Master Pharm otrzymał dotację na infrastrukturę badawczą

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otrzymał dofinansowanie w kwocie 773,1 tys. zł na rozbudowę laboratorium analitycznego.

Projekt badawczy prowadzony przez łódzkiego producenta dotyczy zbudowania infrastruktury laboratoryjnej, pozwalającej na prowadzenie zaawansowanych analiz ilościowych i jakościowych składników suplementów diety. Prace badawcze przysłużą się rozwojowi oferty produktowej spółek Grupy Master Pharm.

W ciągu najbliższych lat panujemy opracowanie szeregu całkowicie nowych substancji, które należy wszechstronnie przebadać pod kątem ich biodostępności, jak również wykluczyć ich niepożądane działania. Laboratorium będzie dysponowało odpowiednimi narzędziami do realizacji wszystkich niezbędnych analiz wymaganych przez ustawodawcę – wyjaśnia Dr Lech Łuczak, Dyrektor ds. Badań i Innowacji w Master Pharm S.A.

Projekt rozbudowy laboratorium obejmuje zakup sprzętu analitycznego, adaptację pomieszczeń oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry. Jak wyjaśniają przedstawiciele Master Pharm S.A., inwestycja umożliwi szybsze wprowadzanie produktów na rynek, a także przełoży się na spadek kosztów usług obcych zlecanych przez Spółkę.

Dotychczas firma korzystała z usług wykonywanych przez zewnętrzne laboratoria analityczne. Ceny tych usług znacznie obciążały budżet oraz wydłużały proces wprowadzenia nowego wyrobu na rynek. Prowadzony projekt przyspieszy ten proces, a także pozwoli na zmniejszenie kosztów w stosunku do sytuacji, w której badania laboratoryjne byłyby zlecane na zewnątrz – powiedział Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2015-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy. Wartość prowadzonego przez Spółkę projektu przekracza 2,1 mln zł. Projekt realizowany będzie od 1 listopada 2017 r. do końca czerwca 2018 r.

Rośnie sprzedaż Master Pharm

Producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie opublikował dane za I półrocze 2017 r. Przychody Grupy wrosły o 12% rdr, natomiast zysk netto był niższy 35% rdr, pozostając pod wypływem kosztów rozwoju.

Wzrost przychodów Grupy był rezultatem m. in. rosnącej liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety. W I półroczu Master Pharm S.A. pozyskała 4 nowych klientów, natomiast spośród odbiorców Spółki, aktywność wykazały 42 podmioty, co oznacza istotny wzrost wobec 25 aktywnych klientów w analogicznym okresie przed rokiem.

Duży wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów miała także wyższa sprzedaż w obszarze marek własnych. Odpowiedzialna za ten obszar spółka zależna Avet Pharma wykazała wzrost sprzedaży o 16% do kwoty 7,2 mln zł. W omawianym okresie zwiększyła portfolio suplementów do 50 produktów, wprowadzając takie produkty jak: Ostropest PLUS, Karczoch PLUS, Acerola tabletki do ssania i Herbavet SLIM.

Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją kosztów rozwoju działalności. O 59% wzrosły koszty zatrudnienia, związane m. in. z uruchomieniem nowego zakładu Master Pharm w Łodzi. Wyższe o 39% rdr koszty zużycia surowców i materiałów były natomiast rezultatem zakupów pod przyszłą produkcję w spółkach Master Pharm oraz zależnej GBL Grokam. Ostatecznie skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,4 mln zł (-35% rdr), natomiast zysk netto 1,7 mln zł (-35% rdr).

Spadek zyskowności ma charakter przejściowy i jest związany z szeregiem inwestycji w Grupie. W I półroczu otworzyliśmy nowy zakład w Łodzi, instalując maszyny, które istotnie zwiększają nasz potencjał produkcyjny. Jednocześnie uruchomiliśmy też nowe linie w zakładzie w Mielcu. Z jednej strony wiązało się to ze wzrostem zatrudnienia i kosztów, z drugiej – inwestycje te już dziś zwiększają naszą zdolność do obsługi zleceń. Obserwując zmiany w Grupie, a także otoczenie rynkowe, optymistycznie zapatruję się na najbliższą, ale i dalszą przyszłość naszych spółek – komentuje Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

W najbliższych kwartałach Grupa Master Pharm kontynuować będzie działania związane ze zwiększeniem bazy produkcyjnej, pozyskaniem nowych odbiorców produkcji kontraktowej, a także rozwojem portfolio marek własnych. Zarząd kontynuuje również działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.

