Master Pharm zamknął rok rekordową sprzedażą i zyskiem

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za 2018 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 15% rdr i poprawę zysku netto o 24% rdr.

 

Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim rezultatem zamówień składanych przez nowych dużych klientów, a także wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki było również wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności Grupy w 2018 r. wyniosły 60,64 mln zł, rosnąc o 13% rdr (w 2017 r. wykazały wzrost o 36%). Amortyzacja na poziomie skonsolidowanym wyniosła 2,15 mln zł, czyli o 5,4% więcej rdr (wobec wzrostu 56% przed rokiem).

– Za nami kolejny rok zamknięty rekordowymi przychodami i wynikiem. Zgodnie z oczekiwaniami, wzrost kosztów w ubiegłym roku był znacznie mniejszy niż w poprzednim, pozwoliło nam to poprawić rentowność, a co za tym idzie wynik finansowy. Odnotowane wzrosty bardzo nas cieszą, choć się ich spodziewaliśmy – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Na jednostkowy wynik brutto i netto Emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam, niemająca jednak wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa jest w bardzo dobrej kondycji i prężnie się rozwija, obsługując nowych klientów i zwiększając ofertę usług oraz suplementów marki własnej. Będziemy ciężko pracować, by bieżący rok był dla nas równie korzystny – dodał Jacek Franasik.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym za 2018 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

 

 

Grupa Master Pharm kontynuuje wzrost po III kw. 2018 r.

Firma przedstawiła dziś dane za I-III kw. 2018 r., wykazując 52 mln zł skonsolidowanych przychodów (+27% rdr) i 7,2 mln zysku netto (+88% rdr).

Rekordowe zamówienia produkcji kontraktowej

Dynamiczny wzrost sprzedaży i wyników Grupa Master Pharm zawdzięcza przede wszystkim zwiększeniu wartości portfela zamówień usług produkcji kontraktowej suplementów diety, szczególnie dzięki aktywności dużych klientów. Obsługa większej liczby kontraktów jest możliwa m. in. dzięki zrealizowanym w 2017 r. inwestycjom w moce i zdolności produkcyjne Master Pharm S.A. oraz spółki zależnej Grokam.

W analizowanym okresie odnotowaliśmy rekordowy, jak na pierwsze trzy kwartały, wolumen zamówień. Bieżący rok cechuje się nieco niższą aktywnością mniejszych klientów, zrekompensowaną większymi zamówieniami od tych największych. Wstępnie zakładam, że cały rok powinniśmy zamknąć na poziomie wyższym od 2017 r., utrzymując wysoką dynamikę wzrostu. Tym bardziej, że najwyższą sprzedaż realizujemy zazwyczaj w końcówce roku – komentuje Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Rozwój oferty marki własnej

W obszarze sprzedaży suplementów pod marką własną, Grupa odnotowała wzrost o 20% rdr, wynikający z dobrej realizacji dla takich marek jak Mega Omega, Magnez, Lecytyna czy Inerbiotyk. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na korekty wynikające z wprowadzenia nowych standardów rachunkowości, przychody działającej w tym segmencie spółki zależnej Avet Pharma były niższe o ok. 10% rdr.

Avet Pharma z powodzeniem realizuje przyjętą strategię, a jej sprzedaż, ze względu na specyfikę branży, powinniśmy analizować w dłuższych okresach. Firma bardzo dynamicznie reaguje na potrzeby rynku oraz stale rozwija i odświeża portfolio, które obejmuje dziś 63 produkty. Obecnie pracuje nad 5 kolejnymi suplementami, które powinniśmy wprowadzić na rynek w najbliższych kwartałach – wyjaśnia Jacek Franasik.

Zarząd zakłada dalsze wzrosty, nie wyklucza przejęć

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa Master Pharm będzie zmierzać do dalszego zwiększania bazy klientów usług produkcji kontraktowej oraz wolumenów zamówień, a także rozwoju marki własnej. Ponadto Zarząd pozostaje otwarty na potencjalne akwizycje przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Rekordowe półrocze Master Pharm. Grupa zwiększa sprzedaż i poprawia wyniki

Łódzki producent suplementów diety potwierdził wcześniejsze szacunki, wykazując o 25% wyższą sprzedaż i 110% wzrost zysku netto wobec analogicznego okresu przed rokiem.

 

Rekordowa sprzedaż usług produkcji kontraktowej

Wzrost przychodów Master Pharm S.A. był rezultatem zwiększenia portfela zamówień i obsługi rekordowej liczby klientów produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Wolumen zrealizowanych w I półroczu zamówień okazał się rekordowy w historii Spółki.

