Master Pharm zwiększa sprzedaż i zyski po IV kw. 2017 r.

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za cztery kwartały 2017 r., wykazując wzrost przychodów o 32% oraz zysku netto o 20% rdr. Zarząd planuje utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu.

Jak wyjaśnia Zarząd, wzrost skonsolidowanych przychodów był przede wszystkim rezultatem wyższej jednostkowej sprzedaży Master Pharm S.A, związanej z większą liczbą zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety. Wynik finansowy Grupy, choć wykazał wzrost o przeszło 20% rdr, pozostawał pod presją kosztów, które w 2017 r. były wyższe o 37% rdr.

Odnotowana poprawa sprzedaży to efekt rosnącej liczby klientów, większego portfela zamówień, w tym dużego wzrostu sprzedaży do naszego największego odbiorcy. W ubiegłym roku poczyniliśmy też szereg inwestycji w zaplecze produkcyjne, co wiązało się ze wzrostem m. in. kosztów energii i materiałów pod bieżące produkcje oraz kosztów zatrudnienia. Wydatki te już dziś są rekompensowane wyższymi przychodami. Jeżeli chodzi o najbliższe kwartały, spodziewamy się utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu, a także dalszej stopniowej poprawy rentowności – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

Przedstawione przez Spółkę wartości są wynikami szacunkowymi – ostateczne dane finansowe zostaną opublikowane wraz z raportem rocznym 27 marca 2018 r.

2017 r. pod znakiem inwestycji

2017 r. był dla Master Pharm okresem szeroko zakrojonych inwestycji w zaplecze produkcyjne. W kwietniu
ub. r. Spółka otworzyła nowy zakład w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych oferty publicznej przeprowadzonej rok wcześniej. Placówkę wyposażono w maszyny służące do produkcji i pakowania suplementów diety. W zakładzie uruchomiono też nowoczesne laboratorium badawcze oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. W nowe maszyny oraz sprzęt laboratoryjny został także doposażony zakład spółki zależnej Grokam, stanowiącej zaplecze produkcyjne Grupy Master Pharm.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych inwestycji i modernizacji, które istotnie zwiększyły naszą zdolność obsługi zamówień. Wszystko idzie zgodnie z planem i obecnie prowadzimy produkcje na takich poziomach, jakie założyliśmy. Sam 2018 r. pod kątem zamówień rozpoczął się dla nas bardzo dobrze, co w mojej opinii jest dobrym prognostykiem na następne miesiące – dodaje Jacek Franasik.

 

 

 

Master Pharm rośnie kolejny kwartał z rzędu

Producent suplementów diety przedstawił raport po III kw. br., wykazując narastająco 41 mln zł skonsolidowanych przychodów (+26% rdr) i 3,8 mln zł zysku netto (-18%).

Rekordowy poziom zamówień

Na wzrost skonsolidowanych przychodów złożyła się w dużej mierze wysoka jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., będąca wynikiem zwiększenia portfela zamówień, obsługi rekordowej liczby klientów, a także wzrostu sprzedaży do największego odbiorcy. W analizowanym okresie Spółka obsługiwała 44 klientów produkcji kontraktowej (+19% rdr).

Wzrost sprzedaży marki własnej

Istotną poprawę wykazał wchodzący w skład Grupy podmiot Avet Pharma, zajmujący się sprzedażą suplementów pod marką własną. Po trzech kwartałach Spółka wygenerowała 11,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 16% rdr. W analizowanym okresie Avet Pharma wprowadziła 6 nowych suplementów, w tym Biotynę Forte, która ze sprzedażą 1,8 mln zł została najlepiej sprzedającym się produktem w portfolio Avet Pahrmy, obejmującym dziś 51 suplementów. Inny produkt Spółki – Młody Jęczmień Forte SLIM – otrzymał nagrodę Dobra Marka 2017 w plebiscycie Biznes Trendy Rzeczpospolitej.