Przychody Master Pharm wzrosły w I półroczu o 6,4 proc.

Producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie przedstawił szacunkowe wyniki za I półrocze 2017 r.

Wzrost przychodów Grupy o 6,4% rdr do poziomu 24 mln zł był rezultatem rosnącej liczby  obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższej sprzedaży w obszarze marek własnych, którą prowadzi podmiot zależny Avet Pharma.

Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją rosnących kosztów, które na poziomie skonsolidowanym w I półroczu wyniosły 22,8 mln zł, rosnąc o 22,7% rdr. Wśród kosztów o 32% rdr wzrosły koszty zatrudnienia, związane m. in. z uruchomieniem nowego zakładu. Wyższe o 51,5% rdr były koszty zużycia surowców i materiałów, wynikające z zakupów pod przyszłą produkcję w spółkach Master Pharm oraz zależnej GBL Grokam. W rezultacie szacowany skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,8 mln zł, wykazując spadek o 34,7% rdr.

W I półroczu wyniki Grupy pozostawały pod wpływem kosztów związanych z inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz z przyszłą produkcją. Niższy poziom wyniku netto ma więc charakter przejściowy i nie uznajemy go za zjawisko negatywne. W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów oraz wolumenów zleceń produkcji kontaktowej, co już uwidacznia się w poziomie naszych przychodów. Dobrym przykładem jest zawarta na początku września umowa, w wyniku której nasz dotychczasowy klient skokowo zwiększył poziom zamówień o prognozowane 9 mln zł do końca 2018 r. Oczekujemy kontynuacji podobnych tendencji – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Raport Master Pharm S.A. za I półrocze zostanie opublikowany 14 września 2017 r.

Master Pharm wypłaci dywidendę za 2016 r.

0,22 zł za akcję otrzymają akcjonariusze Master Pharm S.A., producenta suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.

O podziale zysku za 2016 r. zdecydowało ZWZ, zwołane na 19 czerwca br. Akcjonariuszom Spółki przypadnie 4,73 mln PLN, czyli 96% zeszłorocznego wyniku netto Master Pharm S.A. wynoszącego ponad 4,91 mln PLN. Pozostała część zysku zasili kapitał rezerwowy.

Dywidendą objętych jest 21.500.000 szt. akcji Master Pharm S.A. Na jeden walor z tytułu wypłaty dywidendy przypada kwota 0,22 zł. Stopa dywidendy wynosi 3,63% (wg. kursu zamknięcia z dnia podjęcia uchwały).

Chcemy regularnie dzielić się zyskiem z inwestorami, którzy nam zaufali. Rekomendację i decyzję o dywidendzie uzależniamy od kondycji ekonomicznej Grupy, która obecnie jest bardzo dobra. Działamy na rosnącym rynku, odnotowujemy satysfakcjonujące poziomy rentowności i zakładamy kontynuacje tych tendencji w przyszłości – skomentował Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Dzień dywidendy wyznaczono na 26 czerwca, natomiast dzień wypłaty na 10 lipca 2017 r.

Master Pharm z dotacją na projekt badawczy

Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 453 tys. zł na badania nad składnikiem innowacyjnego wyrobu medycznego dla kobiet. Zarząd spodziewa się kolejnych dotacji i planuje rozbudowę zaplecza badawczo-naukowego.

Prowadzony projekt dotyczy opracowania innowacji produktowej przy zastosowaniu składnika roślinnego. Całkowita wartość projektu wynosi 875 tys. zł, natomiast 52% tej kwoty objęte zostanie dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw).

Spośród 72 złożonych w konkursie wniosków dotację otrzyma 10 projektów. Zgłoszenie Master Pharm zostało ocenione na 94,05% maksymalnej liczby punktów, co dało Spółce 3 miejsce w konkursowym rankingu. Z puli przeznaczonych na konkurs 43,3 mln zł, na dotacje wykorzystano 14,7 mln zł.