I półrocze było dla Master Pharm bardzo dobrym okresem, choć należy zaznaczyć, że na część tak dynamicznego wzrostu sprzedaży wpłynęła realizacja zamówień jeszcze z końca ubiegłego roku. Niemniej, zgodnie z założeniami rośniemy i skutecznie realizujemy przyjętą strategię. Doświadczenie pokazuje, że największą sprzedaż realizujemy w III i w szczególności IV kw., dlatego oczekujemy równie dobrego zamknięcia roku – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Rozwój sprzedaży i oferty własnych produktów

Dobry okres odnotowała wchodząca w skład Grupy Master Pharm spółka Avet Pharma, zajmująca się sprzedażą suplementów diety pod marką własną. Jej przychody w I półroczu wzrosły o 23% rdr, m. in. dzięki dobrej sprzedaży produktów jak Morwa Biała PLUS, Młody Jęczmień Forte Slim, Inerbiotyk czy Magnez B6.
W analizowanym okresie Spółka wprowadziła na rynek 7 nowych suplementów i jej portfolio obejmuje dziś 64 produkty sprzedawane pod marką Avet Pharma.

W I półroczu Avet Pharma zwiększyła sprzedaż o 23%. Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi Spółkę od stycznia nowymi standardami rachunkowości, nastąpiły korekty za ten okres i księgowo podmiot ten osiągnął niższą rdr sprzedaż. Jest to jednak zabieg wyłącznie księgowy. Avet Pharma rozwija się zgodnie z naszymi założeniami, rozbudowuje sieć sprzedaży i bazę odbiorców, kontynuujemy również współpracę z odbiorcami na rynkach zagranicznych, m. in. w Arabii, Nigerii czy na Węgrzech – komentuje Jacek Franasik.

Grupa stale pracuje nad rozwojem oferty suplementów, kontynuując jednocześnie szereg projektów badawczych. W I półroczu br. Master Pharm otrzymał na ich realizację blisko 1,2 mln zł z funduszy UE. Prowadzone obecnie badania dotyczą m. in. opracowania technologii chelatowania żelaza i magnezu, a także prac nad innowacyjnym produktem dla kobiet INNOWAG.

W planach dalsze wzrosty

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa Master Pharm będzie kontynuować podjęte kierunki rozwoju, skupione na dalszym wzroście bazy klientów produkcji kontraktowej oraz wolumenów zamówień, jak i rozwoju marki własnej. Zarząd pozostaje również otwarty na potencjalne akwizycje przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

18 lipca Master Pharm S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,26 zł za akcję.

 

Master Pharm wypłaci dywidendę za 2017 r.

0,26 zł za akcję otrzymają akcjonariusze Master Pharm, łódzkiego producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie.

Decyzja o podziale zysku za ubiegły rok zapadła uchwałą ZWZ, które odbyło się 25 czerwca. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 5.590.000 zł, czyli 91% wyniku za 2017 r. Pozostała część zysku, 573.820,25 zł, zasili kapitał rezerwowy Spółki.

Dywidendą objętych jest 21.500.000 szt. akcji Master Pharm S.A. Na jeden walor z tytułu wypłaty dywidendy przypada kwota 0,26 zł. Stopa dywidendy wynosi 6,77% (wg. kursu zamknięcia z dnia 22 czerwca).

Od kilku lat odnotowujemy stabilne zyski, którymi chętnie dzielimy się z akcjonariuszami i na ten moment nie zakładamy, by miało to ulec zmianie. Decyzję o rekomendacji i wypłacie dywidendy zawsze rozważamy w kontekście kondycji całej Grupy Master Pharm, która obecnie jest bardzo dobra. Wykazujemy rosnącą sprzedaż i zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu. Rynek jest bardzo perspektywiczny i uważam, że wiemy, jak to wykorzystać – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dzień dywidendy wyznaczono na 3 lipca, natomiast dzień wypłaty na 18 lipca 2018 r.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania Spółki oraz skwitowało Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki za wykonywanie obowiązków w 2017 roku, a także wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w dotychczasowym składzie.

Master Pharm zgodnie z szacunkami, zysk netto w górę o 85 proc. rdr

Opublikowane dane finansowe za I kw. br. potwierdziły wcześniejsze szacunki, zakładające istotny wzrost przychodów i wyników łódzkiego producenta suplementów diety.

