowa Wielkopolskiego nie jest jednak jedynym podmiotem z Grupy Lubawa, realizującym kontrakty dla polskiej armii. Zamówienia na potrzeby wojska realizuje także spółka zależna Miranda – producent zaawansowanych tkanin technicznych. W lipcu zawarła ze Skarbem Państwa umowę na dostawę systemów maskowania zimowego BERBERYS-S. Wartość kontraktu, który realizowany będzie w latach 2017-18 to 30,5 mln zł brutto.

W ostatnich czterech miesiącach z przedstawicielami polskich służb mundurowych nasze spółki zawarły umowy na ponad 50 mln zł. Jesteśmy wieloletnim, zaufanym dostawcą w zakresie naprawdę szerokiej gamy produktów – namiotów, kamuflażu, sprzętu defensywnego i ratowniczego. Stale rozwijamy autorskie, innowacyjne rozwiązania, inwestujemy w zaplecze badawczo-rozwojowe, śmiało wychodzimy z ofertą na rynki zagraniczne – skomentował Marcin Kubica, Prezes Lubawy S.A.

2,7 mln zł od Ministerstwa Rozwoju

Szczególną pozycję Lubawy w polskim sektorze obronnym dostrzega także Ministerstwo Rozwoju, które w sierpniu przyznało jej dotację w wysokości 2,7 mln zł w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki. W związku z udziałem w Programie Spółka podlega obowiązkom, które w ramach dotacji będzie musiała wykonać w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – obejmują one przede wszystkim dostawy, usługi remontowe i kooperację z administracją państwową. W czasach pokoju zadania polegają przede wszystkim na utrzymaniu mocy produkcyjnych i remontowych.

Program Mobilizacji Gospodarki to duża i bardzo ważna dla obronności inicjatywa, angażująca polskie przedsiębiorstwa z sektora obronnego i zbrojeniowego. Udział w Programie to także duża nobilitacja, świadcząca o ważnej pozycji Lubawy w sektorze. Otrzymaną w tym roku kwotę dotacji planujemy przeznaczyć na dalszy rozwój naszego zaplecza produkcyjnego i badawczego, co nie tylko ułatwi wypełnienie zobowiązań wynikających z programu, ale również przysłuży się naszej codziennej działalności – stwierdził Marcin Kubica.

Lubawa z kontraktem na dostawę kombinezonów

W wyniku kolejnego wygranego przetargu, Spółka zawarła umowę na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.

Wartość zamówienia w części gwarantowanej opiewa na 4,7 mln zł brutto, natomiast w części opcjonalnej – na 2,4 mln zł brutto. Termin realizacji upływa 15 grudnia br.

Kombinezony do pracy w wodzie, produkowane w zakładach Lubawy S.A., znajdują zastosowanie m. in. akcjach ratowniczych prowadzonych przez służby mundurowe. Wykonane są z tkaniny poliestrowej zdwojonej z dzianiną poliamidową, zabezpieczającą przed zamoczeniem. Produkty są w pełni wodoszczelne i niezatapialne.

Lubawa dostarczy sprzęt dla pilotów

Lubawa S.A. podpisała nowe kontrakty na dostawę ubiorów kompensacyjnych, kamizelek i łodzi ratunkowych dla Inspektoratu Uzbrojenia. Łączna wartość zawartych umów to 4,4 mln zł brutto.

W pierwszym wygranym przetargu, Lubawa S.A. wystąpiła jako lider konsorcjum z firmą AIR-POL, producentem sprzętu spadochronowego i lotniczego. Przedmiotem kontraktu są wysokościowe ubiory kompensacyjne WUK-90 będące elementem indywidualnego wyposażenia pilotów samolotów naddźwiękowych.

Łączna wartość kontraktu na ubiory WUK-90 opiewa na 3,2 mln zł brutto. Zamówienie realizowane będzie w latach 2017-2020. Pierwsza dostawa zostanie sfinalizowana do 31 października br. Sprzęt trafi do Jednostki Wojskowej 4228 w Krakowie.