Wyniki pod wpływem kosztów rozwoju

W pierwszych trzech kwartałach zysk netto Grupy był niższy o 18% rdr, na co wpłynęły przede wszystkim  koszty związane inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz zużyciem surowców i materiałów pod bieżące produkcje. Jak wyjaśnia zarząd, spodziewana jest stopniowa poprawa efektywności sprzedaży.

Na wyniki Grupy duży wpływ miały koszty związane z inwestycjami w obiekty produkcyjne oraz z zatrudnieniem nowych pracowników. Koszty te uważamy za przejściowe i niezbędne dla dalszego rozwoju Grupy. Rosnące przychody potwierdzają, że dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów i zleceń. Jeżeli chodzi o przyszłe kwartały, spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, przy stopniowej poprawie pozycji wynikowych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Dalszy wzrost sprzedaży i potencjalne przejęcia

Wśród planów na najbliższe kwartały Spółka wymienia dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży, związany zarówno z rosnącą skalą zamówień produkcji kontraktowe, jak i sprzedaży produktów marki własnej. Kontynuowane będą również inwestycje w zaplecze produkcyjne zakładów produkcyjnych Master Pharm w Łodzi oraz spółki Grokam w Mielcu. Zarząd kontynuuje też działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Master Pharm otrzymał dotację na infrastrukturę badawczą

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otrzymał dofinansowanie w kwocie 773,1 tys. zł na rozbudowę laboratorium analitycznego.

Projekt badawczy prowadzony przez łódzkiego producenta dotyczy zbudowania infrastruktury laboratoryjnej, pozwalającej na prowadzenie zaawansowanych analiz ilościowych i jakościowych składników suplementów diety. Prace badawcze przysłużą się rozwojowi oferty produktowej spółek Grupy Master Pharm.

W ciągu najbliższych lat panujemy opracowanie szeregu całkowicie nowych substancji, które należy wszechstronnie przebadać pod kątem ich biodostępności, jak również wykluczyć ich niepożądane działania. Laboratorium będzie dysponowało odpowiednimi narzędziami do realizacji wszystkich niezbędnych analiz wymaganych przez ustawodawcę – wyjaśnia Dr Lech Łuczak, Dyrektor ds. Badań i Innowacji w Master Pharm S.A.

Projekt rozbudowy laboratorium obejmuje zakup sprzętu analitycznego, adaptację pomieszczeń oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry. Jak wyjaśniają przedstawiciele Master Pharm S.A., inwestycja umożliwi szybsze wprowadzanie produktów na rynek, a także przełoży się na spadek kosztów usług obcych zlecanych przez Spółkę.

Dotychczas firma korzystała z usług wykonywanych przez zewnętrzne laboratoria analityczne. Ceny tych usług znacznie obciążały budżet oraz wydłużały proces wprowadzenia nowego wyrobu na rynek. Prowadzony projekt przyspieszy ten proces, a także pozwoli na zmniejszenie kosztów w stosunku do sytuacji, w której badania laboratoryjne byłyby zlecane na zewnątrz – powiedział Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2015-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy. Wartość prowadzonego przez Spółkę projektu przekracza 2,1 mln zł. Projekt realizowany będzie od 1 listopada 2017 r. do końca czerwca 2018 r.

Rośnie sprzedaż Master Pharm

Producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie opublikował dane za I półrocze 2017 r. Przychody Grupy wrosły o 12% rdr, natomiast zysk netto był niższy 35% rdr, pozostając pod wypływem kosztów rozwoju.

Wzrost przychodów Grupy był rezultatem m. in. rosnącej liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety. W I półroczu Master Pharm S.A. pozyskała 4 nowych klientów, natomiast spośród odbiorców Spółki, aktywność wykazały 42 podmioty, co oznacza istotny wzrost wobec 25 aktywnych klientów w analogicznym okresie przed rokiem.