Badania nad nowymi składnikami suplementów diety oraz wyrobów medycznych są integralną i bardzo ważną częścią naszej działalności. Umożliwiają opracowywanie innowacyjnych produktów, często niemających odpowiedników na rynku, co korzystnie przekłada się na pozycję konkurencyjną Master Pharm. Otrzymywane dotacje potwierdzają jakość naszych projektów badawczych, a także istotnie je wspierają. Uczestniczymy w kilku takich konkursach i liczymy na korzystne rozstrzygnięcia – komentuje Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

W kwietniu br. w zakładzie Master Pharm w Łodzi uruchomiono nowoczesne laboratorium badawczo-naukowe oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. Spółka już dziś planuje rozbudowę obiektu, na którą przeznaczy ok. 2 mln zł. Obecnie Zarząd pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie UE, która docelowo pokryć ma 45% kosztów inwestycji.

W związku z kolejnymi projektami związanymi z rozbudową zaplecza badawczego oraz produkcyjnego (w kwietniu otwarty został nowy zakład produkcyjny w Łodzi), Spółka planuje intensyfikację działań w dziedzinie badań i rozwoju, a także spodziewa się stopniowego wzrostu sprzedaży oraz rentowności w nadchodzących kwartałach.

Spodziewamy się, że 2017 r. przyniesie nam dwucyfrowy wzrost przychodów. Jest to cel, który przedstawiliśmy podczas zeszłorocznego IPO, i który mamy zamiar zrealizować– dodaje Jacek Franasik.

Grupa Master Pharm zwiększa przychody i zyski

15,8% rdr wzrosły skonsolidowane przychody Master Pharm, producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie. Przełożyły się na 1,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 22,4%.

Odnotowane w I kw. 2017 r. przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 13,3 mln zł. Wpływ na blisko 16% wzrost sprzedaży wobec I kw. roku ubiegłego miały przede wszystkim przychody spółki zależnej Avet Pharma, które w analizowanym okresie wyniosły 4,3 mln zł, wykazując 39% wzrostu rdr. Jednostkowe przychody Master Pharm S.A. wzrosły w analizowanym okresie o 5,4% rdr do poziomu 10,2 mln zł. Wpływ na tę zmianę miał przede wszystkim wzrost liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej.

Zysk netto Grupy Master Pharm za I kw. br. wyniósł 1,6 mln zł, rosnąc o 22,4% rdr. Na poziomie jednostkowym wynik finansowy osiągnął natomiast 1,45 mln zł, co oznacza spadek o 7% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd, w omawianym okresie rentowność Spółki wciąż pozostawała pod wpływem kosztów rozwoju.

Wzrost zysku na poziomie skonsolidowanym jest przede wszystkim rezultatem wyższej efektywności sprzedaży w spółce zależnej Grokam, zajmującej się produkcją kontraktową. Rentowność na poziomie jednostkowym wynika natomiast ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Zrealizowane przez Master Pharm inwestycje dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i doposażenia zakładów w Łodzi i Mielcu o nowe urządzenia oraz linie produkcyjne. Spółka uruchomiła także laboratorium, w którym rozpoczęła pracę nad nowymi składnikami suplementów diety. W związku z przeprowadzoną rozbudową mocy produkcyjnych, a także planowanym zwiększeniem skali działań handlowych i marketingowych, Zarząd oczekuje utrzymania korzystnych tendencji sprzedażowych w bieżącym roku obrotowym.

21 kwietnia oficjalnie otworzyliśmy nowy zakład. Zakończyliśmy fazę rozruchu, nowe maszyny już wykonują pierwsze kontrakty komercyjne. Spodziewamy się, że poniesione w ubiegłym roku oraz w minionym kwartale nakłady korzystnie przełożą się na całoroczne wyniki Grupy – dodaje Jacek Franasik.

Master Pharm zwiększa moce produkcyjne

Master Pharm S.A., producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, otworzył nowy zakład produkcyjny w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji przeprowadzonej w kwietniu 2016 r.