Kolejny kontrakt zawarty z Inspektoratem Uzbrojenia obejmuje dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego produkcji Lubawy S.A. Przedmiotem zamówienia są pneumatyczne kamizelki ratunkowe KR-7 3M oraz lotnicze łodzie ratunkowe LŁR-1MT dla pilotów. Kontrakt opiewa na 1,2 mln zł brutto i zostanie zrealizowany do końca października br.

Miranda dostarczy maskowanie dla polskiej armii

Miranda sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Lubawa, zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia – na dostawę systemów maskowania zimowego BERBERYS-S o wartości 24,8 mln zł netto.

Realizacja dostaw przypadnie na lata 2017-2018 i odbywać się będzie w dwóch transzach. Pierwsza  część umowy, opiewająca na 13,6 mln zł netto zostanie zrealizowana do 31 października 2017; druga transza o wartości 11,2 mln zł netto – do 31 października 2018 r.

Wielozakresowe pokrycie maskujące BERBERYS-S  jest jednym z flagowych produktów Mirandy. Przeznaczone jest do maskowania sprzętu w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym na terenach zaśnieżonych. Kamuflaż zapewniający pełny zakres maskowania od lat używany jest przez polską armię na różnorodnym sprzęcie oraz obiektach wojskowych.

– Grupa Lubawa  regularnie dostarcza kamuflaż dla Sił Zbrojnych RP, zarówno w formie większych kontraktów, jak i drobniejszych dostaw. Maskowanie BERBERYS-S to produkt najwyższej klasy, wyróżniający się dobrymi parametrami, mający szerokie zastosowanie. Nasi odbiorcy bardzo wysoko oceniają ten wyrób – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

W związku z terminem realizacji przypadającym na IV kwartał 2017 i 2018 r, Spółka oczekuje korzystnego przełożenia kontraktu na wynik Mirandy za najbliższe dwa lata obrotowe.

Zdjęcia i opis produktu: Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS-S

Lubawa z kontraktem na dostawę kamizelek kuloodpornych

Spółka z Ostrowa Wielkopolskiego podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych KWS09 w wersji Reccon o wartości 1,6 mln zł brutto.

Kamizelki modułowe KWS09 w wersji Reccon są kluczowym elementem wyposażenia polskiego żołnierza w warunkach bojowych. Zastosowane w nich unikalne rozwiązania Lubawy S.A. umożliwiają łatwą rekonfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymogów użytkownika. Produkty cechuje niska waga, a także wyjątkowo krótki czas zrzucenia – za pomocą błyskawicznie działającego mechanizmu Quick Release (ok. 1,5 sek.) lub poprzez rozpięcie naramiennej klamry zatrzaskowej i suwaka (ok. 4 sek.)

Odbiorcą zamówienia jest Jednostka Wojskowa 4724 Kraków. Umowa zostanie zrealizowana do 30 października 2017 r.

Lubawa naprawi sprzęt dla wojska

W wyniku kolejnych wygranych przetargów, Spółka zrealizuje zamówienia o planowanej łącznej wartości 3,6 mln zł brutto.

Pierwsze z wygranych postępowań dotyczy naprawy kamizelek kuloodpornych oraz przeciwodłamkowych (KLV i OLV) i opiewa na łączną kwotę 2,4 mln zł brutto (0,5 mln zł brutto w części gwarantowanej oraz 1,9 mln zł brutto w części opcjonalnej). Termin realizacji wyznaczono na 30 listopada 2017 r.

W ramach kolejnego kontraktu Spółka dokona naprawy namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość kontraktu w części gwarantowanej i opcjonalnej wynosi 1,2 mln zł brutto. Planowany termin realizacji to 31 października br.

Odbiorcą w obu postępowaniach jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie.

Wideokonferencja z Prezesem Lubawa S.A.

24 maja 2017 r. (środa) o godz. 17:15 inwestorzy po raz kolejny będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Marcinem Kubicą, Prezesem Lubawa S.A. Przedmiotem wideokonferencji będzie omówienie najnowszych wyników finansowych r. oraz aktualnych projektów biznesowych Grupy Lubawa.

W celu uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA REJESTRACJI. Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 23 maja 2017 r., do godz. 12:00. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w spotkaniu oraz zaplanowanych sesji technicznych będą przesyłane zarejestrowanym uczestnikom pod wskazany adres e-mail od czwartku, 18 maja.