Duży wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów miała także wyższa sprzedaż w obszarze marek własnych. Odpowiedzialna za ten obszar spółka zależna Avet Pharma wykazała wzrost sprzedaży o 16% do kwoty 7,2 mln zł. W omawianym okresie zwiększyła portfolio suplementów do 50 produktów, wprowadzając takie produkty jak: Ostropest PLUS, Karczoch PLUS, Acerola tabletki do ssania i Herbavet SLIM.

Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją kosztów rozwoju działalności. O 59% wzrosły koszty zatrudnienia, związane m. in. z uruchomieniem nowego zakładu Master Pharm w Łodzi. Wyższe o 39% rdr koszty zużycia surowców i materiałów były natomiast rezultatem zakupów pod przyszłą produkcję w spółkach Master Pharm oraz zależnej GBL Grokam. Ostatecznie skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,4 mln zł (-35% rdr), natomiast zysk netto 1,7 mln zł (-35% rdr).

Spadek zyskowności ma charakter przejściowy i jest związany z szeregiem inwestycji w Grupie. W I półroczu otworzyliśmy nowy zakład w Łodzi, instalując maszyny, które istotnie zwiększają nasz potencjał produkcyjny. Jednocześnie uruchomiliśmy też nowe linie w zakładzie w Mielcu. Z jednej strony wiązało się to ze wzrostem zatrudnienia i kosztów, z drugiej – inwestycje te już dziś zwiększają naszą zdolność do obsługi zleceń. Obserwując zmiany w Grupie, a także otoczenie rynkowe, optymistycznie zapatruję się na najbliższą, ale i dalszą przyszłość naszych spółek – komentuje Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

W najbliższych kwartałach Grupa Master Pharm kontynuować będzie działania związane ze zwiększeniem bazy produkcyjnej, pozyskaniem nowych odbiorców produkcji kontraktowej, a także rozwojem portfolio marek własnych. Zarząd kontynuuje również działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Przychody Master Pharm wzrosły w I półroczu o 6,4 proc.

Producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie przedstawił szacunkowe wyniki za I półrocze 2017 r.

Wzrost przychodów Grupy o 6,4% rdr do poziomu 24 mln zł był rezultatem rosnącej liczby  obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższej sprzedaży w obszarze marek własnych, którą prowadzi podmiot zależny Avet Pharma.

Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją rosnących kosztów, które na poziomie skonsolidowanym w I półroczu wyniosły 22,8 mln zł, rosnąc o 22,7% rdr. Wśród kosztów o 32% rdr wzrosły koszty zatrudnienia, związane m. in. z uruchomieniem nowego zakładu. Wyższe o 51,5% rdr były koszty zużycia surowców i materiałów, wynikające z zakupów pod przyszłą produkcję w spółkach Master Pharm oraz zależnej GBL Grokam. W rezultacie szacowany skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,8 mln zł, wykazując spadek o 34,7% rdr.

W I półroczu wyniki Grupy pozostawały pod wpływem kosztów związanych z inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz z przyszłą produkcją. Niższy poziom wyniku netto ma więc charakter przejściowy i nie uznajemy go za zjawisko negatywne. W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów oraz wolumenów zleceń produkcji kontaktowej, co już uwidacznia się w poziomie naszych przychodów. Dobrym przykładem jest zawarta na początku września umowa, w wyniku której nasz dotychczasowy klient skokowo zwiększył poziom zamówień o prognozowane 9 mln zł do końca 2018 r. Oczekujemy kontynuacji podobnych tendencji – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Raport Master Pharm S.A. za I półrocze zostanie opublikowany 14 września 2017 r.

Master Pharm wypłaci dywidendę za 2016 r.

0,22 zł za akcję otrzymają akcjonariusze Master Pharm S.A., producenta suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.