Placówkę w Łodzi wyposażono w maszyny służące do pakowania i produkcji suplementów diety, w tym urządzenie umożliwiające produkcję kapsułek miękkich. W zakładzie uruchomiono nowoczesne laboratorium badawcze oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. Łączna wartość inwestycji w Łodzi wyniosła 4 mln zł. Jak wyjaśnia Zarząd, poniesione nakłady umożliwią wzrost sprzedaży oraz rentowności Grupy Master Pharm w nadchodzących kwartałach.

Pierwsze komercyjne produkcje w zakładzie ruszają już w kwietniu bieżącego roku. Nowe maszyny wiążą się ze znacznym wzrostem naszych zdolności produkcyjnych – dzięki nim będziemy mogli obsłużyć zarówno więcej zleceń, jak i ich większe wolumeny. W związku z tym spodziewamy się korzystnego przełożenia inwestycji na poziom jednostkowych i skonsolidowanych przychodów i wyników już od II kw. 2017 r. – wyjaśnia Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm S.A.

Otwarcie rozbudowanego zakładu oznacza realizację jednego z celów emisyjnych Spółki, a także stanowi element strategii Grupy na lata 2016-2018, przewidującej istotne wzmocnienie zaplecza produkcyjnego. Poza pracami przeprowadzonymi w Łodzi, 2,2 mln zł pochodzące z emisji akcji Zarząd przeznaczył również na doposażenie zakładu spółki zależnej Grokam w Mielcu – w 2016 r. oraz w I kw. 2017 r. placówkę wyposażono m. in. w nowe linie produkcyjne, laboratoryjne oraz służące do pakowania suplementów. Prace związane z modernizacją zakładu Grokam będą trwały jeszcze w 2017 r.

Pozostałe cele emisyjne Spółki obejmują m. in. akwizycje jednego lub kilku podmiotów z branży farmaceutycznej, które umożliwiłyby zwiększenie kompetencji wytwórczych oraz rozwój portfolio produktowego. W grudniu 2016 r. Zarząd Spółki podjął kolejne działania zmierzające do potencjalnej akwizycji przedsiębiorstwa farmaceutycznego, posiadającego w swojej ofercie 8 leków OTC. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące kwestii prawnych przeprowadzenia transakcji przejęcia.

2016 rokiem inwestycji w Grupie Master Pharm

Grupa Master Pharm, zajmująca się produkcją suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, przedstawiła wyniki za 2016 r., wykazując 48,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 7,4 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Master Pharm:

(mln zł) 2016 2015 dynamika
Przychody ze sprzedaży 48,9 49,1 -0,3%
Koszty działalności 39,3 38,6 1,6%
Amortyzacja 1,3 0,9 40,3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 9,2 10,4 -11,2%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9,3 10,4 -9,7%
Zysk (strata) roku obrotowego 7,4 8,3 -11,2%
EBITDA 10,5 11,3 -7,0%

Odnotowane w 2016 r. przychody Grupy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Spadek wykazały jednak skonsolidowane pozycje wynikowe (EBIT o 11,2% rdr, EBITDA o 7,0% rdr, zysk netto o 11,2% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd Master Pharm S.A., niższa rentowność była rezultatem kosztów związanych z przeprowadzonymi inwestycjami. Wykorzystując środki pozyskane w drodze zeszłorocznej emisji, w 2016 r. Grupa rozbudowała i doposażyła zakłady w Łodzi i Mielcu o nowe urządzenia oraz linie produkcyjne. Uruchomiła także laboratorium, w którym rozpoczęła pracę nad nowymi składnikami suplementów diety.

Niższa rentowność wynikła przede wszystkim ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego. Fazę organizacji nowych linii produkcyjnych i rozruchu maszyn należy jednak uznać za zakończoną. Z uwagi na to, że pierwsze komercyjne produkcje z wykorzystaniem nowych sił przerobowych ruszą w II kw. br., spodziewamy się, że poniesione nakłady korzystnie przełożą się na wyniki Grupy już w 2017 r. – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

W analizowanym okresie Master Pharm S.A. odnotowała wzrost liczby aktywnych klientów usług produkcji kontraktowej suplementów diety z 28 w 2015 r. do 46 podmiotów w 2016 r. Miniony rok do udanych może zaliczyć także spółka zależna Avet Pharma, oferująca suplementy diety pod marką własną – w 2016 r. sprzedaż kluczowych produktów AVETPHARMA wzrosła średnio o 25% rdr. W związku z przeprowadzoną rozbudową mocy produkcyjnych, a także planowanym zwiększeniem skali działań handlowych i marketingowych, Zarządy spółek Grupy oczekują utrzymania korzystnych tendencji sprzedażowych w bieżącym roku obrotowym.