Na wzrost skonsolidowanych przychodów w I kw. 2018 r. wpłynęło zwiększenie portfela zamówień, obsługa rekordowej liczby klientów pozyskanych jeszcze w 2017 r., a także wzrost przychodów generowanych przez największego klienta. Wysoki wzrost sprzedaży, przy niższej dynamice kosztów, miał korzystne przełożenie na wynik netto, który wzrósł o 85% rdr. Jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., zajmującej się organizacją produkcji kontraktowej suplementów diety, w analizowanym okresie wzrosła o 56% rdr, natomiast wynik netto Spółki był wyższy o 82% rdr.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy szereg istotnych inwestycji w moce produkcyjne, w tym uruchomiliśmy nowy zakład Master Pharm w Łodzi i doposażyliśmy zakład spółki zależnej w Mielcu. W rezultacie jesteśmy dziś zdolni do obsługi większej liczby zamówień, które obecnie spływają do nas w dużych ilościach. Przejawia się to również w dobrych wynikach pierwszego kwartału. Oczekuję utrzymania korzystnych tendencji w najbliższych kwartałach – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Zrealizowane przychody spółki zależnej Avet Pharma, zajmującej się sprzedażą suplementów pod marką własną, w I kw. 2018 r. wyższe o 3,5% rdr, choć na skutek korekt księgowych, które nastąpiły po dniu bilansowym, wykazały spadek o 36%.

Generalnie przychody Avet Pharmy, ze względu na specyfikę dynamicznego rynku suplementów, należy analizować w dłuższych okresach, najlepiej w skali roku. Podmiot bardzo dobrze się rozwija, bez problemu realizuje przyjętą strategię. W minionym kwartale wprowadził 2 nowe produkty – Witaminę D 2000 oraz Koenzym Q10. Obecnie ma ich 55 pracuje nad kolejnymi – wyjaśnia Jacek Franasik.

Wśród planów na najbliższe okresy Master Pharm wymienia przede wszystkim dalszy wzrost bazy klientów produkcji kontraktowej i wolumenów obsługiwanych zamówień, a także rozwój marki własnej. Zarząd kontynuuje również działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Grupa Master Pharm zwiększa przychody o 34 proc., zysk netto o 85 proc. rdr

Producent suplementów diety przedstawił szacunkowe dane finansowe za I kw. 2018 r., wykazując wzrost sprzedaży oraz istotną poprawę rentowności.

Wzrost przychodów i wyników Grupy w I kw. br. był rezultatem m. in. zwiększenia portfela zamówień, większej liczby klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Część dynamicznego wzrostu przychodów Master Pharm S.A. była rezultatem realizacji zamówień złożonych jeszcze w 2017 r.
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy szereg istotnych inwestycji w moce produkcyjne – uruchomiliśmy nowy zakład Master Pharm w Łodzi i doposażyliśmy zakład spółki zależnej w Mielcu. W rezultacie jesteśmy dziś zdolni do obsługi większej liczby zamówień, które obecnie spływają do nas w dużych ilościach. Efekty inwestycji były już widoczne w końcówce ub. roku i wyniki I kw. są kontynuacją tej tendencji. Trudno powiedzieć jak będą wyglądały kolejne kwartały, dlatego też nie publikujemy prognoz, ale oczekuję wzrostu przychodów w porównaniu do ubiegłego roku – komentuje Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.
Przedstawione dane finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie I kwartał 2018 r. 14 maja 2018 r. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. 

Przychody Master Pharm wzrosły o 32 proc., zysk netto o 19 proc.

Grupa Master Pharm – producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie –przedstawiła wyniki finansowe za 2017 r., wykazując 64,7 mln zł przychodów oraz 8,8 mln zł zysku netto.

Wpływ na odnotowane wzrosty miała dużej mierze wyższa sprzedaż usług produkcji kontraktowej, prowadzona przez Master Pharm S.A. Przychody spółki wzrosły o blisko 13 mln zł, co było rezultatem większego portfela zamówień, nawiązania współpracy z 7 nowymi klientami, a także wzrostu sprzedaży do największego odbiorcy o 59%.

Dobry rok odnotowała również spółka zależna Avet Pharma, zajmująca się sprzedażą suplementów diety pod marką własną. Przychody podmiotu wzrosły o 17%, co było rezultatem m. in. wprowadzenia na rynek 7 nowych produktów, w tym Biotyny Forte, która okazała się najlepiej sprzedającym się produktem Spółki w 2017 r. W stosunku do roku 2016, liczba sprzedanych przez Spółkę opakowań suplementów wzrosła o 200 tys.