O podziale zysku za 2016 r. zdecydowało ZWZ, zwołane na 19 czerwca br. Akcjonariuszom Spółki przypadnie 4,73 mln PLN, czyli 96% zeszłorocznego wyniku netto Master Pharm S.A. wynoszącego ponad 4,91 mln PLN. Pozostała część zysku zasili kapitał rezerwowy.

Dywidendą objętych jest 21.500.000 szt. akcji Master Pharm S.A. Na jeden walor z tytułu wypłaty dywidendy przypada kwota 0,22 zł. Stopa dywidendy wynosi 3,63% (wg. kursu zamknięcia z dnia podjęcia uchwały).

Chcemy regularnie dzielić się zyskiem z inwestorami, którzy nam zaufali. Rekomendację i decyzję o dywidendzie uzależniamy od kondycji ekonomicznej Grupy, która obecnie jest bardzo dobra. Działamy na rosnącym rynku, odnotowujemy satysfakcjonujące poziomy rentowności i zakładamy kontynuacje tych tendencji w przyszłości – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dzień dywidendy wyznaczono na 26 czerwca, natomiast dzień wypłaty na 10 lipca 2017 r.

Master Pharm z dotacją na projekt badawczy

Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 453 tys. zł na badania nad składnikiem innowacyjnego wyrobu medycznego dla kobiet. Zarząd spodziewa się kolejnych dotacji i planuje rozbudowę zaplecza badawczo-naukowego.

Prowadzony projekt dotyczy opracowania innowacji produktowej przy zastosowaniu składnika roślinnego. Całkowita wartość projektu wynosi 875 tys. zł, natomiast 52% tej kwoty objęte zostanie dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw).

Spośród 72 złożonych w konkursie wniosków dotację otrzyma 10 projektów. Zgłoszenie Master Pharm zostało ocenione na 94,05% maksymalnej liczby punktów, co dało Spółce 3 miejsce w konkursowym rankingu. Z puli przeznaczonych na konkurs 43,3 mln zł, na dotacje wykorzystano 14,7 mln zł.

Badania nad nowymi składnikami suplementów diety oraz wyrobów medycznych są integralną i bardzo ważną częścią naszej działalności. Umożliwiają opracowywanie innowacyjnych produktów, często niemających odpowiedników na rynku, co korzystnie przekłada się na pozycję konkurencyjną Master Pharm. Otrzymywane dotacje potwierdzają jakość naszych projektów badawczych, a także istotnie je wspierają. Uczestniczymy w kilku takich konkursach i liczymy na korzystne rozstrzygnięcia – komentuje Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

W kwietniu br. w zakładzie Master Pharm w Łodzi uruchomiono nowoczesne laboratorium badawczo-naukowe oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. Spółka już dziś planuje rozbudowę obiektu, na którą przeznaczy ok. 2 mln zł. Obecnie Zarząd pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie UE, która docelowo pokryć ma 45% kosztów inwestycji.

W związku z kolejnymi projektami związanymi z rozbudową zaplecza badawczego oraz produkcyjnego (w kwietniu otwarty został nowy zakład produkcyjny w Łodzi), Spółka planuje intensyfikację działań w dziedzinie badań i rozwoju, a także spodziewa się stopniowego wzrostu sprzedaży oraz rentowności w nadchodzących kwartałach.

Spodziewamy się, że 2017 r. przyniesie nam dwucyfrowy wzrost przychodów. Jest to cel, który przedstawiliśmy podczas zeszłorocznego IPO, i który mamy zamiar zrealizować– dodaje Jacek Franasik.

Grupa Master Pharm zwiększa przychody i zyski

15,8% rdr wzrosły skonsolidowane przychody Master Pharm, producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie. Przełożyły się na 1,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 22,4%.