Rynek suplementów diety jest dziś najszybciej rozwijającą się częścią całego rynku farmaceutycznego. Obserwując branżę, analizując sygnały zakupowe klientów, a także dokonany postęp w zakresie własnych kompetencji produkcyjnych mogę śmiało stwierdzić, że rysują się przed nami doskonałe perspektywy – dodał w liście do inwestorów Jacek Franasik.

Master Pharm S.A. notowana jest na GPW od 28 kwietnia 2016 r. W wyniku oferty publicznej pozyskała z rynku 18 mln PLN, które przeznacza na dalszy rozwój działalności, w szczególności doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji podmiotów z branży farmaceutycznej, które umożliwiłyby rozwój portfolio produktowego lub kompetencji produkcyjnych Grupy. Cena emisyjna akcji Master Pharm S.A. wyniosła 6 zł. W dniu publikacji raportu rocznego za 2016 r. (5 kwietnia 2017 r.) papiery Spółki wyceniano na 6,34 zł (+6%).

Źródło: Master Pharm S.A.

Master Pharm publikuje wyniki szacunkowe i pracuje nad akwizycją podmiotu z branży farmaceutycznej

Master Pharm S.A., notowany na GPW producent suplementów diety podał jednostkowe i skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2016 i za cały ubiegły rok.

– Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniosły 17,11 mln zł a w analogicznym okresie 2015 r. 17,96 mln zł co oznacza spadek 0,85 mln zł natomiast narastająco w całym 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 49,62 mln zł wobec 49,05 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi wzrost o kwotę 0,57 mln zł.

– Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 3,31 mln zł, a w analogicznym okresie 2015 r. 3,37 mln zł co oznacza spadek o 0,06 mln zł, oraz  narastająco za cztery kwartały 2016 roku 9,53 mln zł wobec 10,35 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o kwotę 0,82 mln zł.

– Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł  2,41 mln zł, a w analogicznym okresie 2015 r. 2,92 mln zł co oznacza spadek o 0,51 mln zł oraz narastająco za cztery kwartały 2016 roku wyniósł 7,07 mln zł wobec 8,33 mln zł w analogicznym okresie, co stanowi spadek 1,26 mln zł.

– Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku  wyniosły  13,76 mln zł wobec 11,55 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. czyli więcej o 2,21 mln zł oraz w całym 2016 r. 40,5 mln zł wobec 39,23 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 1,27 mln zł.

– Jednostkowy szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 1,84 mln zł wobec 2 mln zł w analogicznym okresie czyli mniej o 0,16 mln zł oraz 6,26 mln zł w całym roku 2016  wobec 7,82 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o 1,56 mln zł.

– Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 1,3 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie co stanowi spadek o 0,3 mln zł oraz w całym 2016 r. 5,08 mln zł wobec 6,34 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o 1,26 mln zł.

Na wynik finansowy miał wpływ planowy wzrost kosztów wynagrodzeń w zawiązku z zatrudnianiem nowych pracowników oraz planowany wzrost kosztów adaptacji i przygotowania zakładu w Łodzi do uruchomienia produkcji. Dodatkowo, wynik IV kw. 2016 r. został obciążony odpisem należności od upadłego kontrahenta w wysokości 0,4 mln zł. – podała spółka w komunikacie bieżącym.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników jakie udało nam się osiągnąć. W minionym roku koncentrowaliśmy się na prowadzonych działaniach inwestycyjnych, a co za tym idzie ponieśliśmy spore koszty uruchomienia nowych mocy produkcyjnych, które obciążyły w istotnej części koszy ubiegłego roku ponieważ ze względu na ich naturę (np. aprobaty techniczne, koszty rozruchu, wynagrodzenia nowych pracowników, koszty rekrutacji), nie mogły być aktywowane w inwestycjach – informuje Prezes Master Pharm S.A. Jacek Franasik.