W 2017 r. wiele naszych działań skupionych było na zwiększeniu potencjału produkcyjnego oraz kompetencji w zakresie opracowywania nowych formuł suplementów diety. Dużo uwagi poświęciliśmy również promocji naszej marki własnej. Aktywność ta przyniosła oczekiwane rezultaty, przekładając się m. in. na wzrost sprzedaży oraz poprawę pozycji wynikowych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Wyniki Grupy Master Pharm, choć rosły wraz z poziomem sprzedaży, pozostawały pod wpływem kosztów rozwoju, związanych głównie z inwestycjami w zaplecze produkcyjne – w tym uruchomieniem zakładu produkcyjnego oraz laboratorium w Łodzi, a także doposażeniem zakładu spółki Grokam w Mielcu. W rezultacie koszty działalności wzrosły łącznie o 36%, choć jak zaznacza Zarząd, wzrosty będą odczuwalne w coraz mniejszym stopniu.

Realizacja i uruchomienie inwestycji były związane z przejściowym wzrostem kosztów, które są obecnie ustabilizowane – pokrywają je rosnące przychody i w warunkach planowanego, dwucyfrowego tempa wzrostu sprzedaży, oczekujemy stopniowej poprawy rentowności – wyjaśnił Jacek Franasik.

W perspektywie najbliższych kwartałów Zarząd zakłada stabilny wzrost sprzedaży w oparciu o zwiększone moce produkcyjne, a także dalszy rozwój i promocję oferty produktów marki własnej. Analizuje również rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, które zwiększyłyby zdolności produkcyjne Grupy.

Obserwujemy rynek pod kątem potencjalnej akwizycji w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych. Kontynuować będziemy również prace nad rozwojem portfolio marki własnej Avet Pharma, które dziś obejmuje już 53 produkty. Rynek suplementów doświadcza stabilnego wzrostu, co stwarza nam doskonałe perspektywy rozwoju. Jestem przekonany, że będziemy potrafili to wykorzystać – dodaje Jacek Franasik w liście do akcjonariuszy.

Master Pharm zwiększa sprzedaż i zyski po IV kw. 2017 r.

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za cztery kwartały 2017 r., wykazując wzrost przychodów o 32% oraz zysku netto o 20% rdr. Zarząd planuje utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu.

Jak wyjaśnia Zarząd, wzrost skonsolidowanych przychodów był przede wszystkim rezultatem wyższej jednostkowej sprzedaży Master Pharm S.A, związanej z większą liczbą zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety. Wynik finansowy Grupy, choć wykazał wzrost o przeszło 20% rdr, pozostawał pod presją kosztów, które w 2017 r. były wyższe o 37% rdr.

Odnotowana poprawa sprzedaży to efekt rosnącej liczby klientów, większego portfela zamówień, w tym dużego wzrostu sprzedaży do naszego największego odbiorcy. W ubiegłym roku poczyniliśmy też szereg inwestycji w zaplecze produkcyjne, co wiązało się ze wzrostem m. in. kosztów energii i materiałów pod bieżące produkcje oraz kosztów zatrudnienia. Wydatki te już dziś są rekompensowane wyższymi przychodami. Jeżeli chodzi o najbliższe kwartały, spodziewamy się utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu, a także dalszej stopniowej poprawy rentowności – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

Przedstawione przez Spółkę wartości są wynikami szacunkowymi – ostateczne dane finansowe zostaną opublikowane wraz z raportem rocznym 27 marca 2018 r.

2017 r. pod znakiem inwestycji

2017 r. był dla Master Pharm okresem szeroko zakrojonych inwestycji w zaplecze produkcyjne. W kwietniu
ub. r. Spółka otworzyła nowy zakład w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych oferty publicznej przeprowadzonej rok wcześniej. Placówkę wyposażono w maszyny służące do produkcji i pakowania suplementów diety. W zakładzie uruchomiono też nowoczesne laboratorium badawcze oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. W nowe maszyny oraz sprzęt laboratoryjny został także doposażony zakład spółki zależnej Grokam, stanowiącej zaplecze produkcyjne Grupy Master Pharm.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych inwestycji i modernizacji, które istotnie zwiększyły naszą zdolność obsługi zamówień. Wszystko idzie zgodnie z planem i obecnie prowadzimy produkcje na takich poziomach, jakie założyliśmy. Sam 2018 r. pod kątem zamówień rozpoczął się dla nas bardzo dobrze, co w mojej opinii jest dobrym prognostykiem na następne miesiące – dodaje Jacek Franasik.