Odnotowane w I kw. 2017 r. przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 13,3 mln zł. Wpływ na blisko 16% wzrost sprzedaży wobec I kw. roku ubiegłego miały przede wszystkim przychody spółki zależnej Avet Pharma, które w analizowanym okresie wyniosły 4,3 mln zł, wykazując 39% wzrostu rdr. Jednostkowe przychody Master Pharm S.A. wzrosły w analizowanym okresie o 5,4% rdr do poziomu 10,2 mln zł. Wpływ na tę zmianę miał przede wszystkim wzrost liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej.

Zysk netto Grupy Master Pharm za I kw. br. wyniósł 1,6 mln zł, rosnąc o 22,4% rdr. Na poziomie jednostkowym wynik finansowy osiągnął natomiast 1,45 mln zł, co oznacza spadek o 7% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd, w omawianym okresie rentowność Spółki wciąż pozostawała pod wpływem kosztów rozwoju.

Wzrost zysku na poziomie skonsolidowanym jest przede wszystkim rezultatem wyższej efektywności sprzedaży w spółce zależnej Grokam, zajmującej się produkcją kontraktową. Rentowność na poziomie jednostkowym wynika natomiast ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Zrealizowane przez Master Pharm inwestycje dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i doposażenia zakładów w Łodzi i Mielcu o nowe urządzenia oraz linie produkcyjne. Spółka uruchomiła także laboratorium, w którym rozpoczęła pracę nad nowymi składnikami suplementów diety. W związku z przeprowadzoną rozbudową mocy produkcyjnych, a także planowanym zwiększeniem skali działań handlowych i marketingowych, Zarząd oczekuje utrzymania korzystnych tendencji sprzedażowych w bieżącym roku obrotowym.

21 kwietnia oficjalnie otworzyliśmy nowy zakład. Zakończyliśmy fazę rozruchu, nowe maszyny już wykonują pierwsze kontrakty komercyjne. Spodziewamy się, że poniesione w ubiegłym roku oraz w minionym kwartale nakłady korzystnie przełożą się na całoroczne wyniki Grupy – dodaje Jacek Franasik.

Master Pharm zwiększa moce produkcyjne

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otworzył nowy zakład produkcyjny w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji przeprowadzonej w kwietniu 2016 r.

Placówkę w Łodzi wyposażono w maszyny służące do pakowania i produkcji suplementów diety, w tym urządzenie umożliwiające produkcję kapsułek miękkich. W zakładzie uruchomiono nowoczesne laboratorium badawcze oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. Łączna wartość inwestycji w Łodzi wyniosła 4 mln zł. Jak wyjaśnia Zarząd, poniesione nakłady umożliwią wzrost sprzedaży oraz rentowności Grupy Master Pharm w nadchodzących kwartałach.

Pierwsze komercyjne produkcje w zakładzie ruszają już w kwietniu bieżącego roku. Nowe maszyny wiążą się ze znacznym wzrostem naszych zdolności produkcyjnych – dzięki nim będziemy mogli obsłużyć zarówno więcej zleceń, jak i ich większe wolumeny. W związku z tym spodziewamy się korzystnego przełożenia inwestycji na poziom jednostkowych i skonsolidowanych przychodów i wyników już od II kw. 2017 r. – wyjaśnia Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Otwarcie rozbudowanego zakładu oznacza realizację jednego z celów emisyjnych Spółki, a także stanowi element strategii Grupy na lata 2016-2018, przewidującej istotne wzmocnienie zaplecza produkcyjnego. Poza pracami przeprowadzonymi w Łodzi, 2,2 mln zł pochodzące z emisji akcji Zarząd przeznaczył również na doposażenie zakładu spółki zależnej Grokam w Mielcu – w 2016 r. oraz w I kw. 2017 r. placówkę wyposażono m. in. w nowe linie produkcyjne, laboratoryjne oraz służące do pakowania suplementów. Prace związane z modernizacją zakładu Grokam będą trwały jeszcze w 2017 r.