Końcówka 2016 roku była czasem finalizacji inwestycji, będących celami oferty publicznej. Doposażono zakład Grokam w Mielcu oraz rozbudowano i wyposażono zakład w Łodzi. W czwartym kwartale nastąpił testowy rozruch zakładu w Łodzi, odbyły się pierwsze produkcje próbne oraz próby technologiczne. Zakład do końca roku nie był wykorzystywany do komercyjnych produkcji co miało wpływ na brak przychodów z tego tytułu w stosunku do planowanych przychodów, a przy tym na spadek wyniku finansowego przy realizacji już ponoszonych kosztów. Pierwsze komercyjne produkcje w zakładzie w Łodzi planowane są na I kwartał br.

– Realizacja planowanych inwestycji przebiegła w zasadzie zgodnie z planem, przy niewielkim tylko i dopuszczanym wcześniej opóźnieniu, wynikającym z dłuższego niż przewidywaliśmy oczekiwania na zamówione maszyny. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy już wszystkie przeznaczone na ten cel środki pochodzące z emisji, w wysokości około 7,6 mln zł. W ciągu najbliższych miesięcy uzyskamy pełne zakładane moce produkcyjne w doinwestowanych zakładach. Mamy już zamówienia na produkty, jakie będziemy tam wytwarzać. Wzrost mocy produkcyjnych pozwoli nam na zwiększenie przychodów w roku bieżącym – deklaruje Prezes Master Pharm.

W ostatnich dniach Spółka poinformowała również o przedłużeniu negocjacji dotyczących planowanej akwizycji podmiotu z branży farmaceutycznej. Przeprowadzono prawne badanie due dilligence, które wykazało istnienie istotnej przeszkody w realizacji akwizycji. Przeszkoda ta, jest możliwa do usunięcia i jeśli będzie pozytywna decyzja drugiej strony planowanej transakcji Master Pharm jest nadal zainteresowany finalizacją przejęcia.

– Proces realizacji transakcji się przedłuży, ale od strony biznesowej nie straci ona dla nas swojego uzasadnienia. Jeśli wynik naszych działań będzie pozytywny, będziemy mogli wejść w segment leków OTC przejmując 8 leków. Akwizycje to kolejny cel deklarowany przez nas w ofercie publicznej, jest to dla nas szansa na zdobycie nowych kompetencji i poszerzanie skali i zakresu prowadzonej działalności. Staramy się konsekwentnie realizować cele emisji, czego kolejnym przykładem są poniesione w spółce zależnej Avet Pharma nakłady na marketing jej marek własnych, również pochodzące z IPO. Pozwoliło nam to na nawet kilkukrotne zwiększenie przychodów z niektórych pozycji z asortymentu spółki. Dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych i nakładom na reklamę oczekujemy, że bieżący rok będzie dla nas okresem satysfakcjonującego wzrostu – podsumowuje Prezes Franasik.

Źródło: Master Pharm S.A.

Master Pharm podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia

Zarząd Master Pharm S.A., producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, poinformował o zawarciu listu intencyjnego z podmiotem z branży farmaceutycznej.

Przedmiotem wstępnego porozumienia jest określenie warunków zakupu przez Master Pharm lub spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej. Warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie badania due diligence, brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub zdiagnozowania nieujawnionych faktów dotyczących przedsiębiorstwa, a w konsekwencji określenie przez strony ostatecznych warunków transakcji. Strony zaplanowały zakończenie badania due diligence do 28 lutego 2017 r.

Master Pharm S.A. notowana jest na GPW od 28 kwietnia 2016 r. W wyniku oferty publicznej pozyskała z rynku 18 mln PLN, które przeznacza na dalszy rozwój działalności, w szczególności doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji podmiotów z branży farmaceutycznej. Cena emisyjna akcji Master Pharm S.A. wyniosła 6 PLN. Dziś papiery Spółki wyceniane są na 6,88PLN (+14,7%).

Źródło: Master Pharm S.A.