Wideokonferencje Prezesa Zarządu Lubawa S.A. z Inwestorami umożliwiają zapoznanie się z bieżącą kondycją Grupy Lubawa, a także wymianę uwag i spostrzeżeń dotyczących jej funkcjonowania. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najnowszymi projektami prowadzonymi we wszystkich spółkach zależnych, a także zadawania pytań Prezesowi Zarządu podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do REJESTRACJI

Grupa Lubawa przedstawia wyniki za I kw. 2017 r.

W I kw. 2017 r. przychody Grupy Lubawa wyniosły 58,9 mln zł (-15% rdr) i przełożyły się na 3,2 mln zł zysku netto (-23% rdr). Istotną poprawę rentowności odnotował segment tkanin.

W analizowanym okresie Grupa Lubawa największe przychody wygenerowała w segmencie materiałów reklamowych. Sprzedaż zewnętrzna segmentu wyniosła 30,8 mln zł (-11% rdr) i przełożyła się na 3,6 mln zł wyniku (-36% rdr). Obecne działania zarządu odpowiedzialnej za segment spółki Litex Promo skupione są na pozyskaniu nowych odbiorców w Polsce i za granicą, a także zwiększeniu jednostkowych marż na produktach.

Segment tkanin odnotował w I kw. 2017 r. 22,9 mln zł (-12% rdr) przychodów oraz 1,7 mln zł (+2,6 mln zł rdr) wyniku ze sprzedaży zewnętrznej. Niższy poziom przychodów przy jednoczesnym wzroście zyskowności był efektem m. in. innej struktury zamówień i skupieniu się na bardziej rentownych kontraktach. Wpływ na wzrost rentowności miał także spadek kosztów produkcji, odnotowany m. in. dzięki rezygnacji z zagranicznych podwykonawców. Obecnie w ramach segmentu kontynuowane są podjęte w II połowie 2016 r. działania optymalizacyjne, które zgodnie z założeniami zarządu będą umożliwiały stopniową poprawę rentowności.

Sprzedaż zewnętrzna w segmencie sprzętu specjalistycznego, w którym działa podmiot dominujący Lubawa S.A., wyniosła w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł (-51% rdr), które przełożyły się na 1,3 mln zł ujemnego wyniku (wobec 0,2 mln zł zysku w I kw. 2016 r.). Jednostkowe przychody Lubawy S.A. wyniosły 4,7 mln zł (-44% rdr), natomiast wynik netto -1,4 mln zł (wobec -0,1 mln zł w I kw. 2016 r.). Podobnie jak w roku 2015 i latach wcześniejszych, niższy poziom sprzedaży i rentowności realizowanej w segmencie wynika z sezonowości branży mundurowej, cechującej się najniższym poziomem zamówień w I kw. oraz ich kumulacją w ostatnich miesiącach roku. Porównując I kw. 2017 z I kw. roku ubiegłego należy pamiętać o pozytywnym wpływie realizowanego w I połowie ub. r. kontraktu na namioty sypialne dla wojska, który był zamówieniem nietypowym, a był fakturowany częściowo już w I kw. 2016 r.

Naszym celem jest odnotowanie dobrego roku, podobnie jak w roku ubiegłym, jest to założenie ambitne ale jest jeszcze zbyt wcześnie aby przesądzać czy nam się to uda. Tendencją zauważalną w obrębie całej Grupy jest optymalizacja produkcji i skupienie się w pierwszej kolejności na marżowości realizowanych zamówień, co powinno przekładać się na stopniowy wzrost rentowności Grupy w przyszłych kwartałach – stwierdził Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Wśród planów na najbliższe kwartały zarząd przedstawia m. in. dalszą optymalizację procesów produkcyjnych, rozwijanie działalności eksportowej, a także kontynuację prac badawczo rozwojowych. Na 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy nowoczesnego laboratorium badawczego spółki Lubawa, na który w 2016 r. podmiot otrzymał dotację w wysokości 4,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto Zarząd kontynuuje prace nad kompleksową strategią Grupy na lata 2018-2021. Data publikacji dokumentu planowana jest wstępnie na końcówkę bieżącego roku.