Pozostałe cele emisyjne Spółki obejmują m. in. akwizycje jednego lub kilku podmiotów z branży farmaceutycznej, które umożliwiłyby zwiększenie kompetencji wytwórczych oraz rozwój portfolio produktowego. W grudniu 2016 r. Zarząd Spółki podjął kolejne działania zmierzające do potencjalnej akwizycji przedsiębiorstwa farmaceutycznego, posiadającego w swojej ofercie 8 leków OTC. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące kwestii prawnych przeprowadzenia transakcji przejęcia.

2016 rokiem inwestycji w Grupie Master Pharm

Grupa Master Pharm, zajmująca się produkcją suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, przedstawiła wyniki za 2016 r., wykazując 48,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 7,4 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Master Pharm:

(mln zł) 2016 2015 dynamika
Przychody ze sprzedaży 48,9 49,1 -0,3%
Koszty działalności 39,3 38,6 1,6%
Amortyzacja 1,3 0,9 40,3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 9,2 10,4 -11,2%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9,3 10,4 -9,7%
Zysk (strata) roku obrotowego 7,4 8,3 -11,2%
EBITDA 10,5 11,3 -7,0%

Odnotowane w 2016 r. przychody Grupy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Spadek wykazały jednak skonsolidowane pozycje wynikowe (EBIT o 11,2% rdr, EBITDA o 7,0% rdr, zysk netto o 11,2% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd Master Pharm S.A., niższa rentowność była rezultatem kosztów związanych z przeprowadzonymi inwestycjami. Wykorzystując środki pozyskane w drodze zeszłorocznej emisji, w 2016 r. Grupa rozbudowała i doposażyła zakłady w Łodzi i Mielcu o nowe urządzenia oraz linie produkcyjne. Uruchomiła także laboratorium, w którym rozpoczęła pracę nad nowymi składnikami suplementów diety.

Niższa rentowność wynikła przede wszystkim ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego. Fazę organizacji nowych linii produkcyjnych i rozruchu maszyn należy jednak uznać za zakończoną. Z uwagi na to, że pierwsze komercyjne produkcje z wykorzystaniem nowych sił przerobowych ruszą w II kw. br., spodziewamy się, że poniesione nakłady korzystnie przełożą się na wyniki Grupy już w 2017 r. – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

W analizowanym okresie Master Pharm S.A. odnotowała wzrost liczby aktywnych klientów usług produkcji kontraktowej suplementów diety z 28 w 2015 r. do 46 podmiotów w 2016 r. Miniony rok do udanych może zaliczyć także spółka zależna Avet Pharma, oferująca suplementy diety pod marką własną – w 2016 r. sprzedaż kluczowych produktów AVETPHARMA wzrosła średnio o 25% rdr. W związku z przeprowadzoną rozbudową mocy produkcyjnych, a także planowanym zwiększeniem skali działań handlowych i marketingowych, Zarządy spółek Grupy oczekują utrzymania korzystnych tendencji sprzedażowych w bieżącym roku obrotowym.

Rynek suplementów diety jest dziś najszybciej rozwijającą się częścią całego rynku farmaceutycznego. Obserwując branżę, analizując sygnały zakupowe klientów, a także dokonany postęp w zakresie własnych kompetencji produkcyjnych mogę śmiało stwierdzić, że rysują się przed nami doskonałe perspektywy – dodał w liście do inwestorów Jacek Franasik.

Master Pharm S.A. notowana jest na GPW od 28 kwietnia 2016 r. W wyniku oferty publicznej pozyskała z rynku 18 mln PLN, które przeznacza na dalszy rozwój działalności, w szczególności doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji podmiotów z branży farmaceutycznej, które umożliwiłyby rozwój portfolio produktowego lub kompetencji produkcyjnych Grupy. Cena emisyjna akcji Master Pharm S.A. wyniosła 6 zł. W dniu publikacji raportu rocznego za 2016 r. (5 kwietnia 2017 r.) papiery Spółki wyceniano na 6,34 zł (+6%).

Źródło: Master Pharm S.A.