 

 

 

Master Pharm rośnie kolejny kwartał z rzędu

Producent suplementów diety przedstawił raport po III kw. br., wykazując narastająco 41 mln zł skonsolidowanych przychodów (+26% rdr) i 3,8 mln zł zysku netto (-18%).

Rekordowy poziom zamówień

Na wzrost skonsolidowanych przychodów złożyła się w dużej mierze wysoka jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., będąca wynikiem zwiększenia portfela zamówień, obsługi rekordowej liczby klientów, a także wzrostu sprzedaży do największego odbiorcy. W analizowanym okresie Spółka obsługiwała 44 klientów produkcji kontraktowej (+19% rdr).

Wzrost sprzedaży marki własnej

Istotną poprawę wykazał wchodzący w skład Grupy podmiot Avet Pharma, zajmujący się sprzedażą suplementów pod marką własną. Po trzech kwartałach Spółka wygenerowała 11,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 16% rdr. W analizowanym okresie Avet Pharma wprowadziła 6 nowych suplementów, w tym Biotynę Forte, która ze sprzedażą 1,8 mln zł została najlepiej sprzedającym się produktem w portfolio Avet Pahrmy, obejmującym dziś 51 suplementów. Inny produkt Spółki – Młody Jęczmień Forte SLIM – otrzymał nagrodę Dobra Marka 2017 w plebiscycie Biznes Trendy Rzeczpospolitej.

Wyniki pod wpływem kosztów rozwoju

W pierwszych trzech kwartałach zysk netto Grupy był niższy o 18% rdr, na co wpłynęły przede wszystkim  koszty związane inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz zużyciem surowców i materiałów pod bieżące produkcje. Jak wyjaśnia zarząd, spodziewana jest stopniowa poprawa efektywności sprzedaży.

Na wyniki Grupy duży wpływ miały koszty związane z inwestycjami w obiekty produkcyjne oraz z zatrudnieniem nowych pracowników. Koszty te uważamy za przejściowe i niezbędne dla dalszego rozwoju Grupy. Rosnące przychody potwierdzają, że dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów i zleceń. Jeżeli chodzi o przyszłe kwartały, spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, przy stopniowej poprawie pozycji wynikowych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Dalszy wzrost sprzedaży i potencjalne przejęcia

Wśród planów na najbliższe kwartały Spółka wymienia dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży, związany zarówno z rosnącą skalą zamówień produkcji kontraktowe, jak i sprzedaży produktów marki własnej. Kontynuowane będą również inwestycje w zaplecze produkcyjne zakładów produkcyjnych Master Pharm w Łodzi oraz spółki Grokam w Mielcu. Zarząd kontynuuje też działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Master Pharm otrzymał dotację na infrastrukturę badawczą

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otrzymał dofinansowanie w kwocie 773,1 tys. zł na rozbudowę laboratorium analitycznego.

Projekt badawczy prowadzony przez łódzkiego producenta dotyczy zbudowania infrastruktury laboratoryjnej, pozwalającej na prowadzenie zaawansowanych analiz ilościowych i jakościowych składników suplementów diety. Prace badawcze przysłużą się rozwojowi oferty produktowej spółek Grupy Master Pharm.

W ciągu najbliższych lat panujemy opracowanie szeregu całkowicie nowych substancji, które należy wszechstronnie przebadać pod kątem ich biodostępności, jak również wykluczyć ich niepożądane działania. Laboratorium będzie dysponowało odpowiednimi narzędziami do realizacji wszystkich niezbędnych analiz wymaganych przez ustawodawcę – wyjaśnia Dr Lech Łuczak, Dyrektor ds. Badań i Innowacji w Master Pharm S.A.

Projekt rozbudowy laboratorium obejmuje zakup sprzętu analitycznego, adaptację pomieszczeń oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry. Jak wyjaśniają przedstawiciele Master Pharm S.A., inwestycja umożliwi szybsze wprowadzanie produktów na rynek, a także przełoży się na spadek kosztów usług obcych zlecanych przez Spółkę.

Dotychczas firma korzystała z usług wykonywanych przez zewnętrzne laboratoria analityczne. Ceny tych usług znacznie obciążały budżet oraz wydłużały proces wprowadzenia nowego wyrobu na rynek. Prowadzony projekt przyspieszy ten proces, a także pozwoli na zmniejszenie kosztów w stosunku do sytuacji, w której badania laboratoryjne byłyby zlecane na zewnątrz – powiedział Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2015-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy. Wartość prowadzonego przez Spółkę projektu przekracza 2,1 mln zł. Projekt realizowany będzie od 1 listopada 2017 r. do końca czerwca 2018 r.